Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.35.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 115/2007
z dnia 7 lutego 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 w odniesieniu do zasilenia budżetu Wspólnoty opłatami nakładanymi za nadwyżkowe ilości cukru nie wyeliminowane z rynku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii, i Słowacji(1) opłata nałożona na te państwa członkowskie za nadwyżkowe ilości, niewyeliminowane z rynku zgodnie z art. 6 ust. 2 tego rozporządzenia, zasila budżet Wspólnoty w czterech równych ratach uiszczanych do dnia 31 grudnia każdego z kolejnych lat 2006, 2007, 2008 i 2009.

(2) W decyzji Komisji 2006/776/WE z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie pobieranych opłat za niewyeliminowane nadwyżki cukru(2) ustalono wysokość opłat nakładanych na państwa członkowskie za nadwyżkowe ilości cukru określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 832/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji(3), w odniesieniu do których nie przedstawiono odpowiedniego dowodu wyeliminowania do dnia 31 marca 2006 r.

(3) Na mocy art. 6 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot(4) tytuły dochodów budżetowych ustalone zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia są wpisywane w rachunkach najpóźniej pierwszego dnia roboczego po 19 dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tytuł dochodów budżetowych został ustalony.

(4) Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 60/2004 państwa członkowskie, których to dotyczy, przedstawiają Komisji w terminie do dnia 31 marca 2006 r. dowód wyeliminowania. Jednak w niektórych przypadkach konieczne było zażądanie dodatkowych informacji na temat przedstawionych dowodów. Ze względu na opóźnienia w dostarczaniu dodatkowych informacji oraz na czas potrzebny na dokonanie dogłębnej analizy tych informacji, nie było możliwości poinformowania państw członkowskich, których to dotyczy, o opłatach należnych do dnia 31 października 2006 r. W związku z tym, w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1150/2000, należy skorygować termin płatności pierwszej raty, określony w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 60/2004.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 60/2004.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 60/2004 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy nie przedstawiono dowodu wyeliminowania z rynku zgodnie z ust. 1, dla części lub całości nadwyżkowej ilości, nakłada się na nowe państwo członkowskie opłatę w wysokości równej ilości niewyeliminowanej z rynku, pomnożonej przez najwyższe refundacje wywozowe mające zastosowanie dla cukru białego objętego kodem CN 1701 99 10 w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2005 r. Udział równy 25 % całkowitej kwoty zasili budżet Wspólnoty najpóźniej do dnia 31 stycznia 2007 r., 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2008 r. i 31 grudnia 2009 r. Całkowita kwota zostanie wzięta pod uwagę przy obliczaniu opłat produkcyjnych dla roku gospodarczego 2005/2006.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1667/2005 (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 3).

(2) Dz.U. L 314 z 15.11.2006, str. 35.

(3) Dz.U. L 138 z 1.6.2005, str. 3.

(4) Dz.U. L 130 z 31.5.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2028/2004 (Dz.U. L 352 z 27.11.2004, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.