Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.35.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/220
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 1 , w szczególności jego art. 19 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 2  jest umożliwienie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 338/97 i zapewnienie pełnej zgodności z postanowieniami Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) ("Konwencja").

(2) Podczas 17. posiedzenia Konferencji Stron Konwencji uzgodniono pewne zmiany w rezolucji Konferencji CITES 11.20 (Rev. CoP17) dotyczące handlu żywymi słoniami i nosorożcami. Podczas tego samego posiedzenia przeredagowano i zaktualizowano wykaz standardowych źródeł nomenklatury załączony do rezolucji Konferencji CITES 12.11 (Rev. CoP17), który ma służyć do wskazywania nazw naukowych gatunków w zezwoleniach i świadectwach.

(3) Podczas 67. posiedzenia Stałego Komitetu Konwencji przyjęto zmienione wytyczne dotyczące składania sprawozdań rocznych. Wytyczne zawierają zmienione kody, które należy włączyć do opisu okazów i jednostek miary, które mają być wykorzystywane w pozwoleniach i świadectwach.

(4) Zmiany w rezolucjach Konferencji CITES 11.20 i 12.11 oraz zmienione kody i jednostki miary muszą zostać odzwierciedlone w rozporządzeniu (WE) nr 865/2006.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 865/2006.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 865/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"Artykuł 5b

Szczególna treść zezwoleń i świadectw dotyczących żywych nosorożców i żywych słoni

Zezwolenia i świadectwa wydane zgodnie z art. 4 lub art. 5 rozporządzenia (WE) nr 338/97 na potrzeby przywozu lub powrotnego wywozu żywych nosorożców lub żywych słoni z populacji objętych załącznikiem B do tego rozporządzenia zawierają warunek określający, że róg nosorożca lub kość słoniowa uzyskane z tych zwierząt lub ich potomstwa nie mogą stać się przedmiotem handlu ani działalności komercyjnej w Unii. Ponadto żywe nosorożce ani żywe słonie pochodzące z tych populacji nie mogą być przedmiotem polowań w celu zdobycia trofeów poza historycznym obszarem ich występowania.";

2) załączniki VII i VIII zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK VII

Kody stosowane w opisie okazów oraz jednostki miary wykorzystywane w zezwoleniach i świadectwach zgodnie z art. 5 pkt 1 i 2
OpisKod

terminu

handlowego

Jednostka zalecanaJednostka alternatywnaObjaśnienie
FiszbinBALkgliczbaFiszbiny
KoraBARkgKora drzew (surowa, suszona lub sproszkowana; nieprzetworzona)
CiałoBODliczbakgPraktycznie całe martwe zwierzęta, w tym świeże lub przetworzone ryby, wypchane żółwie, spreparowane motyle, gady w alkoholu, całe wypchane trofea myśliwskie itp.
KośćBONkgliczbaKości, w tym szczęki
KalipaszCALkgKalipasz (chrząstka żółwia na zupę)
KarapaksCAPliczbakgSurowe lub nieobrobione całe skorupy gatunków Testudines
RzeźbaCARkgliczbaRzeźbione wyroby inne niż z kości słoniowej, kości lub rogu - np. z koralu i drewna (w tym rękodzieła).

Uwaga: rzeźby z kości słoniowej powinny być wyszczególnione jako takie (zob. poniżej - »IVC«). Ponadto, w przypadku gatunków, z których można wyrzeźbić więcej niż jeden rodzaj wyrobu (np. z rogu i kości), kod terminu handlowego powinien w miarę możliwości wskazywać rodzaj wyrobu będącego przedmiotem handlu (np. rzeźba z kości - »BOC« lub rzeźba z rogu - »HOC«)

Rzeźba - kośćBOCkgliczbaRzeźba z kości
Rzeźba - rógHOCkgliczbaRzeźba z rogu
Rzeźba - kość słoniowaIVCkgliczbaRzeźby z kości słoniowej, w tym mniejsze przetworzone kawałki kości słoniowej (np. rękojeści noży, zestawy do gry w szachy, zestawy do gry w madżonga itp.). Uwaga: całe rzeźbione kły należy zgłaszać jako kły (zob. »TUS« poniżej). Biżuterię wykonaną z kości słoniowej należy zgłaszać jako »biżuterię - kość słoniową« (zob. IJW poniżej)
KawiorCAVkgNiezapłodnione martwe przetworzone jaja wszystkich gatunków Acipenseriformes; również znane jako ikra
WióryCHPkgWióry drzewne, zwłaszcza Aquilaria spp., Gyrinops spp. i Pterocarpus santalinus
PazurCLAliczbakgPazury, np. Felidae, Ursidae lub Crocodylia (Uwaga: »pazury żółwia« są zwykle łuskami, a nie prawdziwymi pazurami)
TkaninaCLOm2kgTkanina - jeżeli tkanina nie jest wykonana wyłącznie z sierści gatunków CITES, waga sierści właściwego gatunku powinna być zamiast tego, o ile to możliwe, zapisana jako »HAI«
Koral (surowy)CORliczbakgSurowy lub nieobrobiony koral i skała koralowa (również żywa skała i podłoże) [zgodnie z definicją rezolucji 11.10 (Rev. CoP15)]. Skałę koralową należy zgłaszać jako »Scleractinia spp.«.

