Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.27.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/150
z dnia 30 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w ramach oceny następujących substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin: deltametryna, diflufenikan, epoksykonazol, fluoksastrobina, protiokonazol i tebukonazol
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 686/2012 2  przydzielono Zjednoczonemu Królestwu, jako państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, zadanie oceny niektórych substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin.

(2) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, tj. od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(3) Umowa o wystąpieniu uzgodniona między negocjatorami zawiera ustalenia dotyczące stosowania przepisów prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli umowa ta wejdzie w życie, przepisy Unii w dziedzinie środków ochrony roślin będą miały zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym zgodnie z tą umową i przestaną być stosowane z końcem tego okresu. Zgodnie z tą umową w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo nie będzie pełnić roli wiodącego organu w zakresie oceny ryzyka, badań, zatwierdzeń lub zezwoleń na szczeblu Unii lub na szczeblu państw członkowskich działających wspólnie, o czym mowa m.in. w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009.

(4) Konieczne jest zatem przydzielenie innym państwom członkowskim zadania oceny substancji czynnych, w odniesieniu do których Zjednoczone Królestwo jest państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy i w przypadku których przewiduje się, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności nie wyda wniosków przed dniem 29 marca 2019 r. Substancje czynne, których to dotyczy, to deltametryna, diflufenikan, epoksykonazol, fluoksastrobina, protiokonazol i tebukonazol.

(5) Przydzielenie to powinno zapewnić równowagę w podziale obowiązków i pracy między państwami członkowskimi.

(6) Ponieważ ocena przedmiotowych substancji czynnych znajduje się na zaawansowanym etapie i przewiduje się, że pozostała do wykonania praca będzie nieznaczna, do oceny tej nie należy przydzielać państwa członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012.

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 30 marca 2019 r.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 686/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A wprowadza się następujące zmiany:
a) wpis dotyczący deltametryny otrzymuje brzmienie:
Substancja czynnaPaństwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcyPaństwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy
"DeltametrynaAT"
b) wpis dotyczący diflufenikanu otrzymuje brzmienie:
Substancja czynnaPaństwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcyPaństwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy
"DiflufenikanCZ"
c) wpis dotyczący fluoksastrobiny otrzymuje brzmienie:
Substancja czynnaPaństwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcyPaństwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy
"FluoksastrobinaDE"
d) wpis dotyczący protiokonazolu otrzymuje brzmienie:
Substancja czynnaPaństwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcyPaństwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy
"ProtiokonazolPL"
2) w części B wprowadza się następujące zmiany:
a) wpis dotyczący epoksykonazolu otrzymuje brzmienie:
Substancja czynnaPaństwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcyPaństwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy
"EpoksykonazolPL"
b) wpis dotyczący tebukonazolu otrzymuje brzmienie:
Substancja czynnaPaństwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcyPaństwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy
"TebukonazolDK"
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. przydzielające państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych (Dz.U. L 200 z 27.7.2012, s. 5).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.