Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.331.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2003 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 100/2003
z dnia 26 września 2003 r.
zmieniająca załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r.(1)

(2) Decyzję Komisji 2002/626/WE z dnia 25 lipca 2002 r. zatwierdzającą plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w pogłowiu dzikich świń w departamentach Moselle i Meurthe-et-Moselle(2) należy włączyć do Porozumienia.

(3) Decyzję Komisji 2002/788/WE z dnia 10 października 2002 r. zmieniającą dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie powiadamiania o chorobach zwierząt we Wspólnocie(3) należy włączyć do Porozumienia.

(4) Decyzję Komisji 2002/791/WE z dnia 10 października 2002 r. zmieniającą po raz drugi decyzję 2002/161/WE w odniesieniu do szczepienia interwencyjnego dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Północnej Nadrenii-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie(4) należy włączyć do Porozumienia.

(5) Decyzję Komisji 2002/807/WE z dnia 15 października 2002 r. zmieniającą decyzję 2000/807/WE ustanawiającą skodyfikowaną formę i kody zgłaszania chorób zwierząt na mocy dyrektywy Rady 82/894/EWG(5) należy włączyć do Porozumienia.

(6) Decyzję Komisji 2002/906/WE z dnia 15 listopada 2002 r. zmieniającą decyzję 2001/783/WE w odniesieniu do okręgów zagrożonych i zapowietrzonych w związku z chorobą niebieskiego języka we Włoszech(6) należy włączyć do Porozumienia.

(7) Decyzję Komisji 2002/975/WE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia szczepień w celu uzupełnienia środków zwalczania zakażeń influenzą drobiu o niskiej patogenności we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przemieszczania(7) należy włączyć do Porozumienia.

(8) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia należy wprowadzić zmiany określone w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Teksty decyzji 2002/626/WE, 2002/788/WE, 2002/791/WE, 2002/807/WE, 2002/906/WE i 2002/975/WE w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 27 września, pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art.103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
H. S. H. PRINZ NIKOLAUS von LIECHTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 257 z 9.10.2003, str. 4.

(2) Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 37.

(3) Dz.U. L 274 z 11.10.2002, str. 33.

(4) Dz.U. L 274 z 11.10.2002, str. 40.

(5) Dz.U. L 279 z 17.10.2002, str. 50.

(6) Dz.U. L 313 z 16.11.2002, str. 30.

(7) Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 87.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

ZAŁĄCZNIK 

W ROZDZIALE I ZAŁĄCZNIKA I DO POROZUMIENIA WPROWADZA SIĘ ZMIANY OKREŚLONE PONIŻEJ:

1. W części 3.1 pkt 10 (dyrektywa Rady 82/894/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32002 D 0788: decyzją Komisji 2002/788/WE z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. L 274 z 11.10.2002, str. 33).".

2. W części 3.2 pkt 16 (decyzja Komisji 2000/807/WE) dodaje się, co następuje:

" , zmieniona:

- 32002 D 0807: decyzją Komisji 2002/807/WE z dnia 15 października 2002 r. (Dz.U. L 279 z 17.10.2002, str. 50).".

3. W części 3.2 pkt 22 (decyzja Komisji 2001/783/WE), dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32002 D 0906: decyzją Komisji 2002/906/WE z dnia 15 listopada 2002 r. (Dz.U. L 313 z 16.11.2002, str. 30).".

4. W części 3.2 po pkt 25 (decyzja Komisji 2002/552/WE) dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

"26. 32002 D 0975: decyzja Komisji 2002/975/WE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia szczepień w celu uzupełnienia środków zwalczania zakażeń influenzą drobiu o niskiej patogenności we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przemieszczania (Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 87).".

5. Pod nagłówkiem "AKTY, KTÓRE PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA UWZGLĘDNIAJĄ W NALEŻYTY SPOSÓB" w części 3.2 pkt 15 (decyzja Komisji 2002/161/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32002 D 0791: decyzją Komisji 2002/791/WE z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. L 274 z 11.10.2002, str. 40).".

6. Pod nagłówkiem " AKTY, KTÓRE PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA UWZGLĘDNIAJĄ W NALEŻYTY SPOSÓB" w części 3.2 po pkt 18 (decyzja Komisji 2002/526/WE) dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19. 32002 D 0626: decyzja Komisji 2002/626/WE z dnia 25 lipca 2002 r. zatwierdzająca plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w pogłowiu dzikich świń w departamentach Moselle i Meurthe-et-Moselle (Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 37).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.