Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.167.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 29 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/712
z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarową (zwaną dalej "CN"), określoną w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2) Podpozycja CN 2403 99 10 obejmuje tytoń do żucia i tabakę, które są wyrobami tytoniowymi bezdymnymi.

(3) Rozporządzenie (EWG) nr 950/68 Rady 2 , ustanawiające Wspólną Taryfę Celną, poprzedzającą CN, zostało przyjęte tylko w czterech językach: niemieckim, francuskim, włoskim i niderlandzkim. W tych wersjach językowych produkty, o których obecnie jest mowa w podpozycji 2403 99 10, określone są w języku niemieckim jako "Kautabak und Schnupftabak", w języku francuskim jako "tabac à mâcher et tabac à priser", w języku włoskim jako "tabacco da masticare e tabacco da fiuto" i w języku niderlandzkim jako "pruimtabak en snuif'.

(4) W angielskojęzycznej wersji Wspólnej Taryfy Celnej, która pochodzi z 1973 r., zatem jest późniejsza niż wersje w językach niemieckim, francuskim, włoskim i niderlandzkim, produkty objęte podpozycją 2403 99 10 określone są jako "chewing tobacco and snuff".

(5) W języku angielskim słowo "snuff', kiedy używane jest w odniesieniu do wyrobów tytoniowych, oznacza preparat ze sproszkowanego tytoniu do wdychania przez nos, do żucia lub do umieszczania na dziąsłach. W związku z tym angielska wersja językowa oraz niektóre inne wersje językowe CN doprowadziły do braku pewności co do tego, czy termin "snuff' powinien być ograniczony do produktów, które mogą być wdychane przez nos, czy też powinien on również obejmować preparaty ze sproszkowanego tytoniu, które mogą być umieszczane na dziąsłach.

(6) Wszystkie wersje językowe aktów Unii są autentyczne, ale późniejsze wersje językowe nie mogą rozszerzać ani ograniczać zakresu aktów Unii przyjętych wcześniej niż te wersje językowe.

(7) Z niemieckiej, francuskiej, włoskiej i niderlandzkiej wersji językowej jasno wynika, że intencją prawodawcy było ograniczenie zakresu wyrobów, o których mowa w podpozycji CN 2403 99 10, do tytoniu do żucia i wyrobów tytoniowych, które mogą być wdychane przez nos. W celu zapewnienia jednolitej interpretacji CN w całej Unii, a tym samym zapewnienia pewności prawa, należy zmienić brzmienie podpozycji 2403 99 10 w celu uściślenia, że znaczenie terminu "snuff" powinno być ograniczone do tytoniu do nosa.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2658/87.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wiersz dotyczący kodu CN 2403 99 10 w dziale 24 części drugiej Nomenklatury scalonej określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zastępuje się tekstem w brzmieniu:

"2403 99 10

- Tytoń do żucia i tabaka (tytoń do nosa)

41,6

-"

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2020 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,
Philip KERMODE
p.o. Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1,
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 950/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej taryfy celnej (Dz.U. L 172 z 22.7.1968, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.