Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.104.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/704
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 187,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony 2  ("układ o stabilizacji i stowarzyszeniu"), został podpisany w dniu 16 czerwca 2008 r. i wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2015 r. W art. 27 ust. 3 układu przewidziano zwolnienie z opłat celnych przywozu do Unii Europejskiej produktów pochodzących z Bośni i Hercegowiny objętych pozycjami 1701 i 1702 Nomenklatury scalonej w granicach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego 12 000 ton.

(2) W dniu 15 grudnia 2016 r. podpisano Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej 3  ("protokół"). Jego podpisanie w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz tymczasowe stosowanie zatwierdzono decyzją Rady (UE) 2017/75 4 .

(3) Art. 2 ust. 1 protokołu przewiduje zmiany w odniesieniu do istniejących kontyngentów taryfowych na cukier pochodzący z Bośni i Hercegowiny ze skutkiem od dnia 1 lutego 2017 r. Odpowiedni roczny kontyngent taryfowy na przywóz cukru zwiększono z 12 000 ton do 13 210 ton.

(4) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 891/2009 5  przewidziano otwarcie niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowanie nimi, w tym w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na cukier pochodzący z Bośni i Hercegowiny. Należy zatem odpowiednio zmienić to rozporządzenie w celu wdrożenia określonych w protokole kontyngentów taryfowych na cukier.

(5) Protokół stosuje się od dnia 1 lutego 2017 r., proponowane zmiany powinny zatem być stosowane od tego samego dnia i powinny wejść w życie w dniu jego opublikowania.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 891/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) Art. 27 ust. 3 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony * , zmieniony Protokołem do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej ** ,

2) w załączniku I część II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lutego 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2017 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"Cześć II: Cukier z krajów bałkańskich

Państwo trzecie lub obszary celneNr porządkowyKod CNIlość (tony)Stawka celna w ramach

kontyngentu (EUR/tonę)

Albania09.43241701 oraz 17021 0000
Bośnia i Hercegowina09.43251701 oraz 170213 2100
Serbia09.43261701 oraz 1702181 0000
Była jugosłowiańska republika Macedonii09.43271701 oraz 17027 0000"
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 164 z 30.6.2015, s. 2.
3 Dz.U. L 12 z 17.1.2017, s. 3.
4 Decyzja Rady (UE) 2017/75 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 12 z 17.1.2017, s. 1).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82).
* Dz.U. L 164 z 30.6.2015, s. 2.
** Dz.U. L 12 z 17.1.2017, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.