Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.262.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1845
z dnia 11 października 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6910)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 12 października 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 3  została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w kilku państwach członkowskich ("zainteresowane państwa członkowskie") oraz ustanowieniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2005/94/WE 4 .

(2) W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 stanowi również, że środki, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, przewidziane w art. 29 ust. 1 i art. 31 dyrektywy 2005/94/WE, muszą być utrzymane przynajmniej do dat określonych w odniesieniu do tych obszarów w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(3) Od daty jej przyjęcia decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 była kilkakrotnie zmieniana w celu uwzględnienia zmian sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do grypy ptaków. Ponadto decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 została zmieniona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/696 5  w celu ustanowienia zasad wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247. Wprowadzając tę zmianę, uwzględniono fakt, że w porównaniu do innych produktów drobiowych jednodniowe pisklęta stwarzają bardzo niskie ryzyko rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(4) Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1841 6  ustanowiono przepisy dotyczące wprowadzenia obszarów buforowych w zainteresowanych państwach członkowskich w celu skuteczniejszego zwalczania choroby w przypadku zwiększonego ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa oraz wysyłki jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych z tych obszarów do innych państw członkowskich przy spełnieniu pewnych warunków bezpieczeństwa. W celu uwzględnienia obszarów buforowych zmieniono załącznik.

(5) Ponadto załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 był wielokrotnie zmieniany w celu uwzględnienia zmian granic obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez dane państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE. Załącznik ten został ostatnio zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1593 7  po powiadomieniu przez Włochy o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach drobiarskich w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska oraz ustanowieniu przez to państwo członkowskie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wokół zakażonych gospodarstw drobiarskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE.

(6) Od ostatniej zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadzonej decyzją wykonawczą (UE) 2017/1593 Włochy wykryły i zgłosiły Komisji nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach drobiarskich, zlokalizowanych również w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska tego państwa członkowskiego. Włochy zgłosiły także Komisji, że wprowadzono niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone wokół zakażonych gospodarstw drobiarskich.

(7) Komisja zbadała środki wprowadzone przez Włochy zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w następstwie niedawnych wystąpień ognisk grypy ptaków podtypu H5N8 w tym państwie członkowskim i uznaje, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwy organ Włoch znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

(8) W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Włochami, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych we Włoszech, zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w następstwie niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w tym państwie członkowskim. Należy zatem zaktualizować wpisy dotyczące Włoch w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, aby uwzględnić uaktualnioną sytuację epidemiologiczną w tym państwie członkowskim w odniesieniu do tej choroby. W związku z tą nową sytuacją należy w szczególności dodać nowe wpisy dotyczące niektórych obszarów w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska.

(9) Należy zatem zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez Włochy zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w związku z wystąpieniem nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska oraz czasu trwania ograniczeń mających zastosowanie na tych obszarach.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/247.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0037) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.137063 and E11.6647955.10.2017
- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0038) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,347216 and E11,55784821.10.2017
- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0040) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,310657 E11,51854820.10.2017
- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0039) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,433670 E11,08067619.10.2017
- The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0041) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,308910 E9,87033120.10.2017"
2) w części B wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
- The area of the parts of Lombardy and Emilia Romagna Regions (ADNS 17/0036) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.046214 and E10.186550od 1.10.2017

do 9.10.2017

- The area of the parts of Lombardy and Emilia Romagna Regions (ADNS 17/0036) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.046214 and E10.1865509.10.2017
- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0037) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.137063 and E11.664795od 6.10.2017

do 14.10.2017

- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0037) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.137063 and E11.66479514.10.2017
- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0038) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,347216 and E11,557848od 22.10.2017

do 30.10.2017

- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0040) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,310657 and E11,518548od 21.10.2017

do 29.10.2017

- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0039) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,433670 and E11,080676od 20.10.201

do 28.10.2017

- The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0041) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.308910 and E9.870331od 21.10.2017 do 29.10.2017
- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0038) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,347216 and E11,55784830.10.2017
- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0040) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,310657 and E11,51854829.10.2017
- The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0039) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,433670 and E11,08067628.10.2017
- The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0041) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.308910 and E9.87033129.10.2017"
3) w części C dodaje się wpis dotyczący Włoch:

"Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmującyData, do której środki mają mieć zastosowanie zgodnie z art. 3b
- Municipality of ACQUAFREDDA (BS)30.11.2017"
- Municipality of CALCINATO (BS): South of A4 highway
- Municipality of CALVISANO (BS)
- Municipality of CARPENEDOLO (BS)
- Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS): South of A4 highway
- Municipality of ISORELLA (BS)
- Municipality of LONATO DEL GARDA (BS): South of A4 highway
- Municipality of MONTICHIARI (BS)
- Municipality of POZZOLENGO (BS): South of A4 highway
- Municipality of REMEDELLO (BS)
- Municipality of VISANO (BS)
- Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)
- Municipality of ASOLA (MN)
- Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)
- Municipality of BIGARELLO (MN)
- Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)
- Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)
- Municipality of BOZZOLO (MN)
- Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)
- Municipality of CARBONARA DI PO (MN)
- Municipality of CASALMORO (MN)
- Municipality of CASALOLDO (MN)
- Municipality of CASALROMANO (MN)
- Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)
- Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)
- Municipality of CASTELBELFORTE (MN)
- Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)
- Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
- Municipality of CAVRIANA (MN)
- Municipality of CERESARA (MN)
- Municipality of COMMESSAGGIO (MN)
- Municipality of CURTATONE (MN)
- Municipality of DOSOLO (MN)
- Municipality of GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)
- Municipality of GAZZUOLO (MN)
- Municipality of GOITO (MN)
- Municipality of GONZAGA (MN)
- Municipality of GUIDIZZOLO (MN)
- Municipality of MAGNACAVALLO (MN)
- Municipality of MANTOVA (MN)
- Municipality of MARCARIA (MN)
- Municipality of MARIANA MANTOVANA (MN)
- Municipality of MARMIROLO (MN)
- Municipality of MEDOLE (MN)
- Municipality of MOGLIA (MN)
- Municipality of MONZAMBANO (MN)
- Municipality of MOTTEGGIANA (MN)
- Municipality of OSTIGLIA (MN)
- Municipality of PEGOGNAGA (MN)
- Municipality of PIEVE DI CORIANO (MN)
- Municipality of PIUBEGA (MN)
- Municipality of POGGIO RUSCO (MN)
- Municipality of POMPONESCO (MN)
- Municipality of PONTI SUL MINCIO (MN)
- Municipality of PORTO MANTOVANO (MN)
- Municipality of QUINGENTOLE (MN)
- Municipality of QUISTELLO (MN)
- Municipality of REDONDESCO (MN)
- Municipality of REVERE (MN)
- Municipality of RIVAROLO MANTOVANO (MN)
- Municipality of RODIGO (MN)
- Municipality of RONCOFERRARO (MN)
- Municipality of ROVERBELLA (MN)
- Municipality of SABBIONETA (MN)
- Municipality of SAN BENEDETTO PO (MN)
- Municipality of SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN)
- Municipality of SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)
- Municipality of SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)
- Municipality of SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN)
- Municipality of SCHIVENOGLIA (MN)
- Municipality of SERMIDE E FELONICA (MN)
- Municipality of SERRAVALLE A PO (MN)
- Municipality of SOLFERINO (MN)
- Municipality of SUSTINENTE (MN)
- Municipality of SUZZARA (MN)
- Municipality of VIADANA (MN)
- Municipality of VILLA POMA (MN)
- Municipality of VILLIMPENTA (MN)
- Municipality of VOLTA MANTOVANA (MN)
- Municipality of BAONE (PD)
- Municipality of BARBONA (PD)
- Municipality of CARCERI (PD)
- Municipality of CASALE DI SCODOSIA (PD)
- Municipality of CASTELBALDO (PD)
- Municipality of CERVARESE SANTA CROCE (PD)
- Municipality of CINTO EUGANEO (PD)
- Municipality of ESTE (PD)
- Municipality of GRANZE (PD)
- Municipality of LOZZO ATESTINO (PD)
- Municipality of MASI (PD)
- Municipality of MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD)
- Municipality of MEGLIADINO SAN VITALE (PD)
- Municipality of MERLARA (PD)
- Municipality of MONTAGNANA (PD)
- Municipality of OSPEDALETTO EUGANEO (PD)
- Municipality of PIACENZA D'ADIGE (PD)
- Municipality of PONSO (PD)
- Municipality of ROVOLON (PD)
- Municipality of SALETTO (PD)
- Municipality of SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD)
- Municipality of SANT'ELENA (PD)
- Municipality of SANT'URBANO (PD)
- Municipality of TEOLO (PD)
- Municipality of URBANA (PD)
- Municipality of VESCOVANA (PD)
- Municipality of VIGHIZZOLO D'ESTE (PD)