Uwaga: handel powinien być wykazany poprzez liczbę kawałków tylko wtedy, gdy okazy korali są przewożone w wodzie.

Żywą skałę (przewożoną w stanie wilgotnym w skrzyniach) należy zgłaszać w kg; podłoże koralowe należy zgłaszać jako liczbę kawałków (jako że są one przewożone w wodzie jako podłoże, do którego przyczepione są korale nieobjęte CITES)

KosmetykiCOSgmlKosmetyki zawierające ekstrakty z gatunków objętych Konwencją CITES. Ilość powinna odzwierciedlać zawartość gatunków objętych Konwencją CITES
KulturaCULliczba kolb itp.Kultura (tkankowa) sztucznie rozmnażanych roślin
Produkty pochodneDERkg/lProdukty pochodne (inne niż te, które włączono gdzie indziej w tej tabeli)
Suszona roślinaDPLliczbaSuszone rośliny - np. okazy zielnikowe
UchoEARliczbaUszy - zwykle słonia
JajoEGGliczbakgCałe martwe jaja lub wydmuszki (patrz również: »kawior«)
Jajo (żywe)EGLliczbakgŻywe zapłodnione jaja - zwykle ptaków i gadów, ale również ryb i bezkręgowców
Skorupy jajESHg/kgSurowe lub nieobrobione skorupy jaj z wyjątkiem całych jaj
EkstraktEXTkglEkstrakt - zwykle ekstrakty (wyciągi) roślinne
PióroFEAkg/liczba skrzydełliczbaPióra - w przypadku przedmiotów (np. obrazów) wykonanych z piór, zapis liczby przedmiotów
WłóknoFIBkgmWłókna - np. włókno roślinne, ale obejmuje również naciągi rakiet tenisowych
PłetwaFINkgŚwieże, zamrożone lub suszone płetwy lub części płetw (w tym płetwy zwierząt innych niż ryby (flippers))
PalczakiFIGkgliczbaMłode jednoroczne lub dwuletnie ryby do handlu akwariowego, wylęgarni lub do wypuszczenia na wolność
KwiatFLOkgKwiaty
Donica kwiatowaFPTliczbaDonice wykonane z części rośliny - np. z włókien paproci drzewiastych (Uwaga: żywe rośliny sprzedawane w tak zwanych »wspólnych doniczkach« powinny być rejestrowane jako »żywe rośliny«, nie jako donice)
Żabie udkaLEGkgŻabie nogi (udka)
OwocFRUkgOwoc
Stopa, łapaFOOliczbaStopy, łapy - np. słonia, nosorożca, hipopotama, lwa, krokodyla itp.
Wyroby futrzarskie (duże)FPLliczbaDuże wyroby futrzarskie - np. nakrycie z futra niedźwiedzia lub rysia lub inne wyroby futrzarskie o znacznym rozmiarze
Wyrób futrzarski (mały)FPSliczbaMałe wyroby futrzarskie - w tym torebki, etui na klucze, portmonetki, poduszki, wykończenia itp.
ŻółćGALkgŻółć
Pęcherzyk żółciowyGABliczbakgPęcherzyk żółciowy
OdzieżGARliczbaOdzież - w tym rękawiczki i kapelusze, ale nie buty. Obejmuje wykończenie lub ozdoby na odzieży
GenitaliaGENkgliczbaWykastrowane narządy i zasuszone penisy
Blaszki skrzeloweGILliczbaBlaszki skrzelowe (np. rekinów)
Podkładka do szczepieniaGRSliczbaPodkładki do szczepień (bez zrazów)
SierśćHAIkggSierść - obejmuje wszelką sierść zwierzęcą, np. słonia, jaka, wikunia, guanako
Wyroby z sierściHAPliczbagWyroby wykonane z sierści (np. bransoletki z sierści słonia)
RógHORliczbakgRogi - obejmuje poroże
BiżuteriaJWLliczbagBiżuteria - w tym bransoletki, naszyjniki i inne rodzaje biżuterii wykonane z materiałów innych niż kość słoniowa (np. drewno, koral itp.)
Biżuteria - kość słoniowaIJWliczbagBiżuteria wykonana z kości słoniowej
Wyrób skórzany (duży)LPLliczbaDuże wyroby ze skóry - np. teczki, meble, walizki, kufry podróżne
Wyrób skórzany (mały)LPSliczbaMałe wyroby ze skóry - np. paski, szelki, siodełka do rowerów, okładki na książeczki czekowe lub karty kredytowe, torebki, etui na klucze, notatniki, portmonetki, buty, kapciuchy na tytoń, portfele, paski do zegarków i wykończenia
ŻyweLIVliczbakgŻywe zwierzęta i rośliny
LiśćLVSkgliczbaLiście
KłodyLOGm3Wszelkie drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bielu, lub zgrubnie obrobione, w celu przetworzenia szczególnie na tarcicę, papierówkę lub fornir. Uwaga: handel kłodami jako surowcami drzewnymi dla specjalnego celu, sprzedawanymi według wagi (np. lignum vitae, Guaiacum spp.), powinien być wykazany w kg
MięsoMEAkgMięso, w tym mięso ryb, jeżeli nie jest w całości (patrz: »ciało«), świeże lub nieprzetworzone mięso oraz mięso przetworzone (np. wędzone, surowe, suszone, zamrożone lub w puszce)
LekMEDkg/lLek
PiżmoMUSgPiżmo
OlejOILkglTłuszcz płynny - np. z żółwi, fok, waleni, ryb, różnych roślin
PerłaPRLliczbaPerła (np. gatunku Strombus gigas)
Klawisze fortepianoweKEYliczbaKlawisze fortepianu (lub pianina) wykonane z kości słoniowej (np. standardowy fortepian ma 52 klawisze z kości słoniowej)
Kość - kawałekBOPkgKawałki kości, nieobrobione
Róg - kawałekHOPkgKawałki rogu, nieobrobione - obejmuje odłamki
Kość słoniowa - kawałekIVPkgKawałki kości słoniowej, nieobrobione - obejmuje odłamki
PłatyPLAm2Płaty ze skór futrzarskich - obejmuje dywaniki, jeśli zrobione z kilku skór
SklejkaPLYm2m3Materiał składający się z co najmniej trzech arkuszy drewna połączonych klejem i ściśniętych ze sobą, nałożonych tak, aby włókna poszczególnych warstw przebiegały pod kątem
ProszekPOWkgProszek
PoczwarkiPUPliczbaPoczwarki motyli
KorzeńROOliczbakgKorzenie, cebule, kłącza lub bulwy

