Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.162.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1112
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych 1 , w szczególności jej art. 27 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG państwa członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie skażone zgodnie z wymogami któregokolwiek z państw członkowskich, pod warunkiem że wymogi te zostały należycie podane do wiadomości i zaakceptowane zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 i 4 tego artykułu.

(2) Substancje skażające, które są wykorzystywane w każdym państwie członkowskim do celów całkowitego skażania alkoholi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG, zostały określone w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 2 .

(3) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1867 3  zmieniono rozporządzenie (WE) nr 3199/93, wprowadzając jednolitą wspólną procedurę całkowitego skażenia alkoholu. Ta wspólna procedura przewidywała wykorzystanie, na hektolitr etanolu absolutnego, jednego litra alkoholu izopropylowego (IPA), jednego litra ketonu metylowo-etylowego (MEK) oraz jednego grama benzoesanu denatonium. Miała ona również na celu zastąpienie różnych krajowych procedur skażenia, aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom.

(4) Procedura zastosowana przy przyjmowaniu rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1867 nie była zgodna z art. 27 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/83/EWG. Należy zatem uchylić to rozporządzenie wykonawcze.

(5) Do dnia 15 marca 2017 r. niektóre państwa członkowskie przekazały Komisji informacje na temat substancji skażających służących do całkowitego skażania alkoholu, które zamierzają stosować do celów art. 27 ust. 1 lit. a) od dnia 1 sierpnia 2017 r.

(6) Do dnia 15 marca 2017 r. Komisja przekazała wszystkie otrzymane powiadomienia pozostałym państwom członkowskim.

(7) Jedno z państw członkowskich wniosło zastrzeżenie, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 92/83/EWG, ze względu na to, że procedura całkowitego skażenia alkoholu przewidująca litr alkoholu izopropylowego (IPA), litr ketonu metylowo-etylowego (MEK) oraz gram benzoesanu denatonium na hektolitr etanolu absolutnego stwarza pole do nadużyć, a zatem nie spełnia wymogów art. 27 ust. 1 dyrektywy 92/83/EWG w odniesieniu do zapobiegania wszelkim ewentualnym przypadkom oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i nadużyć.

(8) W odniesieniu do państw członkowskich, które nie zgłosiły zamiaru stosowania nowych substancji skażających, nadal mają zastosowanie procedury zawarte w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 3199/93, zanim zostało ono zmienione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1867.

(9) Procedury, które nie są już zawarte w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 3199/93, mogą być stosowane w państwie członkowskim, w którym są dopuszczalne, w celu produkcji alkoholu etylowego skażonego wykorzystywanego do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, na podstawie art. 27 ust. 1 lit. b) dyrektywy 92/83/EWG.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 3199/93.

(11) Aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do tego, które przepisy mają zastosowanie w tych konkretnych okolicznościach, należy jednoznacznie uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1867.

(12) Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od tego samego dnia co rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1867, a zatem powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1867 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

Lista produktów wraz z ich numerami rejestru Chemical Abstracts Service (CAS) dopuszczonych w celu całkowitego skażania alkoholu:

