Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.27.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/146
z dnia 30 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/502 dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako dodatku paszowego dla krów mlecznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 preparat Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako dodatek paszowy dla krów mlecznych został dopuszczony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/502 2 .

(2) Posiadacz zezwolenia Micron Bio-Systems Ltd złożył wniosek zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, w którym zaproponował dodanie do zezwolenia nazwy swojego przedstawiciela.

(3) Posiadacz zezwolenia przedstawił odpowiednie dane na poparcie faktu, że ze skutkiem od dnia 30 marca 2019 r. FeedVision BV będzie pełnić funkcję jego przedstawiciela w odniesieniu do przedmiotowego dodatku paszowego.

(4) Proponowana zmiana warunków zezwolenia ma charakter wyłącznie administracyjny i nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny dodatku. O wniosku powiadomiony został Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(5) Aby zezwolić FeedVision BV na działanie w charakterze przedstawiciela posiadacza zezwolenia, należy zmienić warunki odnośnego zezwolenia. W związku z tym w tytule tego rozporządzenia i w załączniku do niego należy dodać nazwę przedstawiciela. W tytule rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/502 pisownia nazwy posiadacza zezwolenia jest błędna. W związku z tym należy ją zastąpić prawidłową nazwą.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/502.

(7) Przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie od daty wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/502

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/502 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule słowa "Micro Bio-System Ltd" zastępuje się słowami "Micron Bio-Systems Ltd, reprezentowany przez FeedVision BV";
2) w drugiej kolumnie załącznika słowa "Micron Bio-Systems Ltd" zastępuje się słowami "Micron Bio-Systems Ltd, reprezentowany przez FeedVision BV.".
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/502 z dnia 24 marca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako dodatku paszowego dla krów mlecznych (posiadacz zezwolenia: Micro Bio-System Ltd) (Dz.U. L 79 z 25.3.2015, s. 57).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.