Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.92.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/557
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Chin w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2070)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 8 kwietnia 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG 1 , w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a),

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich 2 , w szczególności jej art. 12 ust. 1 i 4 oraz formułę wprowadzającą w art. 19, jak również art. 19 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 92/65/EWG określono warunki mające zastosowanie do przywozu do Unii między innymi nasienia, komórek jajowych i zarodków koni. Warunki te muszą być co najmniej równoważne z warunkami mającymi zastosowanie do handlu między państwami członkowskimi.

(2) W dyrektywie 2009/156/WE ustanowiono warunki zdrowotne zwierząt odnośnie do przywozu do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych. Stanowi ona, że przywóz do Unii zwierząt z rodziny koniowatych jest dozwolony tylko z państw trzecich, które spełniają określone wymagania w zakresie zdrowia zwierząt.

(3) W decyzji Komisji 2004/211/WE 3 ustalono wykaz państw trzecich lub, w przypadku państw stosujących regionalizację, ich części, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz zwierząt z rodziny koniowatych oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, określając jednocześnie warunki mające zastosowanie do tego przywozu. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do decyzji 2004/211/WE.

(4) Jako gospodarz imprezy jeździeckiej Global Champions Tour, zaplanowanej na 8-10 maja 2015 r. i organizowanej pod auspicjami Światowego Związku Jeździeckiego (FEI), właściwe organy chińskie wniosły o uznanie wolnej od chorób koniowatych strefy leżącej w regionie metropolitalnym Szanghaju, dostępnej bezpośrednio z pobliskiego portu lotniczego. Ponieważ infrastruktura na parkingu EXPO 2010 została zbudowana specjalnie na tę okazję i ma charakter tymczasowy, strefę tę należy zatwierdzić jedynie tymczasowo.

(5) Na podstawie udzielonych przez władze Chin gwarancji i informacji oraz w celu umożliwienia - w ograniczonym okresie - powrotnego wwozu zarejestrowanych koni po czasowym wywozie zgodnie z przepisami decyzji Komisji 93/195/EWG 4 , Komisja przyjęła decyzję wykonawczą Komisji 2014/127/UE 5 zatwierdzającą tymczasowo region CN-2 w Chinach.

(6) Ponieważ przedmiotowa impreza jeździecka odbędzie się ponownie w 2015 r., przy czym warunki dotyczące zdrowia i kwarantanny zwierząt obowiązujące w 2014 r. nie uległy zmianie, w kolumnie 15 tabeli w załączniku I do decyzji 2004/211/WE należy przyjąć odpowiednią datę w odniesieniu do regionu CN-2.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/211/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W tabeli zawartej w załączniku I do decyzji 2004/211/WE, w kolumnie 15 w wierszu dotyczącym regionu CN-2 w Chinach słowa "Od 30 maja do 30 czerwca 2014 r." zastępuje się słowami: "Od 25 kwietnia do 25 maja 2015 r."

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

1 Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.
2 Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.
3 Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmieniająca decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1).
4 Decyzja Komisji 93/195/EWG z dnia 2 lutego 1993 r. sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (Dz.U. L 86 z 6.4.1993, s. 1).
5 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/127/UE z dnia 7 marca 2014 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Chin w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (Dz.U. L 70 z 11.3.2014, s. 28).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.