Uwaga: w odniesieniu do taksonów wytwarzających drewno agarowe: Aquilaria spp. i Gyrinops spp. zalecaną jednostką jest kilogram. Jednostką alternatywną jest liczba

DywanikRUGliczbaDywaniki
Rostrum ryb piłokształtnychROSliczbakgRostrum ryb piłokształtnych
TarcicaSAWm3Drewno jedynie wzdłużnie przetarte lub wytworzone w procesie łupania wzdłużnego; zwykle przekracza 6 mm grubości. Uwaga: handel tarcicą jako surowcami drzewnymi przeznaczonymi do specjalnego celu, sprzedawanymi według wagi (np. lignum vitae, Guaiacum spp.), powinien być wykazany w kg
ŁuskaSCAkgŁuski - np. żółwi, innych gadów, ryb, łuskowców
NasionoSEEkgNasiona
MuszlaSHEliczbakgSurowa lub nieobrobiona muszla mięczaków
BokSIDliczbaBoki skór; nie obejmuje skór z boków ciał krokodyli - Tinga (patrz »skóra«)
SzkieletSKEliczbaW zasadzie całe szkielety
skóraSKIliczbaW zasadzie całe skóry, surowe lub garbowane, w tym skóry z boków ciał krokodyli - Tinga, zewnętrzne pokrycie ciała, ze łuskami lub bez
Kawałek skórySKPkgKawałki skóry - w tym skrawki, surowe lub garbowane
CzaszkaSKUliczbaCzaszki
ZupaSOUkglZupa - np. z żółwia
Okaz (naukowy)SPEkg/l/ml/liczbaOkazy naukowe - włączając w to krew, tkanki, (np. nerka, śledziona itp.), preparaty histologiczne, zakonserwowane okazy muzealne itp.
ŁodygaSTEliczbakgŁodygi roślin

Uwaga: w odniesieniu do taksonów wytwarzających drewno agarowe: Aquilaria spp. i Gyrinops spp. zalecaną jednostką jest kilogram. Jednostką alternatywną jest liczba

Pęcherz pławnySWIkgOrgan hydrostatyczny, włączając w to karuk/klej z jesiotra
OgonTAIliczbakgOgony - np. kajmana (na skórę) lub lisa (na wykończenie odzieży, kołnierze, boa itp.), w tym również płetwy ogonowe waleni
ZąbTEEliczbakgZęby - np. wieloryba, lwa, hipopotama, krokodyla itp.
DrewnoTIMm3kgSurowe drewno z wyjątkiem okrągłego drewna tartacznego i tarcicy
OpisKod

