Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.43.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/256
z dnia 13 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów służących do przekazywania informacji na temat dużych projektów wspólnego planu działania, do sprawozdań z wdrażania w ramach celów "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz "Europejska współpraca terytorialna", a także wzorów sprawozdania z postępów i rocznych sprawozdań z kontroli oraz poprawiające to rozporządzenie w odniesieniu do danych do celów przeglądu skuteczności działania i ram wykonania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 1 , w szczególności jego art. 101 ust. 5, art. 106 ust. 2 i art. 111 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" 2 , w szczególności jego art. 14 ust. 5,

po konsultacji z Komitetem Koordynującym Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 3  określono format przekazywania informacji dotyczących dużego projektu zgodnie z art. 101 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Ze względu na zmiany w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do operacji generujących dochód po ich ukończeniu, wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 4 , a także w związku z przyjęciem przez Komisję zawiadomienia w sprawie pojęcia pomocy państwa 5 , należy odpowiednio zmienić załącznik II.

(2) W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 określono format wzoru dla wspólnego planu działania zgodnie z art. 106 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Ze względu na zmiany w art. 104-109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do pierwszych wspólnych planów działania oraz treści wspólnych planów działania, wprowadzonych rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046, załącznik IV powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(3) W załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 określono wzór sprawozdań z postępów celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", zgodnie z art. 111 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. W związku ze zmianami art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do kwalifikowalności wydatków w ramach operacji realizowanych poza obszarem objętym programem oraz art. 104 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia w odniesieniu do progów określonych dla pierwszego wspólnego planu działania, wprowadzonymi rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046, załącznik V powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(4) Tabela 4A w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 zawiera wspólne wskaźniki produktu dla Europejskiego Funduszu Społecznego ("EFS") i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ("YEI"). W związku ze zmianami w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 6  określającym wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dla inwestycji EFS, wprowadzone rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046, należy odpowiednio zmienić tabelę 4A w części A, pkt 3.2 załącznika V. Ponieważ zmiany w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r., zmiany do tabeli 4A w części A pkt 3.2 załącznika V powinny również obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r.

(5) W załączniku X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 określono wzór sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna", zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. Ze względu na zmiany w art. 104 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do progów dla pierwszego wspólnego planu działania, wprowadzonych rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046, załącznik X powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(6) Tabela w części C pkt 15 załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 oraz tabela w części B pkt 12 załącznika X do tego rozporządzenia, obie dotyczące informacji finansowych do celów oceny postępów w zakresie realizacji celów pośrednich i końcowych, odnoszą się do wydatków "poniesionych i zapłaconych przez beneficjentów i poświadczonych Komisji do 31 grudnia 2018 r." oraz "poniesionych i zapłaconych przez beneficjentów do 31 grudnia 2023 r. i poświadczonych Komisji". Ani rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 ani rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 7  nie zawierają takiego ostatecznego terminu poświadczenia wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do realizacji celów pośrednich i końcowych dotyczących wskaźników finansowych. Tabele te należy odpowiednio sprostować. Aby zagwarantować pewność prawa w odniesieniu do wymogów dotyczących składania sprawozdań z postępów w osiąganiu celów pośrednich w odniesieniu do wskaźników finansowych, które mają zostać po raz pierwszy uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z realizacji w 2019 r., konieczne jest zastosowanie tej korekty z mocą wsteczną od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(7) W celu zapewnienia pewności prawa oraz ograniczenia do minimum rozbieżności między zmienionymi przepisami rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 mającymi zastosowanie od dnia 2 sierpnia 2018 r. lub wcześniej, zgodnie z art. 282 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, a przepisami niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8) W związku z tym należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/207 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;
3) w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;
4) w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/207 wprowadza się następujące sprostowania:

1) w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 2. stosuje się od dnia 14 lutego 2015 r.

