Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.153.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2017/1010
z dnia 13 marca 2017 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w panewkach i tulejach łożysk niektórych sprężarek zawierających czynnik chłodniczy
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE wprowadza zakaz stosowania ołowiu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzanym do obrotu.

(2) Ołów stosowany jest w łożyskach hermetycznie zamkniętych sprężarek zawierających czynnik chłodniczy, aby zapobiegać wyciekowi czynnika chłodniczego. Ołów zapewnia niski współczynnik tarcia w łożysku, pełniąc rolę smaru w stanie stałym w przypadku nieodpowiedniego smarowania.

(3) Chociaż łożyska bezołowiowych są opłacalne, nadal nie mogą w sposób niezawodny zastąpić łożysk z ołowiu w sprężarkach zawierających czynnik chłodniczy o znamionowej mocy wejściowej w wysokości 9 kW lub niższej.

(4) Dlatego też ołów w panewkach i tulejach łożysk hermetycznych sprężarek spiralnych o znamionowej mocy wejściowej w wysokości 9 kW lub niższej, zawierających czynnik chłodniczy do zastosowań w zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa powinien być objęty wyłączeniem do dnia 21 lipca 2019 r. Biorąc pod uwagę cykle innowacji dla zastosowań w zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, czas trwania tego wyłączenia nie powinien mieć negatywnego wpływu na innowacje.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 6 lipca 2018 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 6 lipca 2018 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE pkt 9b) otrzymuje brzmienie:
"9b)Ołów w panewkach i tulejach łożysk sprężarek zawierających czynnik chłodniczy do zastosowań w zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwaDotyczy kategorii 8, 9 i 11; wygasa:

- dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

- dnia 21 lipca 2024 r. dla przemysłowych przyrządów do nadzoru i kontroli kategorii 9 oraz dla kategorii 11,

- dnia 21 lipca 2021 r. dla innych podkategorii kategorii 8 i 9.

9b)-(I)Ołów w panewkach i tulejach łożysk hermetycznych sprężarek spiralnych o znamionowej mocy wejściowej w wysokości 9 kW lub niższej, zawierających czynnik chłodniczy do zastosowań w zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwaDotyczy kategorii 1; wygasa dnia 21 lipca 2019 r."
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.