Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.391.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3890/92
z dnia 28 grudnia 1992 r.
zmieniające środki w odniesieniu do stosowania wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego wskutek zmiany niektórych kodów CN

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów rolnych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3208/89(2), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2505/92 z dnia 14 lipca 1992 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(3) wprowadziło zmiany w nomenklaturze dla rynku wołowiny i cielęciny, w związku z tym konieczne jest dostosowanie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3013/89 z dnia 25 września 1989 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego(4), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2069/92(5), oraz wielu środków mających wpływ na ten sektor;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owiec i Kóz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2641/80 z dnia 14 października 1980 r. wprowadzającego odstępstwa od niektórych zasad przywozu ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 1837/80 w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego(6), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3937/87(7), tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

– "stosowanie świadectw przywozowych w przypadku produktów ujętych w podpozycjach 0104 10 30, 0104 10 80 i 0104 20 90 oraz pozycji nr 0204 Nomenklatury Scalonej, pochodzących z państwa trzeciego, które podjęło się ograniczyć swój wywóz do Wspólnoty w żadnym roku kalendarzowym nie przekracza łącznej ilości wynikającej z porozumienia w zakresie dobrowolnych ograniczeń zawartego ze Wspólnotą,"

Artykuł  2

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2668/80 z dnia 17 października 1980 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania opłat wyrównawczych w odniesieniu do mięsa baraniego i koziego(8), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3937/87, wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Cenę ofertową franco granica Wspólnoty, określoną w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3013/89 wylicza się na podstawie cen ofertowych franco granica Wspólnoty dla produktów określonych w sekcji a) załącznika I do wspomnianego rozporządzenia oraz cen żywych zwierząt ujętych w podpozycjach 0104 10 30, 0104 10 80 oraz 0104 20 90 Nomenklatury Scalonej."

2) Załączniki I i II zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 20/82 z dnia 6 stycznia 1982 r. w sprawie specjalnych szczegółowych zasad stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz dla mięsa baraniego i koziego(9), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3937/87, wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz, ustalonych w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3013/89.

Jednakże:

a) w przypadku produktów objętych pozycją 0204 Nomenklatury Scalonej pochodzących z Argentyny, Australii, Nowej Zelandii i Urugwaju, oraz

b) w przypadku produktów ujętych w podpozycjach 0104 10 30, 0104 10 80 oraz 0104 20 90 i pozycji nr 0204 Nomenklatury Scalonej pochodzących z Austrii, Bułgarii, Węgier, Islandii, Polski, Rumunii, Czechosłowacji i Jugosławii,

pozwolenia na przywóz można wydawać wyłącznie na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 19/82."

2) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Przepisów art. 5 ust. 1 tiret trzecie rozporządzenia (EWG) nr 3719/88 nie stosuje się do przywozu produktów ujętych w podpozycjach 0104 10 30, 0104 10 80 i 0104 20 90 oraz w pozycji nr 0204 Nomenklatury Scalonej."

Artykuł  4

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3643/85 z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie uzgodnień dotyczących przywozu, stosowanych w stosunku do niektórych państw trzecich w sektorze mięsa baraniego i koziego, począwszy od roku 1986(10), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1568/92(11), otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata przywozowa obowiązująca w przypadku niektórych produktów ogranicza się do maksymalnej 10-procentowej wartości, z zastrzeżeniem rocznych limitów wyrażonych w tonach ekwiwalentu tuszy dla każdego zainteresowanego państwa trzeciego i według kategorii.

Kod CN

Wyszczególnienie

Zainteresowane państwo trzecie oraz ilość

Chile

Inne państwa trzecie(a)

0104

Owce i kozy żywe:

0104 10 30

- - - Jagnięta (do jednego roku

życia)(b)

)

0104 10 80

i

- - - pozostałe owce, z wyłączeniem

zwierząt hodowlanych czystej

krwi(b)

}

0

50

0104 20 90

- Kozy żywe, z wyłączeniem zwierząt

hodowlanych czystej krwi(b)

)

0204

Mięso baranie i kozie:

- - Świeże lub chłodzone

0

100

- - Mrożone

1490

100(c)

(a) Z wyjątkiem Argentyny, Australii, Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji,

Węgier, Islandii, Nowej Zelandii, Polski, Rumunii, Urugwaju i

Jugosławii.

(b) Współczynnik stosowany do przeliczania masy netto (żywa waga) na wagę

tuszy (ekwiwalent wagowy tuszy) wynosi 0,47 dla produktów ujętych w

podpozycjach 0104 10 30, 0104 10 80 i 0104 20 90 Nomenklatury Scalonej.

