Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.194.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1375
z dnia 25 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 1 , w szczególności jego art. 19 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 2  określa sposób, w jaki składane są sprawozdania zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do stosowania niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych jako substraty lub gdy produkty lub urządzenia zawierające te gazy są wprowadzane do obrotu przez producentów, importerów i eksporterów tych gazów oraz przez przedsiębiorstwa przeprowadzające niszczenie tych gazów.

(2) Aby umożliwić skuteczne monitorowanie przestrzegania zobowiązań w zakresie sprawozdawczości, o których mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do rejestrowania użycia przez nie elektronicznego narzędzia sprawozdawczego, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 przed przeprowadzeniem odpowiednich działań. Umożliwiłoby to właściwym organom państw członkowskich sprawdzenie w momencie przywozu, wywozu lub innej odnośnej działalności, czy przedsiębiorstwo będzie podlegać weryfikacji zgodności w oparciu o swoje sprawozdanie przedstawione zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

(3) Należy zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 w odniesieniu do struktury wymaganych informacji na temat niektórych właściwości wodorofluorowęglowodorów (HFC), tak aby dostosować go do formatu sprawozdawczości wykorzystywanego przez strony Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej 3  (protokół montrealski). Umożliwiłoby to Unii wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych wynikających z protokołu montrealskiego. Z tego samego powodu należy również wprowadzić obowiązek zgłaszania informacji na temat przeznaczenia wywozu i pochodzenia przywozu od 2020 r., co zapewni wystarczającą ilość czasu na dostosowanie elektronicznego narzędzia sprawozdawczego.

(4) W sekcji 2 należy dodać dodatkowe podziały i uwagi, tak aby odzwierciedlić praktykę w zakresie sprawozdawczości opracowaną w trakcie dwóch pierwszych okresów sprawozdawczych; należy również doprecyzować opis w sekcji 12, aby uniknąć błędnych interpretacji przez przedsiębiorstwa składające sprawozdania, jak to miało miejsce w przeszłości.

(5) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/879 4  ustanowiono elektroniczny rejestr w odniesieniu do kontyngentów na wprowadzanie wodorofluorowęglowodorów do obrotu, w którym rejestruje się wszystkie istotne dane dotyczące upoważnień, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014. Odpowiedni format sprawozdań określony w sekcji 13 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 jest zatem nieaktualny i należy go usunąć.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1191/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

1. Sprawozdania wymagane zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 są przekazywane drogą elektroniczną, przy użyciu narzędzia sprawozdawczego opracowanego na podstawie formularza określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia i udostępnionego w tym celu na stronie internetowej Komisji.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, które powinny być zgłaszane na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, każde przedsiębiorstwo musi zarejestrować się na stronie internetowej Komisji w celu użycia elektronicznego narzędzia sprawozdawczego.";

2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 wprowadza się następujące zmiany:
1) w sekcji 1 tabela otrzymuje brzmienie:
"INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIUUWAGI
1 ACałkowita ilość produkcji z zakładów w Unii
1B- ilość produkcji z zakładów w Unii, na którą składają się odzyskane produkty uboczne lub produkty niepożądane, w przypadku gdy produkty uboczne lub produkty niepożądane zostały zniszczone w zakładach przed wprowadzeniem do obrotuProducenci, którzy przeprowadzają zniszczenie, podają łączną zniszczoną ilość w sekcji 8 sprawozdania
1C- ilość produkcji z zakładów w Unii, na którą składają się odzyskane produkty uboczne lub produkty niepożądane, w przypadku gdy produkty uboczne lub produkty niepożądane zostały przekazane do innych przedsiębiorstw w celu zniszczenia i nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotuNależy podać nazwę przedsiębiorstwa przeprowadzającego zniszczenie
1C_aIlość wodorofluorowęglowodorów wyprodukowanych z przeznaczeniem do zastosowań jako substraty na terenie Unii
1C_bIlość wodorofluorowęglowodorów wyprodukowanych z przeznaczeniem do zastosowań wyłączonych na mocy protokołu montrealskiego na terenie UniiNależy podać rodzaj wyłączonego zastosowania
ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE
1DCałkowita ilość zniszczonych produktów własnych, które nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu1D = 1B + 1C
1EProdukcja dostępna do sprzedaży1E = 1 A - 1D"
2) w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) w akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Po raz pierwszy przy składaniu sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2019 r. ilości wodorofluorowęglowodorów należy podać oddzielnie dla każdego kraju pochodzenia, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli.";

b) tabela otrzymuje brzmienie:
"INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIUUWAGI
2 AIlość objęta przywozem do Unii
2 BIlości przywożone do Unii przez przedsiębiorstwo składające sprawozdanie, nie dopuszczone do swobodnego obrotu lecz przez dane przedsiębiorstwo składające sprawozdanie powrotnie wywożone, zawarte w produktach lub urządzeniachZgłaszanie wodorofluorowęglowodorów w rozbiciu na państwo pochodzenia nie jest konieczne.

