Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.190.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/1362
z dnia 18 maja 2017 r.
zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2017/12)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 18 ust. 2 oraz pierwszy akapit art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej wymaga zdefiniowania narzędzi, instrumentów i procedur, które mają być stosowane przez Eurosystem, tak aby możliwe było prowadzenie takiej polityki w jednolity sposób we wszystkich państwach członkowskich, których walutą jest euro.

(2) W dniu 22 marca 2017 r. Rada Prezesów zdecydowała o dalszym doprecyzowaniu zasad mających zastosowanie do "podmiotów uczestniczących w likwidacji" w kontekście ram prawnych dotyczących kontrahentów polityki pieniężnej Eurosystemu, tak aby zapewnić jednolite traktowanie takich podmiotów pod względem dostępu do operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Rada Prezesów uznała w szczególności za właściwe nieudzielenie "podmiotom uczestniczącym w likwidacji", w rozumieniu niniejszych wytycznych, dostępu do operacji polityki pieniężnej z uwagi na to, że zasadniczy cel tych podmiotów nie jest zbieżny ze zwykłą działalnością instytucji kredytowych, które są regularnymi uczestnikami operacji polityki pieniężnej.

(3) Z uwagi na względy przejrzystości i jasności prawa decyzja Rady Prezesów z dnia 22 marca 2017 r. powinna niezwłocznie przybrać formę wiążącego aktu prawnego, uzupełniającego postanowienia wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) 1 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić wytyczne (UE) 2015/510 (EBC/2014/60),

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1

Zmiany

W wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w artykule 2 dodaje się pkt 99a w brzmieniu:

"(99a) »podmiot uczestniczący w likwidacji« - podmiot prywatny lub publiczny a) którego głównym celem jest stopniowe zbywanie swoich aktywów i wygaszenie prowadzonej działalności; lub b) który zajmuje się zarządzaniem aktywami lub ich zbywaniem i został utworzony w celu wspierania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów sektora finansowego, w tym podmioty zarządzające aktywami powstałe w wyniku działań restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w formie zastosowania instrumentu wydzielenia aktywów zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 * lub przepisów krajowych stanowiących implementację art. 42 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ** .";

2) w art. 55a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podmioty uczestniczące w likwidacji nie są kwalifikowanymi kontrahentami mającymi dostęp do operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, chyba że zostały uznane za kwalifikowanych kontrahentów mających dostęp do operacji polityki pieniężnej Eurosystemu do dnia 22 marca 2017 r., w którym to przypadku pozostają kwalifikowanymi kontrahentami do dnia 31 grudnia 2021 r., z takim zastrzeżeniem, że ich dostęp do operacji kredytowych Eurosystemu w rozumieniu art. 2 pkt 31 jest ograniczony do kwoty ich średniego wykorzystania operacji kredytowych Eurosystemu w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 22 marca 2017 r., z możliwością obliczenia i zastosowania takiego ograniczenia łącznie dla większej liczby podmiotów uczestniczących w likwidacji należących do jednej grupy. Po tej dacie takie podmioty uczestniczące w likwidacji utracą dostęp do operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.";

3) w art. 158 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W odniesieniu do podmiotów uczestniczących w likwidacji, które nie zostały uznane za kwalifikowanych kontrahentów zgodnie z art. 55a(5), Eurosystem może ze względu na wymogi ostrożności zawiesić, ograniczyć lub wyłączyć dostęp do operacji polityki pieniężnej kontrahentów, którzy przekazują płynność Eurosystemu podmiotom uczestniczącym w likwidacji niebędącym kwalifikowanymi kontrahentami.".

Artykuł  2

Skuteczność i implementacja

1.  Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.
2.  Do dnia 21 lipca 2017 r. krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych. Najpóźniej do dnia 19 czerwca 2017 r. krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych z tymi środkami.
Artykuł  3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 maja 2017 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1).
** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.