(c) Z których 100 ton rezerwuje się dla Grenlandii."

Artykuł  5

W rozporządzeniu (EWG) nr 3013/89 wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Wspólna organizacja rynku mięsa baraniego i koziego uwzględnia system cenowy i handlowy oraz obejmuje następujące produkty:

Kod CN

Wyszczególnienie

a) 0104 10 30

Jagnięta żywe do jednego roku życia

0104 10 80

Pozostałe owce żywe, z wyjątkiem zwierząt hodowlanych czystej krwi

0104 20 90

Kozy żywe, z wyjątkiem zwierząt hodowlanych czystej krwi

0204

Mięso baranie lub kozie, świeże, chłodzone lub mrożone

0210 90 11

Mięso baranie lub kozie, z kośćmi, solone, w solance, suszone lub wędzone

0210 90 19

Mięso baranie i kozie, bez kości, solone, w solance, suszone lub wędzone

b) 0104 10 10

Owce żywe - zwierzęta hodowlane czystej krwi

0104 20 10

Kozy żywe - zwierzęta hodowlane czystej krwi

0206 80 99

Podroby jadalne baranie i kozie, świeże lub chłodzone, z wyjątkiem przeznaczonych do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 90 99

Podroby jadalne baranie i kozie, mrożone, z wyjątkiem przeznaczonych do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0210 90 60

Podroby jadalne baranie i kozie, solone w solance, suszone lub wędzone

1502 00 99

Tłuszcze owcze lub kozie, surowe lub wytopione, bez względu na to, czy odciśnięte, czy uzyskane za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikowej

c) 1602 90 71

Inne mięso przetworzone lub konserwowane lub podroby baranie lub kozie, niegotowane; mieszanki mięsa gotowanego i niegotowanego lub podrobów

d) 1602 90 79

Inne przetworzone lub konserwowane podroby baranie i kozie"

2) W art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłata wyrównawcza od zwierząt żywych o kodach CN 0104 10 30, 0104 10 80 i 0104 20 90 oraz na mięso, zgodnie z załącznikiem II, o kodach 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 oraz 0210 90 19 jest równa iloczynowi opłaty wyrównawczej od produktu, określonej w ust. 1 i standardowego współczynnika, ustalanego dla każdego z określonych produktów."

3) W art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku mięsa mrożonego wskazanego w załączniku II o kodach CN 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10, 0204 43 90, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 oraz 0204 50 79 opłata wyrównawcza jest równa iloczynowi opłaty ustalanej dla produktu, określonej w ust. 1 i standardowego współczynnika dla każdego z określonych produktów."

4) Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14

Na zasadzie odstępstwa od art. 11, 12 i 13:

a) opłaty wyrównawcze od produktów o kodach CN 0104 10 30, 0104 10 80 oraz 0104 20 90 są ograniczone do wysokości wynikającej z porozumień dotyczących dobrowolnych ograniczeń;

b) opłaty wyrównawcze od produktów o kodzie CN 0204, na które obowiązuje stawka celna ustalona w ramach Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) są ograniczone do wysokości wynikających z tego zobowiązania lub zobowiązań wzajemnych układów handlowych."

5) Załącznik II zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  6

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3882/90 ustanawiającego szczegółowe zasady monitorowania cen przywożonego mięsa jagnięcego(12) otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie, 15. dnia każdego miesiąca notyfikują Komisji w odniesieniu do każdego państwa trzeciego pochodzenia »cenę ofertową franco granica« lub »wartość cif« oraz ilości przywożonych żywych zwierząt i przywożonego mięsa baraniego, odnotowane podczas miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę notyfikacji i objęte kodami CN: 0104 10 30, 0104 10 80, 0204 10 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 30 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10."

Artykuł  7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, str. 2.

(2) Dz.U. L 312 z 27.10.1989, str. 5.

(3) Dz.U. L 267 z 14.9.1992, str. 1.

(4) Dz.U. L 289 z 7.10.1989, str. 1.

(5) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 59.

(6) Dz.U. L 275 z 18.10.1980, str. 2.

(7) Dz.U. L 373 z 31.12.1987, str. 1.

(8) Dz.U. L 276 z 20.10.1980, str. 39.

(9) Dz.U. L 3 z 7.1.1982, str. 26.

(10) Dz.U. L 348 z 24.12.1985, str. 2.

(11) Dz.U. L 166 z 20.6.1992, str. 3.

