Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.154.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
nr 215/2013
z dnia 13 grudnia 2013 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2013/213/UE z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniającą decyzję 2010/221/UE w odniesieniu do zatwierdzania środków krajowych zapobiegających wprowadzaniu herpeswirusa 1 μνar u ostryg (OsHV-1 μνar) na niektórych obszarach Irlandii i Zjednoczonego Królestwa 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 94 (decyzja Komisji 2010/221/UE) w części 4.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32013 D 0213: decyzją wykonawczą Komisji 2013/213/UE z dnia 29 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 120 z 1.5.2013, s. 16).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej 2013/213/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący

1 Dz.U. L 120 z 1.5.2013, s. 16.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.