Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.9.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/35
z dnia 8 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 5 i art. 63 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 2  ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia ("wykaz"), w wyznaczonym miejscu wprowadzenia ("DPE") na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(2) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 669/2009 państwa członkowskie są zobowiązane do przedkładania Komisji co pół roku sprawozdania dotyczącego przesyłek pasz i żywności wymienionych w wykazie, zawierającego dane dotyczące każdej przesyłki, liczbę przesyłek, z których pobrano próbki do badań, oraz wyniki kontroli urzędowych przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009. Niektóre państwa członkowskie dobrowolnie rejestrują wspólnotowe dokumenty wejścia, wydane przez ich odpowiednie właściwe organy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (TRACES) ustanowionym na mocy decyzji Komisji 2003/24/WE 3  i 2004/292/WE 4 , przekazując w ten sposób Komisji dane dotyczące każdej przesyłki, liczbę przesyłek, z których pobrano próbki do badań, oraz wyniki kontroli urzędowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009. Obowiązek sprawozdawczy należy zatem uznawać za spełniony, jeżeli państwa członkowskie rejestrują w systemie TRACES wspólnotowe dokumenty wejścia wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009 w okresie sprawozdawczym określonym w tym rozporządzeniu.

(3) W art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 przewidziano okres przejściowy, podczas którego mogą być stopniowo realizowane minimalne wymogi dotyczące DPE, a kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie mogą być przeprowadzane w miejscach kontroli innych niż DPE. Ten okres przejściowy przedłużono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 718/2014 5  do dnia 14 sierpnia 2019 r. w oczekiwaniu na wyniki przeglądu przepisów mających zastosowanie do DPE i ogólnie do kontroli granicznych. W wyniku tego przeglądu przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 6 , które ma być stosowane od dnia 14 grudnia 2019 r. Rozporządzenie to stanowi, że mają zostać przyjęte akty delegowane określające, w jakich przypadkach i na jakich warunkach kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłek towarów podlegających tymczasowemu zwiększeniu liczby kontroli urzędowych mogą być przeprowadzane przez właściwe organy w punktach kontroli innych niż punkty kontroli granicznej. Ponieważ przepisy te mają być stosowane od dnia 14 grudnia 2019 r., należy przedłużyć okres przejściowy do dnia poprzedzającego tę datę.

(4) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wykaz zawarty w załączniku I do tego rozporządzenia poddaje się regularnemu przeglądowi, co najmniej dwa razy w roku, uwzględniając źródła informacji wymienione w tym artykule.

(5) Istnieje potrzeba dokonania zmiany wykazu, na którą wskazują: fakt wystąpienia oraz znaczenie niedawnych incydentów związanych z żywnością zgłaszanych poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 7 , informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do pasz i żywności niepochodzących od zwierząt oraz półroczne sprawozdania dotyczące przesyłek pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009.

(6) W szczególności w odniesieniu do przesyłek bakłażanów z Republiki Dominikańskiej, fasoli z Kenii oraz papryki (innej niż słodka) z Ugandy stosowne źródła informacji wskazują na powstanie nowych zagrożeń dla zdrowia ludzi w związku z możliwym zanieczyszczeniem pozostałościami pestycydów, co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Ponadto w odniesieniu do przesyłek pieprzu czarnego z Brazylii, słodkiej papryki z Chin oraz nasion sezamu z Etiopii stosowne źródła informacji wskazują na powstanie nowych zagrożeń dla zdrowia ludzi w związku z możliwym zanieczyszczeniem salmonellą, co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Należy zatem dodać do wykazu pozycje dotyczące tych przesyłek.

(7) Ponadto należy skreślić pozycje dotyczące towarów, co do których dostępne informacje wskazują na ogólnie zadowalający poziom zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi w przepisach Unii i wobec których zwiększony poziom kontroli urzędowych nie jest już z tego powodu uzasadniony. Należy zatem skreślić z wykazu pozycję dotyczącą ananasów z Beninu.

(8) Należy również zwiększyć częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w odniesieniu do towarów, w przypadku których stosowne źródła informacji wskazują na stopień niezgodności z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w przepisach Unii uzasadniający zwiększony poziom kontroli urzędowych. Należy zatem odpowiednio zmienić pozycje w wykazie dotyczące słodkiej papryki i papryki (innej niż słodka) z Egiptu, papryki (innej niż słodka) z Indii i Pakistanu, papryki (słodkiej lub innej niż słodka) ze Sri Lanki oraz orzechów laskowych z Gruzji.

(9) Zakres pozycji dotyczącej orzechów laskowych z Gruzji powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia form produktu innych niż obecnie wymienione, w przypadku gdy te inne formy stwarzają takie samo zagrożenie. Należy zatem zmienić istniejącą pozycję dotyczącą orzechów laskowych z Gruzji, tak aby obejmowała ona mąkę, mączkę i proszek z orzechów laskowych oraz orzechy laskowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane.