terminu

handlowego

Jednostka zalecanaJednostka alternatywnaObjaśnienie
TrofeumTROliczbaTrofeum - wszystkie części jednego zwierzęcia stanowiące trofea, jeżeli są wywożone razem: np. rogi (2), czaszka, głowa, skóra z głowy i szyi (na medalion), skóra z części grzbietowej, ogon i stopy (tj. dziesięć okazów) stanowią jedno trofeum. Lecz jeśli na przykład czaszka i rogi są jedynymi okazami ze zwierzęcia, które są wywożone, wtedy pozycje te powinny być wykazane jako jedno trofeum. W przeciwnym razie pozycje te powinny być wykazane oddzielnie. Całe, wypchane ciało jest wykazane jako »BOD«. Sama skóra jest wykazana jako »SKI«. Handel trofeami w postaci całych zwierząt, połówek zwierząt lub medalionów, wraz z odpowiadającymi im częściami tego samego zwierzęcia, wywożonymi razem w ramach tego samego pozwolenia, należy zgłaszać jako »1 TRO«
TrąbaTRUliczbakgTrąba słonia. Uwaga: trąbę słonia wywożoną wraz z innymi elementami trofeum z tego samego zwierzęcia w ramach tego samego pozwolenia jako część trofeum myśliwskiego należy zgłaszać jako »TRO«
KiełTUSliczbakgW zasadzie całe kły, obrobione bądź nie. Obejmuje kły słonia (ciosy), hipopotama, morsa, narwala (siekacze), ale nie inne zęby
Fornir

- fornir obwodowo skrawany

- fornir płasko skrawany

VEN VENm3 m2kg kgCienkie warstwy lub płaty drewna o jednolitej grubości, zwykle 6 mm lub mniej, zwykle złuszczane (fornir obwodowo skrawany) lub ścinane (fornir płasko skrawany), używane przy wyrobie sklejki, mebli okleinowych, opakowań okleinowych itp.
WoskWAXkgWosk
Wyrób drewnianyWPRliczbakgWyroby drewniane, w tym gotowe wyroby drewniane takie jak meble i instrumenty muzyczne

Legenda do jednostek miar

Jednostka miaryKod jednostki
gramyg
kilogramykg
litryl
centymetry sześciennecm3
mililitryml
metrym
metry kwadratowem2
metry sześciennem3
liczba okazówliczba

Uwaga: jeżeli nie wskazano jednostki miary, zakłada się, że jednostką jest liczba (np. żywych zwierząt).

ZAŁĄCZNIK VIII

Standardowe źródła nomenklatury, którą należy stosować zgodnie z art. 5 pkt 4 w celu podania naukowych nazw gatunków w zezwoleniach i świadectwach

FAUNA

Przedmiotowy taksonOdniesienie taksonomiczne
MAMMALIA
Wszystkie taksony MAMMALIA

- z wyjątkiem uznania następujących nazw dzikich odmian gatunków (zamiast nazw nadanych udomowionym odmianom):

Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii oraz

- z wyjątkiem taksonów wyszczególnionych

w różnych rzędach Mammalia poniżej

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (red.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Wydanie trzecie, tom 1-2, xxxv + 2142 s., Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLACamelidaeLama guanicoeWilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Wydanie drugie, xviii + 1207 s., Waszyngton (Smithsonian Institution Press).
CETACEABalaenopteridaeBalaenoptera omuraiWada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. Nature, 426: s. 278-281.
DelphinidaeOrcaella heinsohniBeasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). Marine Mammal Science, 21(3): s. 365-400.
DelphinidaeSotalia fluviatilis Sotalia guianensisCaballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for »tucuxi« (Sotalia fluviatilis) and »costero« (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science, 23: s. 358-386.
DelphinidaeSousa plumbea Sousa sahulensisJefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. Marine Mammal Science, 30(4): s. 1494-1541.
DelphinidaeTursiops australisCharlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6 (9): e24047.
IniidaeInia araguaiaensisHrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. PLoS ONE 83623: s. 1-12.
PhocoenidaeNeophocaena asiaeorientalisJefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): s. 3-16.
PhyseteridaePhyseter macrocephalusRice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution. Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
PlatanistidaePlatanista gangeticaRice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution. Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
ZiphiidaeMesoplodon hotaulaDalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.
PRIMATESAtelidaeAteles geoffroyiRylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. [W:] A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka i L. Luecke (red.), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution,Ecology, Behavior and Conservation, s. 29-79. Springer, Nowy Jork, USA.
AotidaeAotus jorgehernandeziDefler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. - Primate Conservation, 22: s. 55-70.
CebidaeCallithrix manicorensisGarbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 35 (2): s. 529-546. [Dla Mico marcai w połączeniu z Mico manicorensis traktowanych jak Callithrix manicorensis w ramach CITES]
CebidaeCebus flaviusOliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,523: s. 1-16.
CebidaeMico rondoniFerrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from south-western Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 31: s. 693-714.
CebidaeSaguinus ursulusGregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zoo-taxa, 3721 (2): s. 172-182.
CebidaeSaimiri collinsiMerces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: s. 426-435.
CercopithecidaeCercopithecus lomamiensisHart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J. L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. PLoS ONE, 7 (9): e44271.
CercopithecidaeMacaca munzalaSinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26(4): s. 977-989. doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.
CercopithecidaeRhinopithecus strykeriGeismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. Amer. J. Primatology, 73: s. 96-107.
CercopithecidaeRungwecebus kipunjiDavenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science, 312: s. 1378-1381.
CercopithecidaeTrachypithecus villosusBrandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: s. 97-163.
CercopithecidaeCheirogaleus lavasoensisThiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: s. 593-609.
CercopithecidaeMicrocebus gerpiRadespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. Primates, 53: s. 157-170.
CercopithecidaeMicrocebus marohita Microcebus tanosiRasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: s. 455-469.
HylobatidaeNomascus annamensisVan Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: s. 1-12.
LorisidaeNycticebus kayanMunds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American Journal of Primatology, 75: s. 46-56.
PitheciidaeCacajao melanocephalus Cacajao oukaryFerrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. Zootaxa, 3866 (3): s. 353-370.
PitheciidaeCallicebus aureipalatiiWallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate Conservation, 20: s. 29-39.
PitheciidaeCallicebus caquetensisDefler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate Conservation, 25: s. 1-9.
PitheciidaeCallicebus vieiraGualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: s. 261-279.
PitheciidaeCallicebus miltoniDalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: s. 457-472.
PitheciidaePithecia cazuzai Pithecia chrysocephala Pithecia hirsuta Pithecia inusta Pithecia isabela Pithecia milleri Pithecia mittermeieri Pithecia napensis Pithecia pissinattii Pithecia rylandsi Pithecia vanzoliniiMarsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: s. 1-163.
TarsiidaeTarsius lariangMerker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27(2): s. 465-485.
TarsiidaeTarsius tumparaShekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23: s. 55-64.
PROBOSCIDEAElephantidaeLoxodonta africanaWilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Wydanie drugie, xviii + 1207 s., Waszyngton (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIATupaiidaeTupaia everettiRoberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): s. 358- 372.
TupaiidaeTupaia palawanensisSargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): s. 111-123.
AVES
APODIFORMESNazwy rzędów i rodzin ptakówMorony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 s.
Wszystkie gatunki ptaków - z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżejDickinson, E.C. (red.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Wydanie trzecie uzupełnione i poprawione. 1039 s., Londyn (Christopher Helm).

