Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.166.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1147
z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 1 , w szczególności jego art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wskaźniki referencyjne odgrywają istotną rolę przy ustalaniu cen licznych instrumentów finansowych i w ramach licznych umów finansowych oraz stosowane są do pomiaru wyników wielu funduszy inwestycyjnych. Przekazywanie danych na potrzeby ustalenia wskaźników referencyjnych i administrowanie wskaźnikami referencyjnymi jest w wielu przypadkach podatne na manipulację, a osoby zaangażowane często znajdują się w sytuacji konfliktu interesów.

(2) Aby wskaźniki referencyjne mogły odgrywać swoją rolę gospodarczą, muszą być reprezentatywne dla rynku bazowego lub sytuacji gospodarczej, które odzwierciedlają. Jeżeli dany wskaźnik referencyjny, taki jak międzybankowe oferowane stopy procentowe, przestaje być reprezentatywny dla danego rynku bazowego, istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla między innymi integralności rynku, finansowania gospodarstw domowych (pożyczki i kredyty hipoteczne) i przedsiębiorstw w Unii.

(3) Ryzyko dla użytkowników, rynków i gospodarki UE ogólnie wzrasta, gdy całkowita wartość instrumentów finansowych, umów finansowych i funduszy inwestycyjnych opartych na konkretnym wskaźniku referencyjnym jest wysoka. W rozporządzeniu (UE) 2016/1011 ustanowiono zatem różne kategorie wskaźników referencyjnych i przewidziano dodatkowe wymogi zapewniające rzetelność i solidność niektórych wskaźników referencyjnych uznawanych za kluczowe, w tym uprawnienie właściwych organów do nakładania, pod pewnymi warunkami, wymogu przekazywania danych na potrzeby ustalenia kluczowego wskaźnika referencyjnego lub administrowania nim.

(4) Dodatkowe obowiązki i uprawnienia organów właściwych dla administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych powodują konieczność istnienia formalnego procesu określania kluczowych wskaźników referencyjnych. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011 wskaźnik referencyjny jest uznawany za kluczowy, jeżeli jest on wykorzystywany pośrednio lub bezpośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych stosowanych jako odniesienie dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, o całkowitej wartości wynoszącej co najmniej 500 mld EUR szacowanej na podstawie wszystkich okresów zapadalności wskaźnika referencyjnego, w stosownych przypadkach.

(5) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1368 2  ustanowiono wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011. Z analizy danych i uwag Europejskiego Banku Centralnego wynika, że wartość instrumentów finansowych i umów finansowych w Unii, które są powiązane ze stopą EONIA (Euro OverNight Index Average), przekracza próg 500 mld EUR określony w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011.

(6) EONIA stanowi średnią stopę oprocentowania niezabezpieczonych transakcji kredytowych overnight przeprowadzonych przez panel banków na rynku międzybankowym w Unii i w państwach EFTA. Jest to referencyjna stopa procentowa dla swapów stóp procentowych w euro. Ma ona w związku z tym podstawowe znaczenie dla funkcjonowania rynku swapowego w euro oraz stabilności finansowej w Unii.

(7) Na podstawie obliczeń Europejskiego Banku Centralnego, dokonanych w oparciu o dzienne sprawozdania 52 największych europejskich banków w ramach sprawozdawczości statystycznej na rynku pieniężnym, należne kwoty uwzględnionych instrumentów rynku pieniężnego dla rynku niezabezpieczonego oraz dla rynku zabezpieczonego, które są powiązane ze stopą EONIA, można oszacować, odpowiednio, na ok. 450 mld EUR oraz 400 mld EUR tylko dla przedmiotowej próby banków. Ponadto szacuje się, że zdecydowana większość transakcji na rynku międzybankowym jednodniowych transakcji swap denominowanych w euro, o wartości nominalnej wynoszącej ok. 5,2 mld EUR, jest powiązana ze stopą EONIA. EONIA jest zatem wykorzystywana pośrednio lub bezpośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych stosowanych jako odniesienie dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, o całkowitej wartości wynoszącej co najmniej 500 mld EUR szacowanej na podstawie wszystkich okresów zapadalności.

(8) EONIA jest przedstawiana przez tego samego administratora wskaźnika co EURIBOR, a panel banków przekazujących dane wejściowe na potrzeby wskaźnika EURIBOR jest faktycznie podzbiorem panelu banków przekazujących dane wejściowe na potrzeby stopy EONIA. EURIBOR odzwierciedla pożyczki długoterminowe, natomiast EONIA obejmuje pożyczki overnight. Dlatego też dla stabilności rynków finansowych jest nieodzowne, aby EONIA została również wskazana jako kluczowy wskaźnik referencyjny.

(9) Wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych ustanowiony rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1368 powinien zatem zostać zmieniony poprzez dodanie stopy EONIA.

(10) Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie EONIA dla rynku międzybankowego oraz wysoką liczbę instrumentów pochodnych w Unii, które są z nią powiązane, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1368 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych na podstawie art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011
NrWskaźnik referencyjnyAdministratorLokalizacja
1Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®)Instytut Europejskich Rynków Pieniężnych (EMMI)Bruksela, Belgia
2Euro OverNight Index Average (EONIA®)Instytut Europejskich Rynków Pieniężnych (EMMI)Bruksela, Belgia"
1 Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 z dnia 11 sierpnia 2016 r. ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 (Dz.U. L 217 z 12.8.2016, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.