- Municipality of VILLA ESTENSE (PD)
- Municipality of VO' (PD)
- Municipality of BERGANTINO (RO)
- Municipality of CASTELNOVO BARIANO (RO)
- Municipality of MELARA (RO)
- Municipality of ALBAREDO D'ADIGE (VR)
- Municipality of ANGIARI (VR)
- Municipality of ARCOLE (VR)
- Municipality of BELFIORE (VR)
- Municipality of BEVILACQUA (VR)
- Municipality of BONAVIGO (VR)
- Municipality of BOSCHI SANT'ANNA (VR)
- Municipality of BOVOLONE (VR)
- Municipality of BUTTAPIETRA (VR)
- Municipality of CALDIERO (VR): South of A4 highway
- Municipality of CASALEONE (VR)
- Municipality of CASTAGNARO (VR)
- Municipality of CASTEL D'AZZANO (VR)
- Municipality of CASTELNUOVO DEL GARDA (VR): South of A4 highway
- Municipality of CEREA (VR)
- Municipality of COLOGNA VENETA (VR)
- Municipality of COLOGNOLA AI COLLI (VR): South of A4 highway
- Municipality of CONCAMARISE (VR)
- Municipality of ERBÈ (VR)
- Municipality of GAZZO VERONESE (VR)
- Municipality of ISOLA DELLA SCALA (VR)
- Municipality of ISOLA RIZZA (VR)
- Municipality of LAVAGNO (VR): South of A4 highway
- Municipality of LEGNAGO (VR)
- Municipality of MINERBE (VR)
- Municipality of MONTEFORTE D'ALPONE (VR): South of A4 highway
- Municipality of MOZZECANE (VR)
- Municipality of NOGARA (VR)
- Municipality of NOGAROLE ROCCA (VR)
- Municipality of OPPEANO (VR)
- Municipality of PALU' (VR)
- Municipality of PESCHIERA DEL GARDA (VR): South of A4 highway
- Municipality of POVEGLIANO VERONESE (VR)
- Municipality of PRESSANA (VR)
- Municipality of RONCO ALL'ADIGE (VR)
- Municipality of ROVERCHIARA (VR)
- Municipality of ROVEREDO DI GUÀ (VR)
- Municipality of SALIZZOLE (VR)
- Municipality of SAN BONIFACIO (VR): South of A4 highway
- Municipality of SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): South of A4 highway
- Municipality of SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
- Municipality of SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)
- Municipality of SANGUINETTO (VR)
- Municipality of SOAVE (VR): South of A4 highway
- Municipality of SOMMACAMPAGNA (VR): South of A4 highway
- Municipality of SONA (VR): South of A4 highway
- Municipality of SORGÀ (VR)
- Municipality of TERRAZZO (VR)
- Municipality of TREVENZUOLO (VR)
- Municipality of VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
- Municipality of VERONA (VR): South of A4 highway
- Municipality of VERONELLA (VR)
- Municipality of VIGASIO (VR)
- Municipality of VILLA BARTOLOMEA (VR)
- Municipality of VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
- Municipality of ZEVIO (VR)
- Municipality of ZIMELLA (VR)
- Municipality of AGUGLIARO (VI)
- Municipality of ALBETTONE (VI)
- Municipality of ALONTE (VI)
- Municipality of ALTAVILLA VICENTINA (VI): South of A4 highway
- Municipality of ARCUGNANO (VI): South of A4 highway
- Municipality of ASIGLIANO VENETO (VI)
- Municipality of BARBARANO VICENTINO (VI)
- Municipality of BRENDOLA (VI): South of A4 highway
- Municipality of CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)
- Municipality of CASTEGNERO (VI)
- Municipality of GAMBELLARA (VI): South of A4 highway
- Municipality of GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI): South of A4 highway
- Municipality of LONGARE (VI)
- Municipality of LONIGO (VI)
- Municipality of MONTEBELLO VICENTINO (VI): South of A4 highway
- Municipality of MONTECCHIO MAGGIORE (VI): South of A4 highway
- Municipality of MONTEGALDA (VI)
- Municipality of MONTEGALDELLA (VI)
- Municipality of MOSSANO (VI)
- Municipality of NANTO (VI)
- Municipality of NOVENTA VICENTINA (VI)
- Municipality of ORGIANO (VI)
- Municipality of POJANA MAGGIORE (VI)
- Municipality of SAREGO (VI)
- Municipality of SOSSANO (VI)
- Municipality of TORRI DI QUARTESOLO (VI): South of A4 highway
- Municipality of VAL LIONA (VI)
- Municipality of VICENZA (VI): South of A4 highway
- Municipality of VILLAGA (VI)
- Municipality of ZOVENCEDO (VI)
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 62).
4 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 101 z 13.4.2017, s. 80).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1841 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 261 z 11.10.2017, s. 26).
7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1593 z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 243 z 21.9.2017, s. 14).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.