w połączeniu z

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (dostępne na stronie internetowej CITES)

TrochilidaeChlorostilbon lucidusPacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bull. Brit. Orn. Club, 126: s. 242-244.
TrochilidaeEriocnemis isabellaeCortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. Ornitologia Neotropical, 18: s. 161-170.
TrochilidaePhaethornis aethopygaPiacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk, 126: s. 604-612.
FALCONIFORMESAccipitridaeAquila hastataParry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: s. 665-675.
AccipitridaeButeo socotraensisPorter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): s. 116-131.
FalconidaeMicrastur mintoniWhittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: s. 421-445.
PASSERIFORMESMuscicapidaeGarrulax taewanusCollar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). Forktail, 22: s. 85-112.
PSITTACIFORMESCacatuidaeCacatua goffinianaRoselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische Verhandelingen, 350: s. 183-196.
LoriidaeTrichoglossus haematodusCollar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). [W:] del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (red.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos):

s. 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

PsittacidaeAratinga maculataNemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's »Guarouba« or »Perriche jaune«: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: s. 1-16.
PsittacidaeForpus modestusPacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bull. Brit. Orn. Club, 126: s. 242-244.
PsittacidaePionopsitta aurantiocephalaGaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: s. 815-819.
PsittacidaePoicephalus robustus Poicephalus fuscicollisCoetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal. pone.0133376.
PsittacidaePsittacula intermediaCollar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). [W:] del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (red.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos):

s. 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

PsittacidaePyrrhura griseipectusOlmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: s. 77-83.
PsittacidaePyrrhura parvifronsArndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art. und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8: s. 278-286.
STRIGIFORMESStrigidaeGlaucidium mooreorumDa Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): s. 123-130.
StrigidaeNinox burhaniIndrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: s. 160-171.
StrigidaeOtus thilohoffmanniWarakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scopsowl from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): s. 85-105.
REPTILIA
CROCODYLIA

I RHYNCHOCEPHALIA

Crocodylia i Rhynchocephalia z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżejWermuth, H. & Mertens, R. (1996) (wznowienie): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).
CrocodylidaeCrocodylus johnstoniTucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist, 35(2): s. 432-434.
SphenodontidaeSphenodon spp.Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93): s. 1063-1081.
SAURIADla oznaczenia rodzin w ramach SauriaPough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
AgamidaeSaara spp. Uromastyx spp.Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): s. 55-99.
ChamaeleonidaeChamaleonidae spp.Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65(2): s. 167-246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

CordylidaeCordylidae spp.