Punkt 1 załącznika III stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt C.2 przypis 1 otrzymuje brzmienie:

"(1) Służby Komisji zapewniły wytyczne dla państw członkowskich mające na celu ułatwienie oceny w przypadkach, gdy inwestycje w infrastrukturę wiążą się z przyznawaniem pomocy państwa. Służby Komisji opracowały w szczególności siatki analityczne. Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zostało opublikowane (C/2016/2946)) (Dz.U. C 262 z 19.7.2016, s. 1). Komisja zachęca państwa członkowskie do korzystania z siatek analitycznych lub innych metod umożliwiających wyjaśnienie powodów, dla których stwierdzono, że wsparcie nie wiąże się z przyznaniem pomocy państwa.";

2) w pkt C.3 tytuł ostatniej tabeli otrzymuje brzmienie:

"Metoda stawek zryczałtowanych lub metoda zmniejszonej stopy dofinansowania (art. 61 ust. 3 lit. a), art. 61 ust. 3 lit. aa) i art. 61 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)";

3) w pkt C.3 treść ostatniej tabeli otrzymuje brzmienie:
"Wartość
1.Całkowity koszt kwalifikowalny przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskontowany)

(sekcja C.1.12(C))

<type='N' input='G'>
2.Zryczałtowana stawka dochodów określona w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub aktów delegowanych (FR) (%) lub ustalona na podstawie art. 61 ust. 3 lit. aa) (FR) (%)<type='N' input='M'>
3.Całkowity koszt kwalifikowalny po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskontowany) = (1) × (1 - FR) (*)

Maksymalny wkład publiczny musi być zgodny z zasadami pomocy państwa oraz zgłoszoną powyżej całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach).

<type='N' input='M'>
(*) Podany wzór nie ma zastosowania w przypadku metody zmniejszonego poziomu współfinansowania (zryczałtowana stawka jest odzwierciedlona w poziomie współfinansowania osi priorytetowej, co skutkuje niższym finansowaniem w ramach EFRR/FS) i całkowity koszt kwalifikowalny jest równy kwocie wskazanej w pkt 1.";
4) w pkt E.1.2 przypis 3 otrzymuje brzmienie:

"(3) Pozycja ta nie ma zastosowania: 1) w przypadku projektów podlegającym zasadom pomocy państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu (zob. pkt G1) zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 2) jeżeli wykorzystano zryczałtowaną stawkę (art. 61 ust. 3 lit. a) i art. 61 ust. 3 lit. aa) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) lub zmniejszony poziom dofinansowania (art. 61 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013); oraz 3) jeżeli suma wartości zaktualizowanych kosztów operacyjnych i kosztów odtworzenia przewyższa wartość zaktualizowaną dochodów, uznaje się, że projekt nie generuje dochodów, w związku z czym można pominąć pozycje 7 i 8, a proporcjonalne stosowanie zdyskontowanego dochodu należy ustalić na poziomie 100 %.".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt A.8 otrzymuje brzmienie:
"A.8.

Rodzaj wspólnego planu działania

() Zwykły () Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych () Pierwszy wspólny plan działania w ramach IWZ (*)

() Pierwszy wspólny plan działania w ramach EWT (**) [tylko jedna możliwość]; <type='C' input='M'>

(*) Pierwszy wspólny plan działania przedłożony przez państwo członkowskie w ramach celu »Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia« zgodnie z art. 104 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

(**) Pierwszy wspólny plan działania przedłożony przez państwo członkowskie w ramach celu »Europejska współpraca terytorialna« zgodnie z art. 104 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013";

2) tytuł części C otrzymuje brzmienie:

"C. CELE WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA";

3) pkt C.1 otrzymuje brzmienie:

"C.1. Należy opisać cele wspólnego planu działania oraz tego, w jaki sposób przyczynia się on do osiągnięcia celów programu lub realizacji odpowiednich zaleceń dla poszczególnych krajów oraz ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE, a także odpowiednich zaleceń Rady zgodnie z art. 148 ust. 4 TFUE, które państwa członkowskie mają uwzględniać w swoich politykach zatrudnienia.

<type='S' maxlength='17500' input='M'>"
4) pkt C.2. otrzymuje brzmienie:

"C.2. Na podstawie informacji zawartych w pkt C.1. należy określić cele wspólnego planu działania.

