Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.147.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2015 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/901
z dnia 11 czerwca 2015 r.
zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie 1 (EULEX KOSOWO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/124/WPZiB 2 .

(2) W dniu 12 czerwca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/349/WPZiB 3 zmieniającą wspólne działanie 2008/124/WPZiB i przedłużającą je do dnia 14 czerwca 2016 r.

(3) W dniu 29 września 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/685/WPZiB 4 zmieniającą wspólne działanie 2008/124/WPZiB, w której określono finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 15 października 2014 r. do dnia 14 czerwca 2015 r.

(4) Należy zmienić wspólne działanie 2008/124/WPZiB, aby zapewnić nową finansową kwotę odniesienia, która ma objąć okres od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 14 czerwca 2016 r.

(5) Misja EULEX KOSOWO będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu, co mogłoby zaszkodzić osiąganiu celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić wspólne działanie 2008/124/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 16 ust. 1 ostatni akapit wspólnego działania 2008/124/WPZiB otrzymuje brzmienie:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 14 czerwca 2016 r. wynosi 77 000 000 EUR.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 czerwca 2015 r.

W imieniu Rady

A. MATĪSS

Przewodniczący

1 Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
2 Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92).
3 Decyzja Rady 2014/349/WPZiB z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (Dz.U. L 174 z 13.6.2014, s. 42).
4 Decyzja Rady 2014/685/WPZiB z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 51).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.