Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.282.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1256/2007
z dnia 25 października 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 829/2007 w odniesieniu do okresu przejściowego przyznanego na stosowanie dokumentów handlowych i świadectw zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi(1), w szczególności jego art. 28 akapit drugi, art. 29 ust. 3 akapit pierwszy, oraz art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego dla handlu i przywozu do Wspólnoty oraz tranzytu przez terytorium Wspólnoty niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów z nich otrzymanych.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 829/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, II, VII, VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wprowadzania na rynek niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zmienia załącznik II do rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do wzorów dokumentów handlowych i załącznik X do wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do świadectw zdrowia dla przywozu niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

(3) Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 829/2007 przewiduje sześciomiesięczny okres przejściowy od daty wejścia w życie tego rozporządzenia na stosowanie odpowiednich dokumentów handlowych i świadectw zdrowia określonych w załączniku II i X do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, które zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 829/2007. Jednakże od czasu opublikowania wymienionego rozporządzenia skierowano do Komisji wiele próśb o wyjaśnienia dotyczące przepisów obowiązujących w okresie przejściowym.

(4) W celu zapewnienia pewności prawnej należy wyjaśnić, że do końca okresu przejściowego dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia odpowiadające wzorom obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 829/2007 mogą być nadal wypełniane i podpisywane przez przedsiębiorców handlowych oraz władze weterynaryjne państw trzecich, w zależności od przypadku.

(5) Ponadto, należy przewidzieć praktyczne rozwiązanie problemu przesyłek, dla których dokumenty takie zostały wydane w okresie przejściowym, ale które nie docierają na miejsce przeznaczenia na obszarze Wspólnoty przed ustaloną datą. Takie przesyłki powinny być nadal akceptowane dla handlu lub przywozu do Wspólnoty, w zależności od przypadku, w ciągu dwóch miesięcy po upływie tej daty.

(6) W celu ułatwienia stosowania niniejszego rozporządzenia zainteresowanym stronom i władzom państw trzecich pierwotnie przewidziany okres przejściowy trwający sześć miesięcy od dnia 24 lipca 2007 r. wprowadzony rozporządzeniem (WE) nr 829/2007 powinien być przedłużony do dnia 30 kwietnia 2008 r. Należy zapewnić dodatkowy okres na przyjmowanie takich dokumentów i świadectw dla handlu i przywozu do Wspólnoty.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 829/2007.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 829/2007 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

W okresie przejściowym do dnia 30 kwietnia 2008 r. państwa członkowskie akceptują przesyłki, którym towarzyszą dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia wypełnione i podpisane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 obowiązującego do dnia 23 lipca 2007 r.

Do dnia 30 czerwca 2008 r. państwa członkowskie akceptują takie przesyłki, jeżeli towarzyszące im dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia były wypełnione i podpisane przed dniem 1 maja 2008 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 829/2007 (Dz.U. L 191 z 21.7.2007, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.