Dz.U.UE.L.2019.18.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/81
z dnia 17 stycznia 2019 r.
zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 dotyczącej środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 102)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 21 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń 3 , w szczególności jej art. 14 ust. 2, art. 19 ust. 1 lit. a) i art. 19 ust. 3 lit. a) oraz art. 19 ust. 4 i 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 4 , w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 92/119/EWG określa ogólne środki zwalczania stosowane w przypadku wystąpienia ogniska niektórych chorób zwierząt, w tym choroby guzowatej skóry bydła (LSD). Takie środki zwalczania i kontroli obejmują między innymi ustanowienie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wokół zakażonego gospodarstwa, przewidują również szczepienia interwencyjne w przypadku wystąpienia ogniska LSD.

(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2008 5  określa środki zwalczania w zakresie zdrowia zwierząt stosowane w przypadku wystąpienia ognisk LSD w państwach członkowskich lub ich częściach wymienionych w załączniku I do tej decyzji, w tym minimalne wymogi dotyczące programów szczepień przeciwko LSD przedłożonych przez państwa członkowskie do zatwierdzenia przez Komisję. W decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 "obszary zakażone" definiuje się jako części terytorium państwa członkowskiego wymienione w części II załącznika I do tej decyzji wykonawczej, obejmujące obszary, na których potwierdzono wystąpienie LSD, oraz wszystkie obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z dyrektywą 92/119/EWG, na których można prowadzić szczepienia przeciwko LSD po zatwierdzeniu programów szczepień. Ponadto "obszary wolne od choroby, na których zastosowano szczepienia" definiuje się w tej decyzji jako części terytorium państwa członkowskiego wymienione w części I wspomnianego załącznika, obejmujące obszary poza obszarem zakażonym, na których prowadzi się szczepienia przeciwko LSD po zatwierdzeniu programów szczepień.

(3) LSD potwierdzono po raz pierwszy w Grecji w sierpniu 2015 r. W 2016 r. przypadki LSD zanotowano w Bułgarii oraz w szeregu sąsiadujących państw trzecich, a w Grecji przybyło zachorowań. W 2017 r. stwierdzono mniej przypadków LSD w Europie Południowo-Wschodniej, przy czym w Albanii zaobserwowano powrót choroby na większą niż wcześniej skalę, a w Grecji i byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii pojawiło się kilka pojedynczych ognisk.

(4) W 2018 r. sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do LSD uległa poprawie i nie zanotowano zachorowań w żadnym z państw członkowskich ani sąsiadujących państw trzecich w Europie Południowo-Wschodniej z wyłączeniem Turcji.

(5) W odpowiedzi na wystąpienia LSD dotknięte nią państwa członkowskie: Grecja i Bułgaria, a także dotknięte chorobą sąsiadujące państwa trzecie wprowadziły programy masowych szczepień bydła żywego i dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w niewoli. W 2016 i 2017 r. Chorwacja, w której choroba jak dotąd nie wystąpiła, także wprowadziła program masowych szczepień przeciwko LSD jako środek zapobiegawczy w związku z sytuacją epidemiologiczną w sąsiadujących państwach członkowskich i państwach trzecich. Programy szczepień przeciwko LSD w Grecji, Bułgarii i Chorwacji zostały zatwierdzone przez Komisję na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2009 6 .

(6) Od pierwszego wystąpienia LSD w Europie kontynentalnej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opracował "Pilne zalecenia dotyczące LSD" (ang. "Urgent advice on LSD"), przyjęte w dniu 29 lipca 2016 r. 7 , oraz trzy sprawozdania: "Choroba guzowatej skóry bydła: I. Gromadzenie danych i analiza" (ang. "Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis"), zatwierdzone w dniu 27 marca 2017 r. 8 , "Choroba guzowatej skóry bydła II. Gromadzenie danych i analiza" (ang. "Lumpy skin disease II. Data collection and analysis"), zatwierdzone w dniu 29 stycznia 2018 r. 9  oraz "Choroba guzowatej skóry bydła: wsparcie naukowe i techniczne w zakresie środków zwalczania i monitorowania" (ang. "Lumpy skin disease: scientifc and technical assistance on control and surveillance activities"), zatwierdzone w dniu 28 września 2018 r. 10 . Wszystkie te oceny naukowe wskazują, że prawidłowo przeprowadzone kampanie masowych szczepień przeciwko LSD umożliwiają jej zwalczenie, zapobiegając wystąpieniu nowych ognisk.

