Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.146.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/973
z dnia 8 czerwca 2017 r.
zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie *  (EULEX KOSOWO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/124/WPZiB 1 .

(2) W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/947 2  zmieniającą wspólne działanie 2008/124/WPZiB, na mocy której mandat misji EULEX KOSOWO został przedłużony do dnia 14 czerwca 2018 r.; w decyzji tej przewidziano także nową finansową kwotę odniesienia na realizację mandatu misji w Kosowie do dnia 14 grudnia 2016 r. oraz na wsparcie dla przeniesionych postępowań sądowych w państwie członkowskim - do dnia 14 czerwca 2017 r.

(3) W dniu 14 listopada 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1990 3  zmieniającą wspólne działanie 2008/124/WPZiB, w której określono finansową kwotę odniesienia na okres do dnia 14 czerwca 2017 r.

(4) Należy zapewnić nową kwotę odniesienia na realizację mandatu misji EULEX KOSOWO do dnia 14 czerwca 2018 r.

(5) Żaden element niniejszej decyzji nie powinien być postrzegany jako naruszający niezawisłość i autonomię sędziów i prokuratorów.

(6) Z racji szczególnego charakteru działań misji EULEX KOSOWO wspierających przeniesione postępowania sądowe w państwie członkowskim zasadne jest, by w niniejszej decyzji określić kwotę przewidzianą na wsparcie dla przeniesionych postępowań sądowych w państwie członkowskim oraz przewidzieć wykonanie tej części budżetu w drodze dotacji.

(7) Należy odpowiednio zmienić wspólne działanie 2008/124/WPZiB.

(8) Misja EULEX KOSOWO będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu, co mogłoby przeszkodzić w osiągnięciu celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 16 ust. 1 wspólnego działania 2008/124/WPZiB akapit jedenasty otrzymuje brzmienie:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 14 czerwca 2018 r. wynosi 90 914 000 EUR.

W ramach kwoty, o której mowa w jedenastym akapicie, kwotę 49 600 000 EUR przeznacza się na wydatki misji EULEX KOSOWO z tytułu realizacji jej mandatu w Kosowie, a kwotę 41 314 000 EUR - przeznacza się na wsparcie dla przeniesionych postępowań sądowych w państwie członkowskim.

Komisja podpisuje umowę o udzielenie dotacji na kwotę 41 314 000 EUR z sekretarzem działającym w imieniu sekretariatu odpowiedzialnego za administrowanie przeniesionymi postępowaniami sądowymi. Do tej umowy o udzielenie dotacji stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 * .

Finansowa kwota odniesienia na kolejny okres działania misji EULEX KOSOWO jest ustalana przez Radę."

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
U. REINSALU
Przewodniczący
* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
1 Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/947 z dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 26).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1990 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) (Dz.U. L 306 z 15.11.2016, s. 16).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.