Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.38.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 156/2002
z dnia 6 grudnia 2002 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2002 z dnia 27 września 2002 r.(1)

(2) Decyzję Komisji 2000/714/WE z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniającą decyzję 97/778/WE i uaktualniającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych(2) należy włączyć do Porozumienia.

(3) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W części 1.2 rozdział I pkt 39 (decyzja Komisji 97/778/WE) załącznika do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32000 D 0714: decyzją Komisji 2000/714/WE z dnia 7 listopada 2000 r. (Dz.U. L 290 z 17.11.2000, str. 38).".

Artykuł  2

Tekst decyzji 2000/714/WE w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Dodatku EOG Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 7 grudnia 2002 r. pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Kjartan JÓHANNSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 336 z 12.12.2002, str. 5.

(2) Dz.U. L 290 z 17.11.2000, str. 38.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.