NumerKodCel
Cel 1 wspólnego planu działania <type='S' input='S'><type='N' input='M'><type='S' maxlength='500' input='M'>
Cel 2 wspólnego planu działania"
...
5) skreśla się pkt C.3.;
6) tytuł części D otrzymuje brzmienie:

"D. OPIS WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA";

7) w pkt D.1.1 tekst w trzeciej kolumnie pierwszego rzędu tabeli otrzymuje brzmienie:

"Cel(-e), do których realizacji przyczynia się wspólny plan działania";

8) tytuł pkt D.1.2 otrzymuje brzmienie:

"D.1.2. W jaki sposób projekty przyczynią się do osiągnięcia celów wspólnego planu działania? Należy uzasadnić.";

9) tytuł pkt D.1.3 otrzymuje brzmienie:

"D.1.3. Jakie są cele pośrednie (w stosownych przypadkach) i końcowe dla produktów i rezultatów przedmiotowych projektów?";

10) w pkt D.1.3 tekst w drugiej kolumnie drugiego rzędu tabeli otrzymuje brzmienie:

"wskaźnik wspólnego planu działania";

11) skreśla się pkt D.3;
12) skreśla się tekst między punktami F a F1;
13) w pkt F.1 tekst w kolumnie drugiej otrzymuje brzmienie:

"(podać datę rozpoczęcia realizacji programu)";

14) tytuł części G otrzymuje brzmienie:

"G. Wkład wspólnego planu działania na rzecz zasad horyzontalnych";

15) pomiędzy punktami G i G.1 dodaje się tekst w brzmieniu:

"Należy potwierdzić i wyjaśnić, w jaki sposób wspólny plan działania przyczynia się do przestrzegania zasad horyzontalnych określonych w odpowiednim programie lub umowie partnerstwa";

16) pkt G.1. otrzymuje brzmienie:

"G.1. Promowanie równouprawnienia płci

<type='S' maxlength='3500' input='M'>";
17) pkt G.3. otrzymuje brzmienie:

"G.3. Promowanie zrównoważonego rozwoju

<type='S' maxlength='3500' input='M'>";
18) pkt H.1.2 otrzymuje brzmienie:

"H.1.2. Należy podać informacje dotyczące wyboru wspólnego planu działania zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.";

19) skreśla się pkt H.1.2.1 i H.1.2.2;
20) skreśla się pkt H.4;
21) punkt I.1 otrzymuje brzmienie:

"I.1. Koszty osiągania celów pośrednich i końcowych dla produktów i rezultatów (należy także wypełnić dodatek dotyczący wskaźników)

Należy wypełnić następujące tabele wskaźnikami stosowanymi w celu zarządzania finansowego wspólnym planem działania; w stosownych przypadkach należy podzielić wskaźniki według osi priorytetowej, funduszu i kategorii regionu.";

22) skreśla się pkt I.2.

ZAŁĄCZNIK  III

W załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A, pkt 3.2, tabela 4A (Wspólne wskaźniki produktu dla EFS) otrzymuje brzmienie:

"Tabela 4A

Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu).

W odniesieniu do Inicjatywy narzecz zatrudnienia ludzi młodych, dla każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według

kategorii regionu (*)

Priorytet inwestycyjny:

Wskaźnik Nr identyfikacyjnyWskaźnik (nazwa wskaźnika)Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)Wartość docelowa

(2023 r.) Nieobowiązkowy

podział ze względu na płeć (w odniesieniu do wartości docelowej)

2014 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 r.Wartość skumulowana (obliczana automatycznie)Wskaźnik osiągnięć nieobowiązkowy

podział ze względu na płeć

<type='S' input='G'><type='S' input='G'><type='S' input='G'><type='N' input='G'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='N' input='M'><type='N' input='G'><type='P' input='G'>
Wartość roczna
OgółemMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKOgółemMKOgółemMK
Bezrobotni (EFS)
Bezrobotni (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Długotrwale bezrobotni (EFS)
Długotrwale bezrobotni (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Osoby bierne zawodowo (EFS)
Osoby bierne zawodowo (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu (EFS)
Osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu (Inicjatywa na

rzecz zatrudnienia ludzi młodych)

Osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek
Osoby poniżej 25 lat (EFS)
Osoby poniżej 25 lat (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Osoby powyżej 54 lat
Osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu
Osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) (EFS)
Osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Osoby z wykształceniem na

poziomie ponadgimnazjalnym

(ISCED 3) lub policealnym

(ISCED 4) (EFS)

Osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) (EFS)
Osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Migranci, uczestnicy obcego

pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) (EFS)

Migranci, uczestnicy obcego

pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) Uczestnicy z niepełnosprawnościami (EFS)

