Dz.U.UE.L.2019.36.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 75/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/187]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2150 z dnia 7 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Lactobacillus plantarum DSM 29025 i Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2260 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 226/2007, (WE) nr 1293/2008, (WE) nr 910/2009, (WE) nr 911/2009, (UE) nr 1120/2010, (UE) nr 212/2011 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 95/2013 i (UE) nr 413/2013 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M i Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2261 z dnia 15 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tlenku miedzi(I) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 3 .

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Decyzji tej nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1zzzl (rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2007) i 1zzzzzf (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 R 2260: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2260 z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 342 z 16.12.2016, s. 14).";

2) w pkt 1zzzzzp (rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2009), pkt 1zzzzzq (rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2009), pkt 2s (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1120/2010), pkt 2w (rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2011), pkt 75 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 95/2013) i 83 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2013), dodaje się, co następuje:

"zmienione:

- 32016 R 2260: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2260 z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 342 z 16.12.2016, s. 14).";

3) po pkt 178 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2023) dodaje się punkty w brzmieniu:

"179. 32016 R 2150: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2150 z dnia 7 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Lactobacillus plantarum DSM 29025 i Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 333 z 8.12.2016, s. 44);

180. 32016 R 2261: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2261 z dnia 15 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tlenku miedzi(I) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 342 z 16.12.2016, s. 18).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/2150, (UE) 2016/2260 i (UE) 2016/2261 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 333 z 8.12.2016, s. 44.
2 Dz.U. L 342 z 16.12.2016, s. 14.
3 Dz.U. L 342 z 16.12.2016, s. 18.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.