Dz.U.UE.L.2019.36.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 70/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/182]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1840 z dnia 14 października 2016 r. zmieniającą załącznik IV do dyrektywy Rady 2009/156/WE w odniesieniu do metod diagnozowania afrykańskiego pomoru koni 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/9 z dnia 4 stycznia 2017 r. upoważniającą niektóre laboratoria w Maroku i na Tajwanie do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy przepisów odnoszących się do żywych zwierząt innych niż ryby i zwierzęta z akwakultury. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii.

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 4.1 w pkt 3 (dyrektywa Rady 2009/156/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

", zmienione:

- 32016 D 1840: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1840 z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U L 280 z 18.10.2016, s. 33).";

2) w części 8.1 w pkt 2 (dyrektywa Rady 2009/156/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 D 1840: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1840 z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U. L 280 z 18.10.2016, s. 33).";

3) w części 4.2 po pkt 102 (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1235) dodaje się punkt w brzmieniu:

"103. 32017 D 0009: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/9 z dnia 4 stycznia 2017 r. upoważniająca niektóre laboratoria w Maroku i na Tajwanie do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek (Dz.U. L 3 z 6.1.2017, s. 32).

Niniejszego aktu nie stosuje się do Islandii.".

Artykuł  2

Tekst decyzji wykonawczych (UE) 2016/1840 i (UE) 2017/9 w języku norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 280 z 18.10.2016, s. 33.
2 Dz.U. L 3 z 6.1.2017, s. 32.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.