Aceton CAS: 67-64-1

Czerwień reaktywna CI 24 CAS: 70210-20-7

Fiolet krystaliczny CI 42555 CAS: 548-62-9

Benzoesan denatonium CAS: 3734-33-6

Etanol CAS:64-17-5

Fluoresceina CAS: 2321-07-5

Olej fuzlowy CAS: 8013-75-0

Benzyna (w tym benzyna bezołowiowa) CAS: 86290-81-5

Alkohol izopropylowy CAS: 67-63-0

Nafta CAS: 8008-20-6

Olej do lamp CAS: 64742-47-8 i 64742-48-9

Metanol CAS: 67-56-1

Keton metylowo-etylowy (2-butanon) CAS: 78-93-3

Keton metylowo-izobutylowy CAS: 108-10-1

Keton metylowo-izopropylowy CAS: 563-80-4

Fiolet metylowy CAS: 8004-87-3

Błękit metylenowy (52015) CAS: 61-73-4

Benzyna lakowa (solwent nafta) CAS: 8030-30-6

Spirytus terpentynowy CAS: 8006-64-2

Benzyna ciężka (ropa naftowa) CAS: 92045-57-3

Alkohol tert-butylowy CAS: 75-65-0

Tiofen CAS: 110-02-1

Błękit tymolowy CAS: 76-61-9

Pojęcie "etanol absolutny" w niniejszym załączniku należy rozumieć tak samo jak termin "alkohol absolutny" stosowany przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej.

We wszystkich tych państwach członkowskich zezwala się na dodanie do skażonego alkoholu barwnika nadającego mu charakterystyczny kolor, który sprawia, że jest on natychmiast rozpoznawalny.

I. Wspólna procedura skażania stosowana w Belgii, Danii, Niemczech, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, na Cyprze, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Węgrzech, Malcie, w Niderlandach, Austrii, Polsce, Portugalii, Słowenii, na Słowacji i w Finlandii do celów całkowitego skażenia alkoholu:

Na hektolitr etanolu absolutnego:

- 1,0 litr alkoholu izopropylowego,

- 1,0 litr metyloetyloketonu,

- 1,0 gram benzoesanu denatonium.

II. Zwiększone stężenie w ramach wspólnej procedury skażania stosowanej w następujących państwach członkowskich do celów całkowitego skażenia alkoholu:

Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia i Zjednoczone Królestwo.

Na hektolitr etanolu absolutnego:

- 3,0 litry alkoholu izopropylowego,

- 3,0 litry metyloetyloketonu,

- 1,0 gram benzoesanu denatonium.

Chorwacja

Na hektolitr etanolu absolutnego:

Minimum:

- 1,0 litr alkoholu izopropylowego,

- 1,0 litr metyloetyloketonu,

- 1,0 gram benzoesanu denatonium.

Szwecja

Na hektolitr etanolu absolutnego:

- 1,0 litr alkoholu izopropylowego,

- 2,0 litry metyloetyloketonu,

- 1,0 gram benzoesanu denatonium.

III. Dodatkowe procedury skażania stosowane w niektórych państwach członkowskich do celów całkowitego skażenia alkoholu:

Na hektolitr etanolu absolutnego którakolwiek z następujących kompozycji:

Republika Czeska

1. 0,4 litra solwent nafty,

0,2 litra nafty,

0,1 litra benzyny technicznej.

2. 3,0 litry eteru etylowo-tert-butylowego,

1,0 litr alkoholu izopropylowego,

1,0 litr benzyny bezołowiowej,

10 miligramów fluoresceiny.

Grecja

Skażaniu można poddawać jedynie alkohol niskiej jakości (przedgon i pogon destylacji) o zawartości alkoholu wynoszącej co najmniej 93 % obj. i nie więcej niż 96 % obj.

Na hektolitr uwodnionego alkoholu o 93 % obj. dodaje się następujące substancje:

- 2,0 litry metanolu,

- 1,0 litr spirytusu terpentynowego,

- 0,50 litra oleju do lamp,

- 0,40 grama błękitu metylenowego.

Moc produktu końcowego w niezmienionej postaci wyniesie 93 % obj. w temperaturze 20 °C.

Finlandia - dozwolone do dnia 31.12.2018 r.

Na hektolitr etanolu absolutnego którakolwiek z następujących kompozycji:

1. 2,0 litry metyloetyloketonu,

3,0 litry ketonu metylowo-izobutylowego.

2. 2,0 litry acetonu,

3,0 litry ketonu metylowo-izobutylowego."

1 Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.U. L 288 z 23.11.1993, s. 12).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1867 z dnia 20 października 2016 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.U. L 286 z 21.10.2016, s. 32).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.