Ilości gazów luzem przywożone w celu uszlachetniania czynnego, którymi napełnia się produkty lub urządzenia, a które następnie są powrotnie wywożone.

W przypadku gdy powrotny wywóz w produktach lub urządzeniach (sekcja 2B) nie odbywa się w tym samym roku kalendarzowym co przywóz, ilości zgłoszone w sekcji 2B mogą obejmować powrotny wywóz w produktach lub urządzeniach z zapasów na dzień 1 stycznia niewprowadzonych do obrotu w Unii, jak zgłoszono w sekcji 4C

Wywóz gazów luzem zgłasza się tylko w sekcji 3

2CIlość wodorofluorowęglowodorów zużytych, poddanych recyklingowi lub regeneracji
2DIlość pierwotnych wodorofluorowęglowodorów przywożonych do stosowania jako substraty
2EIlość pierwotnych wodorofluorowęglowodorów przywożonych do celów zastosowań wyłączonych na mocy protokołu montrealskiegoNależy podać rodzaj wyłączonego zastosowania"
3) w sekcji 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Po raz pierwszy przy składaniu sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2019 r. ilości wodorofluorowęglowodorów należy podać oddzielnie dla każdego kraju przeznaczenia, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli.";

b) tabela otrzymuje brzmienie:
"INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIUUWAGI
3AŁączna ilość objęta wywozem z Unii
3BIlość objęta wywozem, pochodząca z produkcji własnej lub własnego przywozuZgłaszanie w rozbiciu na państwa przeznaczenia nie jest konieczne
ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE
3CIlość objęta wywozem, zakupiona od innych przedsiębiorstw w Unii3C = 3 A - 3B
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIUUWAGI
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU
3DIlość objęta wywozem w celu recyklinguZgłaszanie w rozbiciu na państwa przeznaczenia nie jest konieczne
3EIlość objęta wywozem w celu regeneracjiZgłaszanie w rozbiciu na państwa przeznaczenia nie jest konieczne
3FIlość objęta wywozem w celu zniszczeniaZgłaszanie w rozbiciu na państwa przeznaczenia nie jest konieczne
3GWywiezione ilości wodorofluorowęglowodorów zużytych, poddanych recyklingowi lub regeneracji
3HIlość pierwotnych wodorofluorowęglowodorów wywożonych do stosowania jako substraty
3IIlość pierwotnych wodorofluorowęglowodorów wywożonych do celów zastosowań wyłączonych na mocy protokołu montrealskiegoNależy podać rodzaj wyłączonego zastosowania"
4) w sekcji 4 w tabeli wiersz 4M otrzymuje brzmienie:
"4MCałkowita ilość fizycznie wprowadzona do obrotu4M = 1E + 2 A - 2B - 3B + 4C - 4H"
5) w sekcji 12 tabela otrzymuje brzmienie:
"INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIUUWAGI
12 AIlość wodorofluorowęglowodorów, którymi napełnione są urządzenia objęte przywozem, dopuszczone przez organy celne do swobodnego obrotu w Unii, które to wodorofluorowęglowodory zostały wcześniej objęte wywozem z Unii i były przedmiotem ograniczeń kontyngentowych dotyczących wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu w UniiNależy podać nazwę/nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw prowadzących wywóz wodorofluorowęglowodorów oraz rok/lata wywozu

Należy wyszczególnić nazwę/nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, które wprowadziło(-y) do obrotu wodorofluorowęglowodory w Unii po raz pierwszy oraz rok/lata tego wprowadzenia do obrotu"

6) skreśla się sekcję 13.
1 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 318 z 5.11.2014, s. 5).
3 Decyzja Rady 88/540/EWG z dnia 14 października 1988 r. dotycząca zawarcia Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 297 z 31.10.1988, s. 8).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora (Dz.U. L 146 z 3.6.2016, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.