z wyjątkiem taksonu

wymienionego poniżej

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): s. 53-70.
CordylidaeCordylus marunguensisGreenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. African Journal of Herpetology, 61 (1): s. 14-39.
GekkonidaeDactylonemis spp. Hoplodactylus spp. Mokopirirakau spp.Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): s. 1-22.
GekkonidaeNactus serpensinsulaKluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 1983(nr 2): s. 465-475.
GekkonidaeNaultinus spp.Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): s. 1-22.
GekkonidaePhelsuma spp. Rhoptropella spp.Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65(2): s. 167-246

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

GekkonidaeToropuku spp. Tukutuku spp. Woodworthia spp.Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): s. 1-22.
GekkonidaeUroplatus spp. z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżejRaxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. [W:] Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (red.), The natural history of Madagascar: s. 934-949. Chicago.
GekkonidaeUroplatus finiavanaRatsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: s. 39-57.
GekkonidaeUroplatus giganteusGlaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. i Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: s. 129-144.
GekkonidaeUroplatus pietschmanniBöhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art. der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Salamandra, 39(3/4): s. 129-138.
GekkonidaeUroplatus sameitiRaxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: s. 423-440.
IguanidaeIguanidae spp. z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżejHollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. S. 19- 44. [W:] Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (red.), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).
IguanidaeBrachylophus bulabulaKeogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): s. 3413-3426.
IguanidaeConolophus marthaeGentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. Zootaxa, 2201: s. 1-10.
IguanidaeCyclura lewisiBurton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): s. 198-203.
IguanidaePhrynosoma blainvillii Phrynosoma cerroense Phrynosoma wigginsiMontanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. Herpetologica, 60: s. 117.
TeiidaeTeiidae spp.Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: s. 1-156.
VaranidaeVaranidae spp.

z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: s. 1-43.

w połączeniu z

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). Bonn zool. Bull., 57(2): s. 127-136.

VaranidaeVaranus bangonorum Varanus dalubhasaWelton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): s. 201-227.
VaranidaeVaranus hamersleyensisMaryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. Zootaxa, 3768 (2): s. 139-158.
VaranidaeVaranus nesteroviBöhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22(1): s. 41-52.
VaranidaeVaranus samarensisKoch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. Zootaxa, 2446: s. 1-54.
VaranidaeVaranus sparnusDoughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: s. 128-140.
SERPENTESLoxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

z wyjątkiem zachowania rodzajów Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, uznania Epicrates maurus za odrębny gatunek oraz z wyjątkiem gatunków wymienionych poniżej

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Tom 1, Waszyngton, DC. (The Herpetologists' League).
BoidaeCandoia paulsoni Candoia superciliosaSmith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26(2): s. 283-315.
BoidaeCorallus batesiiHenderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3): s. 572-582.
BoidaeEpicrates crassus Epicrates assisi Epicrates alvareziPassos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). Herpetol. Monographs, 22: s. 1-30.
BoidaeEryx borriiLanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology, 18(1): s. 67-136.
BoidaeEunectes beniensisDirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.
ColubridaeXenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleriVogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: s. 1-60.
ElapidaeMicrurus ruatanusMcCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): s. 352-386.
ElapidaeNaja atra Naja kaouthiaWüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: s. 339-406.
ElapidaeNaja mandalayensisSlowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: s. 257-270.
ElapidaeNaja oxiana Naja philippinensis Naja sagittifera Naja samarensis Naja siamensis Naja sputatrix Naja sumatranaWüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: s. 339-406.
PythonidaeLeiopython bennettorum Leiopython biakensis Leiopython fredparkeri Leiopython huonensis Leiopython hoseraeSchleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): s. 645-667.
PythonidaeMorelia clastolepis Morelia kinghorni Morelia nauta Morelia tracyaeHarvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs, l4: s. 139- 185.
PythonidaePython bivittatusJacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. Sauria, 31: s. 5-16.
PythonidaePython breitensteini Python brongersmaiKeogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: s. 113-129.
PythonidaePython kyaiktiyoZug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): s. 112-136.
PythonidaePython natalensisBroadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: s. 31-32.
TropidophiidaeTropidophis spp.

