Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.148.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2014 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI 2014/76/UE
z dnia 13 marca 2014 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia dla rtęci w wytwarzanych ręcznie świecących rurach wyładowczych (HLDT) stosowanych w instalacjach neonowych, oświetleniu dekoracyjnym lub architektonicznym oraz oświetleniu specjalistycznym i artystycznych instalacjach świetlnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2011/65/UE wprowadza zakaz stosowania rtęci w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzonym do obrotu.

(2) Wytwarzane ręcznie świecące rury wyładowcze (HLDT) to bardzo różnorodne wytwarzane ręcznie lampy do celów specjalnych. Przykładami są instalacje neonowe, oświetlenie architektoniczne i specjalne emitery światła wykorzystywane w chemicznych badaniach analitycznych. W związku z tym, że HLDT są wykorzystywane do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz ze względu na indywidualny skład widma kolorów, muszą one funkcjonować niezawodnie w niekorzystnych warunkach i przy niskich temperaturach, a ich cykl życia powinien być bardzo długi, ponieważ znajdują się one często w trudno dostępnych miejscach. Aby prawidłowo funkcjonować w tych warunkach, HLDT wymagają minimalnej ilości rtęci.

(3) Eliminacja lub zastąpienie rtęci w HLDT i całkowite zastąpienie HLDT innymi technologiami, takimi jak LED, jest niewykonalne z naukowego i technicznego punktu widzenia. Stosowanie rtęci w HLDT wykorzystywanych w instalacjach neonowych, oświetleniu dekoracyjnym lub architektonicznym oraz oświetleniu specjalistycznym i artystycznych instalacjach świetlnych powinno zatem zostać objęte wyłączeniem z zakazu. Stosowanie rtęci powinno zostać ograniczone do niezbędnej minimalnej ilości, a okres obowiązywania wyłączenia powinien zakończyć się dnia 31 grudnia 2018 r. w celu uniknięcia negatywnego wpływu na innowacje.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do ostatniego dnia sześciomiesięcznego okresu od jej wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pkt 4 g) w brzmieniu:

"4 g)Rtęć w wytwarzanych ręcznie świecących rurach wyładowczych stosowanych w instalacjach neonowych, oświetleniu dekoracyjnym lub architektonicznym oraz oświetleniu specjalistycznym i artystycznych instalacjach świetlnych, gdzie zawartość rtęci jest ograniczona w następujący sposób:

a) 20 mg na parę elektrod + 0,3 mg na długość rury w cm, ale nie więcej niż 80 mg, do zastosowań na zewnątrz budynków oraz wewnątrz budynków przy temperaturze poniżej 20 °C;

b) 15 mg na parę elektrod + 0,24 mg na długość rury w cm, ale nie więcej niż 80 mg, do wszelkich innych zastosowań wewnątrz budynków.

Wygasa dnia 31 grudnia 2018 r."
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.