Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.190.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1353
z dnia 19 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 607/2009 w odniesieniu do odmian winorośli i ich synonimów, które można umieszczać na etykietach win

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 100 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.

(2) W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r., Chorwacja zwróciła się o włączenie jej krajowego wykazu uznanych odmian winorośli do wykazu odmian winorośli, które zawierają oznaczenie geograficzne i mogą pojawiać się na etykiecie wina, określonego w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 2 , a który obecnie jest określony w załączniku XV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 3 . Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 4  Komisja zawiadomiła Chorwację, że krajowy wykaz odmian nie musi zostać zatwierdzony na szczeblu UE, a każde państwo członkowskie podejmuje decyzje w sprawie swego wykazu. Komisja poinformowała też Chorwację, że zgodnie z praktyką stosowaną podczas wcześniejszych przystąpień, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1429/2004 5  zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 753/2002, włączenie nazw chorwackich odmian winorośli do wykazu w załączniku XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009 zostanie przeprowadzone po przystąpieniu. Na podstawie tych informacji Chorwacja wycofała ten wniosek ze swego stanowiska negocjacyjnego.

(3) Załącznik XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009 zmieniono rozporządzeniem Komisji (UE) nr 753/2013 6  w celu uwzględnienia w szczególności nazw odmian winorośli używanych tradycyjnie przy wprowadzaniu do obrotu win wyprodukowanych na terytorium Chorwacji, które zawierają chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne UE lub składają się z ChNP lub ChOG, tak aby mogły one nadal figurować na etykietach win chorwackich objętych chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym. Z uwagi na delikatny charakter tej kwestii dla Słowenii nazwy odmiany winorośli "Teran", homonimicznej w stosunku do słoweńskiej chronionej nazwy pochodzenia "Teran" (PDO-SI-A1581), nie włączono do tego rozporządzenia w oczekiwaniu na wynik negocjacji stanowiska między Chorwacją a Słowenią.

(4) Chorwacja zawężyła swój początkowy wniosek do używania nazwy odmiany winorośli "Teran" w odniesieniu do win objętych chronioną nazwą pochodzenia "Hrvatska Istra" (PDO-HR-A1652). Mimo ograniczenia obszaru geograficznego objętego wnioskowanym zezwoleniem i usilnych starań Komisji nie udało się doprowadzić do kompromisu między Chorwacją a Słowenią.

(5) Wobec braku wspólnego stanowiska mimo wysiłków Komisji, zmierzających do zbliżenia stanowisk Chorwacji i Słowenii, po sprawdzeniu informacji, jakimi dysponuje Komisja w zakresie obecnej praktyki etykietowania w odniesieniu do odmiany winorośli "Teran", należy wpisać nazwę tej odmiany w części A załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009 w związku z chronioną nazwą pochodzenia "Hrvatska Istra".

(6) Tymczasem biorąc pod uwagę zastrzeżenia wyrażone przez Słowenię i dotyczące potencjalnego ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd oraz w celu znalezienia rozwiązania zadowalającego dla wszystkich zainteresowanych producentów przy wsparciu ze strony zainteresowanych państw członkowskich, Komisja uważa za stosowne określenie warunków, po spełnieniu których nazwa odmiany "Teran" może widnieć na etykiecie produktów korzystających ze wspomnianej nazwy pochodzenia, uwzględniając przy tym wymogi, jakie sama Chorwacja zamierza nałożyć na swoich producentów.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 607/2009.

(8) Włączenie Chorwacji do części A załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009 w odniesieniu do używania nazwy odmiany winorośli "Teran" powinno wejść w życie z dniem jej przystąpienia, w dniu 1 lipca 2013 r., ponieważ wniosek Chorwacji został złożony przed tą datą; tradycyjne stosowanie nazwy "Teran" jako nazwy odmiany winorośli przy wprowadzaniu do obrotu wina produkowanego na terytorium Chorwacji było w chwili przystąpienia tego państwa obowiązującą praktyką, a przyjęcie niniejszego rozporządzenia zostało opóźnione w oczekiwaniu na znalezienie rozwiązania w drodze negocjacji. Z tych samych powodów należy ustanowić przepisy przejściowe dotyczące win wyprodukowanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W części A załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009 dodaje się pozycję 55 w brzmieniu:

"55

Teran (SI)

Teran

Chorwacja (3)

(3) Wyłącznie w odniesieniu do ChNP »Hrvatska Istra« (PDO-HR-A1652), pod warunkiem że »Hrvatska Istra« i »Teran« znajdują się w tym samym polu widzenia oraz że nazwa »Teran« zapisana jest czcionką mniejszą niż użyta w odniesieniu do »Hrvatska Is-tra«.".

Artykuł  2

Wina objęte chronioną nazwą pochodzenia "Hrvatska Istra" (PDO-HR-A1652), wyprodukowane przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, można wprowadzać do obrotu do wyczerpania zapasów, nawet jeśli nie spełniają one warunków oznakowania, o których mowa w wierszu 55 części A załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009, dodanym zgodnie z art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 118 z 4.5.2002, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60).
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, s. 11).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 753/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 210 z 6.8.2013, s. 21).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.