Dz.U.UE.L.2019.36.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 90/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/202]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1726 z dnia 27 września 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karwonu, fosforanu diamonu, Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02 i serwatki 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 R 1726: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1726 z dnia 27 września 2016 r. (Dz.U L 261 z 28.9.2016, s. 3).".

Artykuł  2

W pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 R 1726: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1726 z dnia 27 września 2016 r. (Dz.U. L 261 z 28.9.2016, s. 3).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1726 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 261 z 28.9.2016, s. 3.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.