(7) W 2018 r. masowe szczepienia przeciwko LSD nadal prowadzono we wszystkich dotkniętych chorobą państwach członkowskich oraz sąsiadujących państwach trzecich w Europie Południowo-Wschodniej.

(8) Na początku 2018 r. Chorwacja zaprzestała szczepień przeciwko LSD w związku z korzystną sytuacją epidemiologiczną w tym państwie członkowskim oraz w sąsiadujących państwach trzecich. Rozpoczęła natomiast wdrażanie programu kontroli LSD zatwierdzonego przez Komisję. Program ten obejmuje kontrolę kliniczną, wirusologiczną i serologiczną z naciskiem na obszary wysokiego ryzyka położone blisko państw członkowskich oraz sąsiadujących państw trzecich, w których zanotowano w ostatnich latach zachorowania na LSD.

(9) Zgodnie z art. 11.9.4 Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w przypadku szczepień zapobiegawczych wykonywanych na terenie państwa wolnego od LSD lub na obszarze wolnym od tej choroby, na którym stanowi ona zagrożenie mimo braku zachorowań, państwo to lub obszar ten może odzyskać status wolnego od choroby po ośmiu miesiącach od ostatniego szczepienia, jeżeli przeprowadzono kontrolę kliniczną, wirusologiczną i serologiczną zgodnie z art. 11.9.15 kodeksu.

(10) Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym Komisji przez Chorwację w dniu 13 października 2018 r. wyniki kontroli klinicznej, wirusologicznej i serologicznej wskazują, że nie ma dowodów występowania LSD na terenie tego państwa. Chorwacja spełnia zatem wymogi OIE w odniesieniu do statusu wolnego od LSD w związku z brakiem zachorowań na LSD oraz z faktem, iż minęło ponad osiem miesięcy od ostatniego szczepienia przeciwko tej chorobie. Należy zatem znieść ograniczenia związane ze szczepieniami przeciwko LSD w tym państwie członkowskim.

(11) W związku z tym należy wykreślić Chorwację z wykazu państw członkowskich z "obszarami wolnymi od choroby, na których zastosowano szczepienia" w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008.

(13) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ I

»Obszary wolne od choroby, na których zastosowano szczepienia«

1. Bułgaria

A. Następujące obwody w Bułgarii:

- obwód Burgas

- obwód Warna

- obwód Dobricz

- obwód Razgrad

- obwód Silistra

- obwód Ruse

- obwód Plewen.

B. Następujące gminy w Bułgarii:

- gminy Opaka, Popowo i Antonowo w obwodzie Tyrgowiszte

- gminy Szumen, Kaspiczan, Nowi Pazar, Nikoła Kozlewo, Kaolinowo, Wenec i Chitrino w obwodzie Szumen

- gminy Swisztow, Połski Trymbesz i Strażica w obwodzie Wielkie Tyrnowo.

2. Grecja

Następujące regiony w Grecji:

- region Wyspy Jońskie z wyłączeniem jednostki regionalnej Kerkyra

- region Morze Egejskie Północne z wyłączeniem jednostki regionalnej Limnos

- region Morze Egejskie Południowe

- region Kreta.

CZĘŚĆ II

»Obszary zakażone«

1. Grecja

A. Następujące regiony w Grecji:

- region Attyka

- region Grecja Środkowa

- region Macedonia Środkowa

- region Macedonia Wschodnia i Tracja

- region Epir

- region Peloponez

- region Tesalia

- region Grecja Zachodnia

- region Macedonia Zachodnia.

B. Następujące jednostki regionalne w Grecji:

- jednostka regionalna Limnos

- jednostka regionalna Kerkyra.

2. Bułgaria

Całe terytorium Bułgarii z wyłączeniem obszarów wymienionych w części I."

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69.
4 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2008 z dnia 15 listopada 2016 r. dotycząca środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 310 z 17.11.2016, s. 51).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2009 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła przedłożonych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 310 z 17.11.2016, s. 66).
7 Dziennik EFSA 2016; 14(8):4573.
8 Dziennik EFSA 2017; 15(4):4773.
9 Dziennik EFSA 2018; 16(2):5176.
10 Dziennik EFSA 2018; 16(10):5452.