Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.286.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1860
z dnia 6 listopada 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1313/2014 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 29 sierpnia 2018 r. przedsiębiorstwo Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. zwróciło się do Komisji z wnioskiem o zmianę nazwy.

(2) Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd wskazało, że zmieniło nazwę na Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd.

(3) Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1313/2014 2 .

(4) Przedsiębiorstwo Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. poinformowało ponadto Komisję, że nie jest już powiązane z przedsiębiorstwem Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd.

(5) W trakcie pierwotnego dochodzenia Komisja ustaliła średni ważony margines dumpingu, wyrażony jako odsetek ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wynoszący 136,3 % dla Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd i powiązanego z nim producenta Hubei Xinshiji Foods Co 3 . Środki antydumpingowe w wysokości 490,7 EUR/t zostały nałożone na Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd i powiązanego z nim producenta Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd w ramach kodu TARIC A888.

(6) Po dokonaniu oceny dostarczonych dowodów Komisja uznała, że nie ma już wystarczających dowodów, by uznawać Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. i Hubei Xinshiji Foods Co. za przedsiębiorstwa powiązane do celów unijnego prawa antydumpingowego.

(7) Aby zapewnić skuteczne pobranie obowiązujących ceł antydumpingowych, Komisja stwierdziła, że należy odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1313/2014, aby odzwierciedlić indywidualne marginesy dumpingu dla tych dwóch producentów. Po ujawnieniu tych informacji zainteresowanym stronom nie otrzymano żadnych uwag.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1313/2014 otrzymuje brzmienie:

"2. Mająca zastosowanie stawka ostatecznego cła antydumpingowego jest następująca dla produktów opisanych w ust. 1 i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo

EUR/t wagi netto produktu

Dodatkowy kod TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang

499,9

C528

Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province

489,7

A888

Współpracujący producenci eksportujący nieobjęci próbą, wymienieni w załączniku

499,6

A889

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

531,2

A999"

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Dz.U. L 354 z 11.12.2014, s. 17.
3 Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 35, motyw 23 i Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 19, motyw 49.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.