z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural History Museum, Londyn (Zoology), 68(2): s. 83-90.
TropidophiidaeTropidophis celiaeHedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia, 1999(2): s. 376-381.
TropidophiidaeTropidophis grapiunaCurcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26(1): s. 80-121.
TropidophiidaeTropidophis hendersoniHedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba. Journal of Herpetology, 36: s. 157-161.
TropidophiidaeTropidophis morenoiHedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology, 35: s. 615-617.
TropidophiidaeTropidophis preciosusCurcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26(1): s. 80-121.
TropidophiidaeTropidophis spiritusHedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: s. 436-441.
TropidophiidaeTropidophis xanthogasterDomínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. Amphibia-Reptilia, 27(3): s. 427-432.
TESTUDINESNazwy rzędu TestudinesWermuth, H. & Mertens, R. (1996) (wznowienie): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).
Nazwy gatunków i rodzin - z wyjątkiem zachowania następujących nazw: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata oraz z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżejFritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57(2): s. 149-368. Drezno. ISSN 1864-5755 [bez dodatku]
EmydidaeGraptemys pearlensisEnnen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9(1): s. 98-113.
GeoemydidaeBatagur affinisPraschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758: s. 61-68.
GeoemydidaeBatagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittataPraschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: s. 429-442.
GeoemydidaeCuora bourreti Cuora picturataSpinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: s. 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
GeoemydidaeCyclemys enigmatica, Cyclemys fusca Cyclemys gemeli Cyclemys oldhamiiFritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: s. 367-390.
GeoemydidaeMauremys reevesiiBarth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: s. 213-221.
TestudinidaeCentrochelys sulcataTurtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world (wydanie siódme): Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
TestudinidaeChelonoidis carbonarius Chelonoidis denticulatus Chelonoidis nigerOlson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): s. 393-394.
TestudinidaeGopherus morafkaiMurphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. Zookeys, 113: s. 39-71.
TestudinidaeHomopus solusBranch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of Herpetology, 56(1): s. 1-21.
TestudinidaeKinixys nogueyi Kinixys zombensisKindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: s. 192-201.
TrionychidaeLissemys ceylonensisPraschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61(1): s. 147-160.
TrionychidaeNilssonia gangeticus Nilssonia hurum Nilssonia nigricansPraschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). Zoologica Scripta, 36: s. 301-310.
AMPHIBIA
Amphibia spp.Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Taksonomiczna lista kontrolna gatunków płazów wymienionych w załącznikach do CITES oraz załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97). Informacje dotyczące gatunków pochodzą z D. R. Frost (red.) (2015): Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Wersja 6.0 z maja 2015 r. z dodatkowymi uwagami eksperta ds. nomenklatury Komitetu CITES ds. Zwierząt.
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI I DIPNEUSTI
Wszystkie gatunki ryb, z wyjątkiem rodzaju HippocampusTaxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Taksonomiczna lista kontrolna gatunków ryb wymienionych w załącznikach do Konwencji CITES oraz załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97) (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, i Dipneusti, z wyjątkiem rodzaju Hippocampus). Informacje pochodzące z W.N. Eschmeyer & R. Fricke (red.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), wersja uaktualniona z dnia 3 lutego 2015 r.
SYNGNATHIFORMESSyngnathidaeHippocampus spp.Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef. Records of the Australian Museum, 53: s. 243-246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species. Records of the Australian Museum, 53: s. 293-340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island. Records of the Australian Museum, 55: s. 113-116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific. Zoological Studies, 42: s. 284-291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (wydanie drugie dostępne na płycie CD-ROM).

SyngnathidaeHippocampus dahliKuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species. Records of the Australian Museum, 53: s. 293-340.
SyngnathidaeHippocampus debeliusGomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy sea-horses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the IndoWest Pacific. Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): s. 37-44.
SyngnathidaeHippocampus paradoxusFoster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. Zootaxa, 2613: s. 61-68.
SyngnathidaeHippocampus patagonicusPiacentino, G. L. M. i Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): s. 339-349.
SyngnathidaeHippocampus planifronsKuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species. Records of the Australian Museum, 53: s. 293-340.
SyngnathidaeHippocampus pontohiLourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy sea-horse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). Zootaxa, 1963: s. 54-68.
SyngnathidaeHippocampus satomiae Hippocampus severnsiLourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy sea-horse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). Zootaxa, 1963: s. 54-68.
SyngnathidaeHippocampus tyroRandall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. Smithiana Bulletin, 10: s. 19-21.
SyngnathidaeHippocampus waleanusGomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy sea-horses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the IndoWest Pacific. Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): s. 37-44.
ARACHNIDA
ARANEAETheraphosidaeAphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species (Taksonomiczna lista kontrolna gatunków pająków objętych Konwencją CITES), informacje pochodzące z N. Platnick (2006), The World Spider Catalog, an online reference, wersja 6.5 z dnia 7 kwietnia 2006 r.
TheraphosidaeBrachypelma ruhnaui

w połączeniu z Brachypelma

albiceps traktowanych jak

Aphonopelma albiceps

w ramach CITES

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/
TheraphosidaeBrachypelma kahlenbergiRudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art. aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16(2): s. 26-30.
SCORPIONESScorpionidaePandinus spp.

z wyjątkiem taksonu wymienionego poniżej

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72(3): s. 133-143.
Pandinus roeseliLourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): s. 139-151.
INSECTA
COLEOPTERALucanidaeColophon spp.Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13(2): s. 347-352.
LEPIDOPTERAPapilionidaeOrnithoptera spp. Trogonoptera spp. Troides spp.Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 s., Tokio (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLIDAHiradinidaeHirudo medicinalis Hirudo verbanaNesemann, H. & Neubert, Ε. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, tom 6/2, 178 s., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
BIVALVIA
VENEROIDATridacnidaeTridacna ningalooPenny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan Research, 34(3): s. 201-211.
TridacnidaeTridacna noaeSu, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: s. 124-135.
ANTHOZOA I HYDROZOAWszystkie gatunki objęte Konwencją CITESTaxonomie Checklist of all CITES listed Coral Species (Taksonomiczna lista kontrolna wszystkich gatunków koralowców objętych Konwencją CITES), w oparciu o informacje zebrane przez UNEP-WCMC w 2012 r.

