Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.170.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1172
z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 58 ust. 4 i art. 62 ust. 2 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zasady weryfikacji zawartości Δ9-tetrahydrokanabinolu (zwanej dalej "zawartością THC") w odmianach konopi zostały ustanowione w art. 45 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 2  oraz w załączniku do tego rozporządzenia. Wydaje się, że należy włączyć te przepisy do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 3  zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/1155 4 . W związku z tym art. 45 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 i załącznik do tego rozporządzenia należy skreślić ze skutkiem od daty wejścia w życie rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1155.

(2) Zasady określania odmian konopi i weryfikacji zawartości THC oparte są na założeniu, że konopie są uprawiane jako uprawa główna wiosną, ale nie w pełni nadają się do uprawy jako międzyplon. W szczególności data 30 czerwca wyznaczona w art. 17 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 jako ostateczny termin dostarczania oficjalnych etykiet stosowanych na opakowaniach nasion jest zbyt wczesna w przypadku konopi uprawianych jako międzyplon. Ponieważ ta metoda uprawy okazała się odpowiednia dla konopi przemysłowych i zgodna z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczenia późniejszej daty w odniesieniu do konopi uprawianych jako międzyplon, ale nie może ona przypadać później niż dnia 1 września.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 809/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 17 ust. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego lit. c), jeśli siew przypada po ostatecznym terminie złożenia pojedynczego wniosku, etykiety należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca. Jednak w przypadku konopi uprawianych jako międzyplon etykiety należy dostarczyć w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, ale nie później niż do dnia 1 września. Jeśli etykiety należy dostarczyć także innym organom krajowym, to państwa członkowskie mogą ustalić, że po ich dostarczeniu zgodnie z wymienioną literą etykiety zwraca się beneficjentowi. Zwrócone etykiety oznacza się jako wykorzystane przy składaniu wniosku.";

2) skreśla się art. 45;
3) skreśla się załącznik.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U. L 181 z 20.6.2014, s. 1).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1155 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności dla młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a także zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Dz.U. L 167 z 30.6.2017, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.