Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.185.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/1333
z dnia 11 lipca 2017 r.
zmieniająca w odniesieniu do Saint Vincent i Grenadyn decyzję wykonawczą 2014/170/UE ustanawiającą wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 1 , w szczególności jego art. 33 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. WPROWADZENIE I PROCEDURA

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 (zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie połowów NNN") ustanowiono unijny system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (zwanym dalej "połowami NNN") oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

(2) W rozdziale VI rozporządzenia w sprawie połowów NNN ustanowiono procedury dotyczące uznawania państw trzecich za niewspółpracujące, działań podejmowanych w odniesieniu do państw uznanych za niewspółpracujące państwa trzecie, sporządzania wykazu niewspółpracujących państw trzecich, usunięcia z wykazu niewspółpracujących państw trzecich, publicznego dostępu do wykazu niewspółpracujących państw trzecich i środków nadzwyczajnych.

(3) W dniu 24 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję wykonawczą 2014/170/UE 2 , która ustanowiła wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN zgodnie z rozporządzeniem w sprawie połowów NNN.

(4) Zgodnie z art. 32 rozporządzenia w sprawie połowów NNN Komisja powiadomiła, decyzją z dnia 12 grudnia 2014 r. (zwaną dalej "decyzja z dnia 12 grudnia 2014 r.") 3 , Saint Vincent i Grenadyny o możliwości uznania ich za państwo, które Komisja uważa za niewspółpracujące państwo trzecie.

(5) W decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r. Komisja uwzględniła informacje dotyczące najważniejszych faktów oraz analizy, które stanowiły podstawę możliwości takiego uznania.

(6) O decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r. powiadomiono Saint Vincent i Grenadyny, którym przekazano jednocześnie pismo z tego samego dnia zawierające propozycję, aby państwo to wdrożyło we współpracy z Komisją plan działania w celu naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości.

(7) Komisja zwróciła się do Saint Vincent i Grenadyn w szczególności o: (i) przyjęcie wszelkich niezbędnych środków na rzecz realizacji działań zawartych w planie działań zaproponowanych przez Komisję; (ii) dokonanie oceny realizacji tych działań; oraz (iii) przesyłanie Komisji co sześć miesięcy szczegółowych sprawozdań, zawierających ocenę realizacji każdego z tych działań w zakresie, między innymi, jego jednostkowej lub ogólnej skuteczności w zapewnieniu, aby system kontroli rybołówstwa był w pełni zgodny z przepisami.

(8) Saint Vincent i Grenadyny uzyskały możliwość udzielenia pisemnej lub ustnej odpowiedzi na decyzję z dnia 12 grudnia 2014 r., a także odniesienia się do innych istotnych informacji przekazanych przez Komisję, pozwalającą na przedłożenie materiału dowodowego do odparcia zarzutów lub uzupełnienia faktów przywołanych w decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r. Saint Vincent i Grenadynom zapewniono prawo do zwrócenia się o dodatkowe informacje lub do ich udzielenia.

(9) W drodze decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r. oraz pisma Komisja zainicjowała proces dialogu z Saint Vincent i Grenadynami i podkreśliła, że w jej opinii okres sześciu miesięcy jest zasadniczo wystarczający do osiągnięcia porozumienia w tej sprawie.

(10) Komisja nadal poszukiwała wszelkich informacji, jakie uważała za niezbędne, i poddawała je weryfikacji. Uwagi ustne i pisemne przedłożone przez Saint Vincent i Grenadyny w następstwie decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r. zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę. Saint Vincent i Grenadyny informowano na bieżąco, ustnie lub pisemnie, o rozważaniach Komisji.

(11) Komisja uznała jednak, że Saint Vincent i Grenadyny nie zareagowały w sposób wystarczający na niepokojące kwestie i nieprawidłowości opisane w decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r. Ponadto Komisja stwierdziła, że nie wdrożono w pełni środków ujętych w planie działania. W konsekwencji Komisja przyjęła decyzję wykonawczą (UE) 2017/918 4  uznającą Saint Vincent i Grenadyny za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania połowów NNN.

(12) Na podstawie postępowania wyjaśniającego i dialogu przeprowadzonego przez Komisję, w tym wymiany korespondencji i odbytych spotkań, oraz w oparciu o uzasadnienie decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r. i decyzji wykonawczej (UE) 2017/918 należy umieścić Saint Vincent i Grenadyny w wykazie niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN.

(13) Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia w sprawie połowów NNN Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, usuwa państwo trzecie z wykazu niewspółpracujących państw trzecich, jeżeli to państwo trzecie wykaże, że sytuacja stanowiąca podstawę do umieszczenia go w wykazie została naprawiona. Przy podejmowaniu decyzji o usunięciu z wykazu bierze się również pod uwagę, czy dane państwo trzecie podjęło konkretne środki pozwalające uzyskać trwałą poprawę sytuacji.

2. UZNANIE SAINT VINCENT I GRENADYN ZA NIEWSPÓŁPRACUJĄCE PAŃSTWO TRZECIE

(14) W decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r. Komisja zbadała obowiązki Saint Vincent i Grenadyn i dokonała oceny przestrzegania przez nie ich zobowiązań międzynarodowych jako państwa bandery, państwa portu, państwa nadbrzeżnego i państwa zbytu. Do celów tego przeglądu Komisja wzięła pod uwagę parametry określone w art. 31 ust. 4-7 rozporządzenia w sprawie połowów NNN.

