Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.109.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 357/2013
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 903/2009 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 373/2011 w zakresie minimalnej zawartości preparatu Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych) (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. reprezentowany przez Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na okres dziesięciu lat zezwolono na stosowanie preparatu Clostridium butyricum (FERM BP-2789), należącego do kategorii "dodatki zootechniczne", jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych - rozporządzeniem Komisji (WE) nr 903/2009(2) oraz dla podrzędnych gatunków ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych), prosiąt odstawionych od maciory i podrzędnych gatunków świń (odstawionych od maciory) - rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 373/2011(3).

(2) Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 posiadacz zezwolenia zaproponował zmianę warunków zezwolenia dla przedmiotowego preparatu, polegającą na zmniejszeniu jego minimalnej zawartości z 5 × 108 CFU/kg do 2,5 × 108 CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej odnośnie do zastosowania u kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych). Do wniosku dołączone zostały właściwe dane szczegółowe. Komisja przekazała wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej "Urzędem").

(3) W swojej opinii z dnia 11 grudnia 2012 r.(4) Urząd uznał, że w proponowanych nowych warunkach stosowania przedmiotowy preparat wykazuje pewien potencjał w zakresie poprawy wyników przy zastosowaniu wnioskowanej dawki minimalnej wynoszącej 2,5 × 108 CFU/kg u kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych). Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(4) Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 903/2009 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 373/2011.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 903/2009 w kolumnie "Minimalna zawartość" tekst "5 × 108 CFU" zastępuje się tekstem "2,5 × 108".

Artykuł  2

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 373/2011 w kolumnie "Minimalna zawartość" w odniesieniu do podrzędnych gatunków ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych) tekst "5 × 108 CFU" zastępuje się tekstem "2,5 × 108", natomiast w odniesieniu do prosiąt (odstawionych od maciory) i podrzędnych gatunków świń (odstawionych od maciory) tekst "2,5 × 108 CFU" zastępuje się tekstem "2,5 × 108".

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2) Dz.U. L 256 z 29.9.2009, s. 26.

(3) Dz.U. L 102 z 16.4.2011, s. 10.

(4) Dziennik EFSA 2013; 11(1):3040.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.