Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.18.48

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/82
z dnia 17 stycznia 2019 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2009 w sprawie zatwierdzenia programów szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła przedłożonych przez państwa członkowskie

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 105)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, chorwackim i greckim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 21 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń 3 , w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a) i art. 19 ust. 3 lit. a) oraz art. 19 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 92/119/EWG określa ogólne środki zwalczania stosowane w przypadku wystąpienia ogniska niektórych chorób zwierząt, w tym choroby guzowatej skóry bydła (LSD). Takie środki zwalczania obejmują między innymi ustanowienie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wokół zakażonego gospodarstwa, przewidują również szczepienia interwencyjne w przypadku wystąpienia ogniska LSD.

(2) LSD potwierdzono po raz pierwszy w Grecji w sierpniu 2015 r. W 2016 r. przypadki LSD zanotowano w Bułgarii oraz w szeregu sąsiadujących państw trzecich, a w Grecji przybyło zachorowań. W 2017 r. stwierdzono mniej przypadków LSD w Europie Południowo-Wschodniej, przy czym w Albanii zaobserwowano powrót choroby o większej niż poprzednio skali, a w Grecji i byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii pojawiło się kilka pojedynczych ognisk.

(3) W odpowiedzi na wystąpienia LSD dotknięte nią państwa członkowskie: Grecja i Bułgaria, a także dotknięte chorobą sąsiadujące państwa trzecie wprowadziły programy masowych szczepień bydła żywego i dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w niewoli. W 2016 i 2017 r. Chorwacja, w której choroba jak dotąd nie wystąpiła, także wprowadziła program masowych szczepień przeciwko LSD jako środek zapobiegawczy w związku z sytuacją epidemiologiczną w sąsiadujących państwach członkowskich i państwach trzecich. Programy szczepień przeciwko LSD w Grecji, Bułgarii i Chorwacji zostały zatwierdzone przez Komisję na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2009 4 , a wymienione państwa członkowskie wpisano do zawartego w załączniku do tej decyzji wykazu jako państwa dysponujące zatwierdzonymi programami szczepień przeciwko LSD.

(4) W 2018 r. sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do LSD uległa dalszej poprawie, a przypadków zachorowań na LSD nie stwierdzono w żadnym państwie członkowskim ani sąsiadującym państwie trzecim w Europie Południowo-Wschodniej z wyłączeniem Turcji. W ciągu tego roku nadal prowadzono masowe szczepienia przeciwko LSD we wszystkich dotkniętych chorobą państwach członkowskich oraz sąsiadujących państwach trzecich w Europie Południowo-Wschodniej.

(5) Na początku 2018 r. Chorwacja zaprzestała szczepień przeciwko LSD w związku z korzystną sytuacją epidemiologiczną w tym państwie członkowskim oraz w sąsiadujących państwach. Rozpoczęła natomiast wdrażanie programu kontroli LSD zatwierdzonego przez Komisję. Program ten obejmuje kontrolę kliniczną, wirusologiczną i serologiczną z naciskiem na obszary wysokiego ryzyka położone blisko państw członkowskich oraz sąsiadujących państw trzecich, w których zanotowano w ostatnich latach zachorowania na LSD. Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym Komisji przez Chorwację w dniu 13 października 2018 r. wyniki kontroli klinicznej, wirusologicznej i serologicznej wskazują, że nie ma dowodów występowania LSD na terenie tego państwa.

(6) W związku z tym Chorwacja nie powinna dłużej figurować w wykazie państw członkowskich dysponujących zatwierdzonymi programami szczepień przeciwko LSD, ponieważ szczepienia przeciwko LSD nie są już w tym państwie członkowskim wykonywane.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2009.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Republiki Greckiej oraz Republiki Chorwacji.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

- Program szczepień przedłożony przez Grecję.

- Program szczepień przedłożony przez Bułgarię."

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69.
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2009 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła przedłożonych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 310 z 17.11.2016, s. 66).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.