(15) Komisja dokonała przeglądu przestrzegania przez Saint Vincent i Grenadyny ich zobowiązań zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r., uwzględniając istotne informacje przedstawione w odniesieniu do nich przez Saint Vincent i Grenadyny, zaproponowanym planem, a także środkami przyjętymi w celu naprawy sytuacji.

(16) Główne nieprawidłowości stwierdzone przez Komisję w zaproponowanym planie działania dotyczyły kilku przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego, związanych w szczególności z: nieprzyjęciem odpowiednich ram prawnych; brakiem odpowiedniego i skutecznego systemu monitoringu, kontroli i nadzoru; brakiem programu obecności obserwatorów; oraz brakiem odstraszającego systemu sankcji. Inne stwierdzone nieprawidłowości odnoszą się ogólnie do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych, w tym zaleceń i rezolucji regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, oraz warunków rejestracji statków zgodnie z prawem międzynarodowym. Stwierdzono również nieprzestrzeganie zaleceń i rezolucji odpowiednich organów, na przykład międzynarodowego planu działania na rzecz zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz dobrowolnych wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie funkcjonowania państwa bandery. Nieprzestrzeganie niewiążących zaleceń i rezolucji wzięto jednak pod uwagę jedynie jako dowody pomocnicze, a nie jako podstawę do uznania za niewspółpracujące państwo trzecie.

(17) W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/918 Komisja uznała Saint Vincent i Grenadyny za niewspółpracujące państwo trzecie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie połowów NNN.

(18) W kwestii ewentualnych ograniczeń dotykających Saint Vincent i Grenadyny jako państwo rozwijające się zauważono, że ogólny stopień rozwoju tego państwa nie ma negatywnego wpływu na jego specyficzny status rozwojowy i ogólne wyniki w dziedzinie połowów.

(19) Biorąc pod uwagę decyzję z dnia 12 grudnia 2014 r. i decyzję wykonawczą (UE) 2017/918 oraz proces dialogu prowadzonego przez Saint Vincent i Grenadyny z Komisją i wyniki tego procesu, można stwierdzić, że działania podejmowane przez Saint Vincent i Grenadyny w świetle ich obowiązków jako państwa bandery są niewystarczające do spełnienia wymogów art. 63, 64, 91, 94 i 117 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, art. 7, 18, 19, 20 i 23 Porozumienia w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi oraz art. III(8) Porozumienia o wspieraniu przestrzegania międzynarodowych środków ochrony i zarządzania przez statki rybackie na pełnym morzu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(20) Saint Vincent i Grenadyny nie wypełniły zatem spoczywających na nich na mocy prawa międzynarodowego obowiązków państwa bandery w zakresie podejmowania działań w celu zapobiegania połowom NNN, ich powstrzymywania i eliminowania.

3. SPORZĄDZANIE WYKAZU NIEWSPÓŁPRACUJĄCYCH PAŃSTW TRZECICH

(21) Z uwagi na wnioski wyciągnięte w odniesieniu do Saint Vincent i Grenadyn państwo to należy umieścić zgodnie z art. 33 rozporządzenia w sprawie połowów NNN w wykazie niewspółpracujących państw trzecich, ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej 2014/170/UE. Należy zatem odpowiednio zmienić tę decyzję.

(22) Umieszczenie Saint Vincent i Grenadyn w wykazie niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN wiąże się z zastosowaniem środków określonych w art. 38 rozporządzenia w sprawie połowów NNN. W art. 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie połowów NNN ustanowiono zakaz przywozu produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą niewspółpracujących państw trzecich. W przypadku Saint Vincent i Grenadyn zakazem tym należy objąć wszystkie stada i gatunki, a mianowicie wszystkie produkty rybołówstwa, jak określono w art. 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie połowów NNN, gdyż brak właściwych środków przyjętych w związku z połowami NNN, które to połowy doprowadziły do uznania Saint Vincent i Grenadyn za niewspółpracujące państwo trzecie, nie jest ograniczony do danego stada bądź gatunku.

(23) Zauważono, że połowy NNN powodują między innymi przetrzebienie zasobów rybnych, niszczenie siedlisk morskich, osłabienie środków ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów morskich, zaburzanie konkurencji, zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, postawienie uczciwych rybaków w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej oraz osłabienie społeczności nadbrzeżnych. Ze względu na skalę problemów związanych z połowami NNN za niezbędne uznaje się pilne wdrożenie przez Unię działań w odniesieniu do Saint Vincent i Grenadyn jako niewspółpracującego państwa trzeciego. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(24) Jeżeli Saint Vincent i Grenadyny wykażą, że sytuacja stanowiąca podstawę do umieszczenia ich w wykazie została naprawiona, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, usunie to państwo z wykazu niewspółpracujących państw trzecich zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia w sprawie połowów NNN. Przy podejmowaniu takiej decyzji o usunięciu z wykazu należy również wziąć pod uwagę, czy Saint Vincent i Grenadyny wprowadziły konkretne środki pozwalające uzyskać trwałą poprawę sytuacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji wykonawczej 2014/170/UE dodaje się "Saint Vincent i Grenadyny".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
T. TÕNISTE
Przewodniczący
1 Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Rady 2014/170/UE z dnia 24 marca 2014 r. ustanawiająca wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (Dz.U. L 91 z 27.3.2014, s. 43).
3 Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powiadomienia państwa trzeciego o możliwości uznania go za niewspółpracujące państwo trzecie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (Dz.U. C 453 z 17.12.2014, s. 5).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/918 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uznania Saint Vincent i Grenadyn za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (Dz.U. L 139 z 30.5.2017, s. 70).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.