(10) W celu zapewnienia spójności i jasności należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Obowiązki sprawozdawcze określone w ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeżeli państwa członkowskie zarejestrowały w systemie TRACES wspólnotowe dokumenty wejścia wydane przez ich odpowiednie właściwe organy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w okresie sprawozdawczym określonym w ust. 1.";

2) art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do dnia 13 grudnia 2019 r., jeżeli wyznaczone miejsce wprowadzenia nie jest wyposażone w sprzęt do przeprowadzania kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b), takie kontrole mogą być przeprowadzane w innym miejscu kontroli, upoważnionym do tego celu przez właściwy organ, w tym samym państwie członkowskim, przed zgłoszeniem towarów do dopuszczenia do swobodnego obrotu, pod warunkiem że takie miejsce kontroli spełnia minimalne wymogi ustanowione w art. 4.";

3) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia
Pasze i żywność (zamierzone przeznaczenie)Kod CN (1)Podpozycja TARICPaństwo pochodzeniaZagrożenieCzęstotliwość

kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)

- Orzeszki ziemne w łupinkach

- Orzeszki ziemne łuskane

- Masło orzechowe

- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Pasze i żywność)

- 1202 41 00

- 1202 42 00

- 2008 11 10

- 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Boliwia (BO)Aflatoksyny50
- Pieprz czarny (Piper)

(Żywność - nierozgniatana ani niemielona)

ex 0904 11 0010Brazylia (BR)Salmonella (2)20
Owoce kolcowoju pospolitego (jagody Goji) (Lycium barbarum L.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub suszona)

ex 0813 40 95;

ex 0810 90 75

10

10

Chiny (CN)Pozostałości pestycydów (3) (4)10
Słodka papryka (Capsicum annuum)

(Żywność - rozgniatana lub mielona)

ex 0904 22 0011Chiny (CN)Salmonella (2)20
Herbata, nawet aromatyzowana

(Żywność)

0902Chiny (CN)Pozostałości pestycydów (3) (5)10
Bakłażany

(Solanum melongena)

(Żywność - świeża lub schłodzona)

0709 30 00Republika Dominikańska (DO)Pozostałości pestycydów (3)20
- Słodka papryka (Capsicum annuum)- 0709 60 10;

0710 80 51

Republika Dominikańska (DO)Pozostałości pestycydów (3) (6)20
- Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)- ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

- Wspięga chińska- ex 0708 20 00;10
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)ex 0710 22 0010
(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)
- Słodka papryka (Capsicum annuum)- 0709 60 10;

0710 80 51

20

20

Egipt (EG)Pozostałości pestycydów (3) (7)20
- Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)- ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)
Nasiona sezamu

(Żywność - świeża lub schłodzona)

1207 40 90Etiopia (ET)Salmonella (2)50
- Orzechy laskowe w łupinkach- 0802 21 00Gruzja (GE)Aflatoksyny50
- Orzechy laskowe łuskane- 0802 22 00
- Mąka, mączka i proszek z orzechów laskowych- ex 1106 30 9040
- Orzechy laskowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób- ex 2008 19 19;30
(Żywność)ex 2008 19 95;20
ex 2008 19 9930
Olej palmowy1511 10 90;90Ghana (GH)Barwniki Sudan (8)50
(Żywność)1511 90 11;
ex 1511 90 19;
1511 90 99
- Orzeszki ziemne w łupinkach

- Orzeszki ziemne łuskane

- Masło orzechowe

- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Pasze i żywność)

- 1202 41 00

- 1202 42 00

- 2008 11 10

- 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

Gambia (GM)Aflatoksyny50
Ketmia jadalna

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

20

30

Indie (IN)Pozostałości pestycydów (3) (9)10
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Indie (IN)Pozostałości pestycydów (3) (10)20
Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Żywność - świeża lub schłodzona)

0708 20Kenia (KE)Pozostałości pestycydów (3)5
Seler chiński (Apium graveolens)

(Żywność - świeże lub schłodzone zioła)

ex 0709 40 0020Kambodża (KH)Pozostałości pestycydów (3) (11)50
Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Żywność - warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodża (KH)Pozostałości pestycydów (3) (12)50
Rzepa biała (Brassica rapa spp. Rapa)

(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)

ex 2001 90 9711; 19Liban (LB)Rodamina B50
Papryka (słodka lub inna niż słodka) (Capsicum spp.)ex 2008 99 99;

0904 21 10;

79Sri Lanka (LK)Aflatoksyny50
(Żywność - suszona, pieczona, rozgniatana lub mielona)ex 0904 21 90;

ex 0904 22 00

20

11: 19

- Orzeszki ziemne w łupinkach

- Orzeszki ziemne łuskane

- Masło orzechowe

- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Pasze i żywność)

