Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.257.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2003 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 66/2003
z dnia 20 czerwca 2003 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2003 z dnia 14 marca 2003 r.(1)

(2) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych(2) należy włączyć do Porozumienia.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2001 z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające załączniki III, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do nadzoru epidemiologicznego i badań pasażowalnych encefalopatii gąbczastych(3) należy włączyć do Porozumienia.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. ustanawiające środki przejściowe, umożliwiające przejście do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz zmieniające załączniki VII i XI do tego rozporządzenia(4) należy włączyć do Porozumienia.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2002 z dnia 14 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące materiałów określonego ryzyka oraz nadzoru epidemiologicznego odnośnie do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1326/2001 odnośnie do żywienia zwierząt i wprowadzania do obrotu owiec i kóz oraz produktów od nich pochodzących(5) należy włączyć do Porozumienia.

(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2002 z dnia 21 sierpnia 2002 r. zmieniające załączniki III, VII i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do monitorowania gąbczastej encefalopatii bydła, zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła, usuwania materiału szczególnego ryzyka oraz zasad przywozu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego(6) należy włączyć do Porozumienia.

(7) Decyzję Komisji 2002/1003/WE z dnia 18 grudnia 2002 r. ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiec(7) należy włączyć do Porozumienia.

(8) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec i kóz oraz zasad handlu żywymi owcami, kozami i zarodkami bydlęcymi(8) należy włączyć do Porozumienia.

(9) Rozporządzenie (WE) nr 1248/2001 uchyla decyzję Komisji 98/272/WE(9), która jest włączona do Porozumienia i w konsekwencji należy ją wykreślić z Porozumienia.

(10) Rozporządzenie (WE) nr 1326/2001 uchyla decyzje Komisji 94/381/WE(10) i 94/474/WE(11), które są włączone do Porozumienia i w konsekwencji należy je wykreślić z Porozumienia.

(11) Rozporządzenie (WE) nr 260/2003 uchyla decyzję Komisji 92/290/EWG(12), która jest włączona do Porozumienia i w konsekwencji należy ją wykreślić z Porozumienia.

(12) Niniejszej decyzji nie stosuje się w odniesieniu do Liechtensteinu i Islandii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 7.1 pkt 11 (decyzja Rady 2000/766/WE), dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32001 R 1326: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1326/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz.U. L 177 z 30.6.2001, str. 60).";

2) w części 7.1 po pkt 11 (decyzja Rady 2000/766/WE), dodaje się, co następuje:

"Kontrola TSE (pasażowalne encefalopatie gąbczaste)

12. 32001 R 0999: rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1), zmienione:

- 32001 R 1248: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1248/2001 z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz.U. L 173 z 27.6.2001, str. 12),

- 32001 R 1326: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1326/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz.U. L 177 z 30.6.2001, str. 60),

- 32002 R 0270: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 270/2002 z dnia 14 lutego 2002 r. (Dz.U. L 45 z 15.2.2002, str. 4),

- 32002 R 1494: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1494/2002 z dnia 21 sierpnia 2002 r. (Dz.U. L 225 z 22.8.2002, str. 3),

- 32003 R 0260: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 260/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. (Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 7).

Przepisy rozporządzenia, do celów niniejszego Porozumienia, otrzymują następujące brzmienie:

A. W rozdziale A część I pkt 2.3 załącznika III, po wyrazie »Szwecja« dodaje się, co następuje:

»i Norwegia«.

B. W rozdziale A część II pkt 2 załącznika III dodaje się, co następuje:

»Norwegia

42.500«.

C. W rozdziale A część II pkt 3 załącznika III dodaje się, co następuje:

»Norwegia

6.000«.

D. W rozdziale A pkt 3 załącznika X, dodaje się, co następuje:

»Norwegia: Veterinærinstituttet

Postboks 8156 Dep.

N-0033 Oslo

Norwegia«";

3) W części 7.2 po pkt 16 (decyzja Komisji 2001/9/WE), dodaje się, co następuje:

"17. 32001 R 1326: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. ustanawiające środki przejściowe, umożliwiające przejście do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz zmieniające załączniki VII i XI do tego rozporządzenia (Dz.U. L 177 z 30.6.2001, str. 60), zmienione:

- 32002 R 0270: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 270/2002 z dnia 14 lutego 2002 r. (Dz.U. L 45 z 15.2.2002, str. 4).";

"18. 32002 D 1003: decyzja Komisji 2002/1003/WE z dnia 18 grudnia 2002 r. ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiec (Dz.U. L 349 z 24.12.2002, str. 105).";

4) W części 1.2 skreśla się teksty pkt 7 (decyzja Komisji 92/290/EWG), 26 (decyzja Komisji 94/381/WE), 27 (decyzja Komisji 94/474/WE), i 78 (decyzja Komisji 98/272/WE).

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 999/2001, 1248/2001, 1326/2001, 270/2002, 1494/2002 i 260/2003 i decyzji 2002/1003/WE w języku norweskim, które mają być opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 21 czerwca 2003 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 137 z 5.6.2003, str. 30.

(2) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1.

(3) Dz.U. L 173 z 27.6.2001, str. 12.

(4) Dz.U. L 177 z 30.6.2001, str. 60.

(5) Dz.U. L 45 z 15.2.2002, str. 4.

(6) Dz.U. L 225 z 22.8.2002, str. 3.

(7) Dz.U. L 349 z 24.12.2002, str. 105.

(8) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 7.

(9) Dz.U. L 122 z 24.4.1998, str. 59.

(10) Dz.U. L 172 z 7.7.1994, str. 23.

(11) Dz.U. L 194 z 29.7.1994, str. 96.

(12) Dz.U. L 152 z 4.6.1992, str. 37.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.