(12) Dz.U. L 367 z 29.12.1990, str. 127.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK I

Współczynniki obliczania opłat wyrównawczych określonych w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3013/89

Kod CNWyszczególnienieWspółczynnik obliczania opłaty
0104Owce i kozy żywe:
0104 10- Owce
0104 10 30- - - Jagnięta (do jednego roku życia):0,47
0104 10 80- - - Pozostałe0,47
0104 20- Kozy
0104 20 90- - Pozostałe0,47
Mięso baranie i kozie, świeże lub chłodzone:
0204 10 00- Tusze i półtusze jagniąt świeżych lub

chłodzonych

1,00
- Inne rodzaje baraniny, świeżej lub mrożonej
0204 21 00- - Tusze i półtusze1,00
0204 22- - Inne kawałki z kośćmi
0204 22 10- - - Krótkie ćwierci przednie0,70
0204 22 30- - - Grzbiety i/lub środki1,10
0204 22 50- - - Nogi1,30
0204 22 90- - - Pozostałe1,30
0204 23 00- - Bez kości1,82
0204 50- Mięso kozie:
- - Świeże lub chłodzone:
0204 50 11- - - Tusze i półtusze1,00
0204 50 13- - - Krótkie ćwierci przednie0,70
0204 50 15- - - Grzbiety i/lub środki1,10
0204 50 19- - - Nogi1,30
- - - Pozostałe
0204 50 31- - - - Kawałki z kośćmi1,30
0204 50 39- - - - Kawałki bez kości1,82
Mięso baranie i kozie, solone, w solance, suszone lub wędzone:
0210 90 11- - - - Z kością1,30
0210 90 19- - - - Bez kości1,82

ZAŁĄCZNIK II

Współczynniki obliczania opłat określonych w art. 12 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3013/89

Kod CNWyszczególnienieWspółczynnik obliczania opłaty
0204Mięso baranie i kozie, mrożone
0204 30 00- Tusze i półtusze jagnięce, mrożone 1,00
- Inne mięso baranie, mrożone
0204 41 00- - Tusze i półtusze 1,00
0204 42- - Inne kawałki z kośćmi
0204 42 10- - - Krótkie ćwierci przednie 0,70
0204 42 30- - - Grzbiety i/lub środki 1,10
0204 42 50- - - Nogi 1,30
0204 42 90- - - Pozostałe 1,30
0204 43 10- - - Kawałki jagnięce bez kości 1,82
0204 43 90- - - Kawałki innych gatunków mięsa baraniego 1,82
- - Mrożone mięso kozie
0204 50 51- - - Tusze i półtusze 1,00
0204 50 53- - - Krótkie ćwierci przednie 0,70
0204 50 55- - - Grzbiety i/lub środki 1,10
0204 50 59- - - Nogi 1,30
- - - Pozostałe
0204 50 71- - - - Kawałki z kośćmi 1,30
0204 50 79- - - - Bez kości 1,82"

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK II
Kod CNWyszczególnienie
Sekcja a)
Mięso baranie i kozie, świeże lub chłodzone:
0204 10 00- Tusze i półtusze baranie
0204 21 00- Tusze i półtusze baranie, z wyjątkiem jagnięcych
0204 22 10- Krótkie ćwierci przednie baranie
0204 22 30- Grzbiety i/lub środki baranie
0204 22 50- Nogi baranie
0204 22 90- Inne kawałki baraniny z kośćmi
0204 23 00- Kawałki baraniny bez kości
0204 50 10- Tusze i półtusze kozie
0204 50 13- Krótkie ćwierci przednie kozie
0204 50 15- Grzbiety i/lub środki kozie
0204 50 19- Nogi kozie
0204 50 31- Inne kawałki baraniny z kośćmi
0204 50 39- Kawałki baraniny bez kości
Sekcja b)
Mięso baranie i kozie, solone, w solance, suszone lub wędzone:
0210 90 11- Z kością
0210 90 19- Bez kości
Sekcja c)
Mięso baranie i kozie, mrożone:
0204 30 00- Tusze i półtusze jagnięce
0204 41 00- Tusze i półtusze baranie, z wyjątkiem jagnięcych
0204 42 10- Krótkie ćwierci przednie baranie
0204 42 30- Grzbiety i/lub środki baranie
0204 42 50- Nogi owcze
0204 42 90- Inne kawałki baraniny z kością
0204 43 10- Kawałki bez kości
0204 43 90- Kawałki baraniny bez kości
0204 50 51- Tusze i półtusze kozie
0204 50 53- Krótkie ćwierci przednie kozie
0204 50 55- Grzbiety i/lub środki kozie
0204 50 59- Nogi kozie
0204 50 71- Inne kawałki mięsa koziego z kością
0204 50 79- Kawałki mięsa koziego bez kości".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.