- 1202 41 00

- 1202 42 00

- 2008 11 10

- 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Madagaskar (MG)Aflatoksyny50
Nasiona sezamu

(Żywność - świeża lub schłodzona)

1207 40 90Nigeria (NG)Salmonella (2)50
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)Pozostałości pestycydów (3)20
Maliny0811 20 31;Serbia (RS)Norowirus10
(Żywność - mrożona)ex 0811 20 11;10
ex 0811 20 1910
- Orzeszki ziemne w łupinkach

- Orzeszki ziemne łuskane

- Masło orzechowe

- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Pasze i żywność)

- 1202 41 00

- 1202 42 00

- 2008 11 10

- 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Sudan (SD)Aflatoksyny50
Nasiona sezamu

(Żywność - świeża lub schłodzona)

1207 40 90Sudan (SD)Salmonella (2)50
Pestki arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty pochodne

(Żywność)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)Aflatoksyny50
- Orzeszki ziemne w łupinkach

- Orzeszki ziemne łuskane

- Masło orzechowe

- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Pasze i żywność)

- 1202 41 00

- 1202 42 00

- 2008 11 10

- 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Senegal (SN)Aflatoksyny50
Rzepa biała (Brassica rapa spp. Rapa)

(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)

ex 2001 90 9711; 19Syria (SY)Rodamina B50
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Tajlandia (TH)Pozostałości pestycydów (3) (13)10
- Morele suszone

- Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane (14)

(Żywność)

- 0813 10 00

- 2008 50 61

Turcja (TR)Siarczyny (15)20
Winogrona suszone (włączając winogrona suszone siekane lub rozgniatane na pastę, bez dalszej obróbki)

(Żywność)

0806 20Turcja (TR)Ochratoksyna A5
Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)

(Żywność - świeża, schłodzona lub suszona)

0805 50 10Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3)10
Granaty

(Żywność - świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 7530Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3) (16)10
Słodka papryka (Capsicum annuum)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

0709 60 10;

0710 80 51

Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3) (17)10
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)Pozostałości pestycydów (3)20
Nasiona sezamu

(Żywność - świeża lub schłodzona)

1207 40 90Uganda (UG)Salmonella (2)50
- Pistacje w łupinach- 0802 51 00Stany Zjednoczone (US)Aflatoksyny10
- Pistacje bez łupin- 0802 52 0020
- Pistacje prażone

(Żywność)

- ex 2008 19 13;

ex 2008 19 93

20
- Morele suszone

- Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane (14)

(Żywność)

- 0813 10 00

- 2008 50 61

Uzbekistan (UZ)Siarczyny (15)50
- Liście kolendry

- Bazylia (pospolita, azjatycka)

- Mięta

- Pietruszka - nać

(Żywność - świeże lub schłodzone zioła)

- ex 0709 99 90

- ex 1211 90 86

- ex 1211 90 86

- ex 0709 99 90

72

20

30

40

Wietnam (VN)Pozostałości pestycydów (3) (18)50
Ketmia jadalna

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Wietnam (VN)Pozostałości pestycydów (3) (18)50
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Wietnam (VN)Pozostałości pestycydów (3) (18)50
(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)
(1) Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2) Metoda referencyjna EN/ISO 6579-1 lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej zgodnie z najnowszą wersją normy EN/ISO 16140 lub z innymi podobnymi protokołami uznanymi na płaszczyźnie międzynarodowej.

(3) Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(4) Pozostałości amitrazu.

(5) Pozostałości tolfenpiradu.

(6) Pozostałości acefatu, aldikarbu (sumy aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażonej jako aldikarb), amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażonych jako amitraz), diafentiuronu, dikofolu (sumy izomerów p, p' i o,p'), ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb).

(7) Pozostałości dikofolu (sumy izomerów p, p' i o,p'), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), tiofanatu metylowego i triforyny.

(8) Do celów niniejszego załącznika nazwa »barwniki Sudan« odnosi się do następujących substancji chemicznych:

(i) Sudan I (numer CAS 842-07-9);

(ii) Sudan II (numer CAS 3118-97-6);

(iii) Sudan III (numer CAS 85-86-9);

(iv) Szkarłat GN lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).

(9) Pozostałości diafentiuronu.

(10) Pozostałości karbofuranu.

(11) Pozostałości fentoatu.

(12) Pozostałości chlorobufamu.

(13) Pozostałości formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)), protiofosu i triforyny.

(14) Zgodnie z art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie mogą być prowadzone przez właściwy organ miejsca przeznaczenia określonego w CED.

(15) Metody referencyjne: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 lub ISO 5522:1981.

(16) Pozostałości prochlorazu.

(17) Pozostałości diafentiuronu, formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)) i tiofanatu metylowego.

(18) Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu."

1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).
3 Decyzja Komisji 2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2002 r. dotycząca opracowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 44).
4 Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 718/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 55).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).
7 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.