Uczestnicy z niepełnosprawnościami (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Uczestnicy z niepełnosprawnościami (EFS)
Inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej (EFS)
Inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem mieszkaniowym (1) (EFS)
Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem mieszkaniowym (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (1) (EFS)
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe
Liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej
Liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu

krajowym, regionalnym lub lokalnym

Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej)
Całkowita łączna liczba uczestników (2)
(*) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(1) Szacunki oparte na próbie reprezentatywnej. Państwa członkowskie mają do wyboru dwie opcje z zakresu sprawozdawczości. Opcja 1: Minimalnym wymogiem jest jednorazowe przedstawienie danych w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2017 r. W ramach tej opcji wartości skumulowane zgłasza się w kolumnie »Wartość skumulowana« w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2017 r. Opcja 2: Wartości roczne przedstawia się dla każdego roku.

(2) Całkowita łączna liczba uczestników obejmuje uczestników z wypełnionymi rekordami danych (zawierającymi niewrażliwe dane osobowe), na podstawie których oblicza się powyższe dane, jak również uczestników z niewypełnionymi rekordami danych (zawierającymi niewrażliwe dane osobowe). Całkowitą liczbę uczestników oblicza się w systemie SFC2014, na podstawie następujących trzech wspólnych wskaźników produktu »bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni«, »osoby bierne zawodowo« i »osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek«. Całkowita liczba obejmuje tylko uczestników z wypełnionymi rekordami danymi, zawierającymi wszystkie niewrażliwe dane osobowe. Podając całkowitą liczbę uczestników, państwa członkowskie są zobowiązane do zgłoszenia wszystkich uczestników EFS, w tym uczestników z niewypełnionymi rekordami zawierającymi niewrażliwe dane osobowe.";

2) w części A, pkt 3.2, tabela 9 (Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem "EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu »Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia«") otrzymuje brzmienie:
"1.2.3.4.5.6.
Oś priorytetowaKwota wsparcia UE, jaką

przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR)

Jako część wsparcia UE

dla osi priorytetowej

w momencie przyjęcia

programu

(%)

(3/wsparcie UE dla osi

priorytetowej w momencie

przyjęcia programu *100)

Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane instytucji zarządzającej przez beneficjentów (w EUR)Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (5/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu *100)
Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (1)<type='S' input='S'><type='N' input='M'><type='P' input='G'><type='N' input='M'><type='P' input='G'>
(1) Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.";
3) w części A, punkt 3.2, tabela 13 (Wspólne plany działania) tekst w pierwszym rzędzie ósmej kolumny otrzymuje brzmienie:

"Rodzaj wspólnego planu działania

1. zwykły

2. pierwszy wspólny plan działania

3. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

ZAŁĄCZNIK  IV

W części A, punkt 8.2, tabela 8 załącznika X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 (Wspólne plany działania) tekst w pierwszym rzędzie ósmej kolumny otrzymuje brzmienie:

"Rodzaj wspólnego planu działania

1. zwykły

2. pierwszy wspólny plan działania".

ZAŁĄCZNIK  V  8  

W części C pkt 15 załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 tekst tabeli otrzymuje brzmienie:
"»1314
Dane do celów przeglądu wyników i ram wykonania
Tylko w odniesieniu do sprawozdania złożonego w 2019 r.: całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i zapłacone do dnia 31.12.2018 r. i poświadczone Komisji Art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013Tylko w odniesieniu do końcowego sprawozdania z wdrażania: całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i zapłacone do dnia 31.12.2023 r. i poświadczone Komisji Art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013«"

ZAŁĄCZNIK  VI  9  

W części B pkt 12 załącznika X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/207 tekst tabeli otrzymuje brzmienie:
"»1314
Dane do celów przeglądu wyników i ram wykonania
Tylko w odniesieniu do sprawozdania złożonego w 2019 r.: całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i zapłacone do dnia 31.12.2018 r. i poświadczone Komisji Art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013Tylko w odniesieniu do końcowego sprawozdania z wdrażania: całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i zapłacone do dnia 31.12.2023 r. i poświadczone Komisji Art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013«"
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz.U. L 38 z 13.2.2015, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
5 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C/2016/2946)) (Dz.U. C 262 z 19.7.2016, s. 1).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 65).
8 Załącznik V zmieniony przez sprostowanie z dnia 7 maja 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.119.202/2).
9 Załącznik VI zmieniony przez sprostowanie z dnia 7 maja 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.119.202/2).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.