Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.183.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1269
z dnia 13 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/949 w odniesieniu do wycofania orzeszków ziemnych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki z wykazu zatwierdzonych kontroli przedwywozowych odnoszących się do obecności aflatoksyn
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 23,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/949 2  zatwierdza się przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa trzecie w odniesieniu do obecności niektórych mikotoksyn.

(2) Art. 23 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, iż można zatwierdzić określone przedwywozowe kontrole pasz i żywności przeprowadzane przez państwo trzecie bezpośrednio przed wywozem do Unii Europejskiej w celu sprawdzenia, czy wywożone produkty spełniają unijne wymagania. Takie zatwierdzenie może być udzielone państwu trzeciemu jedynie wtedy, gdy audyt unijny wykazał, że pasze lub żywność wywożone do Unii Europejskiej spełniają wymagania unijne lub równoważne wymagania, oraz gdy kontrole przeprowadzone w państwie trzecim przed wysyłką uznano za wystarczająco skuteczne i sprawne, aby zastąpić lub ograniczyć kontrole dokumentacji, identyfikacyjne oraz bezpośrednie ustanowione w prawie UE. Takie zatwierdzenie kontroli przedwywozowych przeprowadzanych przez organy Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w odniesieniu do obecności aflatoksyn w orzeszkach ziemnych zostało udzielone przez UE w 2008 r.

(3) Od połowy 2016 r. zaobserwowano wzrost liczby przypadków niezgodności, jeżeli chodzi o obecność aflatoksyn w orzeszkach ziemnych pochodzących z USA. Poinformowano o tym organy USA i podjęte zostały zobowiązania celem zaradzenia tej sytuacji. Można jednak zaobserwować, że sytuacja nie uległa poprawie.

(4) Można zatem stwierdzić, że warunki, które doprowadziły do zatwierdzenia kontroli przedwywozowych, nie są już spełnione, a zatem należy wykreślić orzeszki ziemne pochodzące z USA z wykazu zatwierdzonych kontroli przedwywozowych. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/949.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/949 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/949 skreśla się następującą pozycję:
ŻywnośćKod CNTARIC podpozycjaPaństwo pochodzeniaMikotoksynaCzęstotliwość kontroli bezpośrednich (%) przy przywozie
"- Orzeszki ziemne w łupinkach

- Orzeszki ziemne łuskane

- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

- 1202 41 00

- 1202 42 00

- 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

Stany Zjednoczone AmerykiAflatoksyny< 1"
1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa trzecie w odniesieniu do obecności niektórych mikotoksyn (Dz.U. L 156 z 20.6.2015, s. 2).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.