FLORA

Przedmiotowy taksonOdniesienie taksonomiczne
Odniesienie ogólneNazwy rodzajoweDla nazw rodzajowych wszystkich roślin wymienionych w załącznikach do Konwencji, chyba że zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję StronThe Plant-Book, wydanie drugie, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (wydanie poprawione 1998)] dla nazw rodzajowych wszystkich roślin wymienionych w załącznikach do Konwencji, chyba że zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron.
Odniesienie ogólneNazwy rodzajoweDla synonimów rodzajowych

nieuwzględnionych w The Plant-Book, chyba że zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, wydanie ósme, (J. С Willis, poprawione przez H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) dla synonimów rodzajowych nieuwzględnionych w The Plant-Book, chyba że zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron, jak określono poniżej.
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAECyclamen, Galanťhus i SternbergiaCITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al, 1999, opracowanie: the Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cyclamen, Galanťhus i Sternbergia.
APOCYNACEAEPachypodium spp.CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al, 2001, opracowanie: Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurych, Szwajcaria, we współpracy z Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) i aktualizacja: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Berno, Szwajcaria] jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Aloe i Pachypodium.
Hoodia spp.Plants of Southern Africa: an annotated checklist. G. Germishuizen i N. L. Meyer (red.) (2003): Strelitzia 14: s. 150- 151. National Botanical Institute, Pretoria, Republika Południowej Afryki jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Hoodia.
CACTACEAEWszystkie CactaceaeCITES Cactaceae Checklist, wydanie trzecie (2016, opracowanie: D. Hunt), jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cactaceae. Dostępne w formie pliku pdf na stronie internetowej Royal Botanic Gardens, Kew, UK, w sekcji poświęconej CITES: https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE i ZAMIACEAEWszystkie Cycadaceae, Stangeriaceae i ZamiaceaeThe World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg i Dennis Wm. Stevenson) w CITES and Cycads a user's guide (C. Rutherford et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cycadaceae, Stangeriaceae and Zamiaceae.
DICKSONIACEAEAmerykańskie gatunki DicksoniaDicksonia species of the Americas (2003, opracowanie: Botanischer Garten Bonn oraz Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Niemcy) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Dicksonia.
DROSERACEAE,

NEPHENTACEAE,

SARRACENIACEAE

Dionaea, Nepenthes i Sarracenia.CITES Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Dionaea, Nepenthes i Sarracenia.
EBANACEAEDiospyros spp. - populacje MadagaskaruThe genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) w oparciu o Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar jest dostępne na stronie katalogu. To źródło należy stosować przy odniesieniach do nazw gatunków Diospyros z Madagaskaru. Zob.: http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename= Diospyros&prolectid=17. Link do strony znajduje się tutaj: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17 a plik pdf można pobrać stąd: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf.
EUPHORBIACEAEGruboszowate gatunki EuphorbiaThe CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), wydanie drugie (S. Carter i U. Eggli, 2003, wydane przez Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Niemcy) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków gruboszowatych wilczomleczy.
LEGUMINACEAEDalbergia spp. - populacje MadagaskaruA Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) w oparciu o Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar jest dostępne jako plik pdf na stronie internetowej CITES jako SC65 Inf. 21. To źródło należy stosować przy odniesieniach do nazw gatunków Dalbergia z Madagaskaru. Zob.: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf
LILIACEAEAloe spp.CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, opracowanie: Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurych, Szwajcaria, we współpracy z Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) i aktualizacja: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Berno, Szwajcaria] jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Aloe i Pachypodium
ORCHIDACEAELaelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (tom 1, 1995) oraz Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (tom 2, 1997) oraz Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides i Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda i Vandopsis (tom 3, 2001); oraz Aerides, Coelogyne, Comparettia i MasdevalliaCITES Orchid Checklist (opracowanie: the Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (tom 1, 1995) oraz Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (tom 2, 1997) oraz Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides i Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda i Vandopsis (tom 3, 2001); oraz Aerides, Coelogyne, Comparettia i Masdevallia (tom 4, 2006).
Bulbophyllum spp.CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). A. Sieder, H. Rainer, M. Kiehn, (2007): Adres autorów: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Bulbophyllum.
PALMAEDypsis decipiens i Dypsis decaryiProposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) w oparciu o Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar zamieszczono w formie pliku pdf na stronie internetowej US Fish & Wildlife Service. To źródło należy stosować przy odniesieniach do Dypsis decipiens i Dypsis decaryi. Zob.: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAEGatunki TaxusWorld Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Taxus.
ZYGOPHYLLACEAEGuaiacum spp.Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. P. Dávila Aranda & U. Schippmann (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Guaiacum."
1 Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.