Dz.U.UE.L.2019.33.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/168
z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, epoksykonazol, fenpiroksymat, fluazynam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipirym, mepikwat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiaklopryd, tolchlofos metylu, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum oraz ziram
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 2  określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2) Okresy zatwierdzenia substancji czynnych Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, klodinafop, klopyralid, cyprodynil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipirym, metkonazol, metrafenon, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, rimsulfuron, spinosad, tiaklopryd, tolchlofos metylu, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram przedłużono ostatnio rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/524 3 . Okres zatwierdzenia tych substancji upłynie dnia 30 kwietnia 2019 r.

(3) Okres zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, fluazynam, flutolanil i mepikwat upłynie dnia 28 lutego 2019 r.

(4) Okres zatwierdzenia substancji czynnych abamektyna, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), epoksykonazol, fenpiroksymat, Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, Phlebiopsis gigantea, Pythium oligandrum, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum oraz Verticillium albo-atrum upłynie dnia 30 kwietnia 2019 r.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 4  złożono wnioski o odnowienie zatwierdzenia tych substancji.

(6) Ze względu na fakt, że ocena tych substancji opóźniła się z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, prawdopodobnie zatwierdzenia tych substancji czynnych wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia. Niezbędne jest zatem przedłużenie ważności okresów zatwierdzenia.

(7) Mając na uwadze cel określony w art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, ze względu na brak spełnienia kryteriów zatwierdzenia Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja postara się, stosownie do okoliczności, wyznaczyć jak najwcześniejszą datę rozpoczęcia stosowania.

(8) Ze względu na to, że okres zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, fluazynam, flutolanil i mepikwat upłynie dnia 28 lutego 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:
1) w wierszu 74 dotyczącym ziramu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
2) w wierszu 89 dotyczącym Pseudomonas chlororaphis Szczep: MA 342, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
3) w wierszu 90 dotyczącym mepanipirymu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
4) w wierszu 92 dotyczącym tiakloprydu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
5) w wierszu 123 dotyczącym klodinafopu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
6) w wierszu 124 dotyczącym pirymikarbu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
7) w wierszu 125 dotyczącym rimsulfuronu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
8) w wierszu 126 dotyczącym tolchlofosu metylu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
9) w wierszu 127 dotyczącym tritikonazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
10) w wierszu 129 dotyczącym klopyralidu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
11) w wierszu 130 dotyczącym cyprodynilu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
12) w wierszu 131 dotyczącym fosetylu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
13) w wierszu 132 dotyczącym trineksapaku, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
14) w wierszu 133 dotyczącym dichlorpropu-P, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
15) w wierszu 134 dotyczącym metkonazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
16) w wierszu 135 dotyczącym pirymetanilu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
17) w wierszu 136 dotyczącym trichlopyru, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
18) w wierszu 137 dotyczącym metrafenonu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
19) w wierszu 138 dotyczącym Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
20) w wierszu 139 dotyczącym spinosadu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
21) w wierszu 187 dotyczącym flutolanilu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "29 lutego 2020 r.";
22) w wierszu 188 dotyczącym benfluralinu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "29 lutego 2020 r.";
23) w wierszu 189 dotyczącym fluazynamu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "29 lutego 2020 r.";
24) w wierszu 191 dotyczącym mepikwatu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "29 lutego 2020 r.";
25) w wierszu 193 dotyczącym Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
26) w wierszu 194 dotyczącym Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
27) w wierszu 195 dotyczącym Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
28) w wierszu 197 dotyczącym Beauveria bassiana, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
29) w wierszu 198 dotyczącym Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
30) w wierszu 199 dotyczącym Lecanicillium muscarium, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
31) w wierszu 200 dotyczącym Metarhizium anisopliae var. anisopliae, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
32) w wierszu 201 dotyczącym Phlebiopsis gigantea, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
33) w wierszu 202 dotyczącym Pythium oligandrum, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
34) w wierszu 203 dotyczącym Streptomyces K61, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
35) w wierszu 204 dotyczącym Trichoderma atroviride, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
36) w wierszu 206 dotyczącym Trichoderma harzianum, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
37) w wierszu 207 dotyczącym Trichoderma asperellum, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
38) w wierszu 208 dotyczącym Trichoderma gamsii, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
39) w wierszu 209 dotyczącym Verticillium albo-atrum, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
40) w wierszu 210 dotyczącym abamektyny, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
41) w wierszu 211 dotyczącym epoksykonazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.";
42) w wierszu 213 dotyczącym fenpyroksymatu, w kolumnie szóstej zatytułowanej "Data wygaśnięcia zatwierdzenia", datę zastępuje się datą "30 kwietnia 2020 r.".
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/524 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodynil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipirym, metkonazol, metrafenon, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, chinoksyfen, rimsulfuron, spinosad, tiaklopryd, tiametoksam, tiuram, tolchlofos metylu, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram (Dz.U. L 88 z 4.4.2018, s. 4).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).