Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.164.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1139
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4450)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 27 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 3  została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w kilku państwach członkowskich ("dane państwa członkowskie") oraz ustanowieniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE 4 .

(2) W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 stanowi również, że środki, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, przewidziane w art. 29 ust. 1 i art. 31 dyrektywy 2005/94/WE, muszą być utrzymane przynajmniej do dat określonych w odniesieniu do tych obszarów w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(3) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 został następnie zmieniony decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) 2017/417 5 , (UE) 2017/554 6 , (UE) 2017/696 7 , (UE) 2017/780 8 , (UE) 2017/819 9  i (UE) 2017/977 10 , aby uwzględnić zmiany obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w następstwie pojawienia się kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w Unii. Ponadto decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 została zmieniona decyzją wykonawczą (UE) 2017/696 w celu ustanowienia zasad wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, w następstwie pewnych pozytywnych zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tego wirusa w Unii.

(4) Ponadto okres stosowania decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 został przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 r. decyzją wykonawczą (UE) 2017/977 w celu uwzględnienia terminów na wdrożenie środków na nowych obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 zmienionej decyzją wykonawczą (UE) 2017/977.

(5) Ogólna sytuacja chorobowa w Unii ulega ciągłej poprawie. Od daty ostatniej zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, wprowadzonej decyzją wykonawczą (UE) 2017/977, jedynie w Belgii wykryto nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstw zajmujących się hodowlą ptaków żyjących w niewoli. Belgia zgłosiła także Komisji, że wprowadzono niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone wokół zakażonych gospodarstw. W odniesieniu do innych ognisk w Belgii w małych gospodarstwach niekomercyjnych właściwy organ - po przeprowadzeniu oceny ryzyka - przyznał odstępstwo od wymogów dotyczących podziału na obszary przewidziane w art. 16 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE.

(6) Francja ustanowiła również obszar zagrożony zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w związku z potwierdzeniem niedawnego wystąpienia ognisk w gospodarstwach drobiarskich zajmujących się hodowlą ptaków żyjących w niewoli, położonych w Belgii niedaleko granicy z Francją.

(7) Komisja zbadała środki wprowadzone przez Belgię i Francję zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w następstwie niedawnego wystąpienia ognisk grypy ptaków podtypu H5N8 w Belgii i uznaje, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy Belgii oraz obszaru zagrożonego ustanowionego we Francji znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 oraz że odstępstwo od wymogów dotyczących podziału na obszary zostało przyznane przez właściwe organy Belgii zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 2005/94/WE.

(8) W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Belgią i Francją, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w Belgii, a także obszaru zagrożonego ustanowionego we Francji, zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w następstwie niedawnego wystąpienia ognisk w Belgii. W związku z powyższym nowe obszary dla Belgii i Francji należy dodać do załącznika do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247.

(9) Należy zatem zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez Belgię oraz obszaru zagrożonego ustanowionego we Francji, zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/247.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A przed wpisem dotyczącym Bułgarii dodaje się wpis dotyczący Belgii w brzmieniu:

"Państwo członkowskie: Belgia

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 - E3.191884). De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.7.7.2017
Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

8.7.2017"
2) w części B wprowadza się następujące zmiany:
a) przed wpisem dotyczącym Bułgarii dodaje się wpis dotyczący Belgii w brzmieniu:

"Państwo członkowskie: Belgia

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem.16.7.2017
De zone omvat in wijzerzin:
- de spoorweg Oostende - Brugge
- Expresweg
- Bevrijdingslaan
- Hoefijzerlaan
- Koning Albertlaan
- Buiten Begijnvest
- Buiten Katelijnevest
- Buiten Gentpoortvest
- Generaal Lemanlaan
- Astridlaan
- Bruggestraat
- Beverhoutsveldstraat
- Akkerstraat
- Parkstraat
- Stationstraat
- Wingene Steenweg
- Reigerlostraat
- Torenweg
- Vagevuurstraat
- Bruggesteenweg
- Predikherenstraat
- Rakestraat
- Keukelstraat
- Balgenhoekstraat
- Ruiseledesteenweg
- Tieltstraat
- Kapellestraat
- Kokerstraat
- Egemsestraat
- Wingensesteenweg
- Egemveldweg
- Grootveldstraat
- Schoolstraat
- Marktplein
- Lichterveldestraat
- Zegwegestraat
- Sprietstraat
- Zwevezelestraat
- Koolkampstraat
- Ringlaan
- Brugsebaan
- Roeselaarseweg
- Vredelaan
- Oostendestraat
- Wijnendale-Molenstraat
- Smissestraat
- Spoorwegstraat
- Schoolstraat
- Torhoutbaan
- Korenstraat
- Heuvelstraat
- Zuidstraat
- Mitswegestraat
- Achterstraat
- Bruggestraat
- Barletegemweg
- Aartrijksesteenweg
- Dorpstraat
- Stationsstraat
- Expressweg
- de spoorweg/le chemin de fer Oostende - Brugge
Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 - E3.191884).8.7.2017 to 16.7.2017
De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.
De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.17.7.2017
De zone omvat in wijzerzin:
- de Franse grens
- Busbekestraat
- Laagweg
- Vagevuurstraat
- Hoogweg
- Calvariestraat
- N58
- Geluwesesteenweg
- Wervikstraat
- Sint Denijsplaats
- Beselarestraat
- Magerheidstraat
- A19
- Dadizelestraat
- Geluwestraat
- Beselarestraat
- Plaats
- Ledegemstraat
- Dadizelestraat
- Papestraat
- Stationsstraat
- Sint-Eloois-Winkelstraat
- Rollegemstraat
- Sint-Jansplein
- Sint-Janstraat
- Rollegemkapelsestraat
- A17/E403
- Woestijnstraat
- Meensesteenweg
- Woestynestraat
- Bosmolenstraat
- Geitestraat
- Roterijstraat
- Beiaardstraat
- Molenstraat
- Kortrijksestraat
- Winkelsestraat
- Stationsstraat
- Hulstemolenstraat
- Rijksweg
- Roeselaarseweg
- Marichaalstraat
- N36
- Ringlaan
- Stationsstraat
- Pladijsstraat
- Kleine Brandstraat
- Deerlijkstraat
- N391/Kanaalweg
- Keiberg
- Avelgemstraat
- Kastanjeboomstraat
- Hoogstraat
- Perrestraat
- Vinkestraat
- Marquettestraat
- Brucqstraat
- Zandbeekstraat
- Beerbosstraat
- Doornikserijsweg
- Kanadezenlaan
- Lagestraat
- Frankrijkstraat
- Herseauxlaan
- Rue de Roubaix
- Chaussée d'Estampuis
- de Franse grens
Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).9.7.2017 to 17.7.2017"
De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.
b) wpis dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
Les communes suivantes dans le département du Nord:17.7.2017"
- Bousbecque
- Halluin
- Neuville en Ferrain
- Roncq
- Tourcoing
- Wattrelos
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 62).
4 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/417 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 63 z 9.3.2017, s. 177).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/554 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 79 z 24.3.2017, s. 15).
7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 101 z 13.4.2017, s. 80).
8 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/780 z dnia 3 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, s. 30).
9 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/819 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 122 z 13.5.2017, s. 76).
10 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/977 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 146 z 9.6.2017, s. 155).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.