Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.93.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 731/1999
z dnia 7 kwietnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sektorze surowca tytoniowego w odniesieniu do przydziału kwot na skutek przeniesienia progów gwarantowanych z jednej grupy odmian do innej oraz załącznik II ustalający obszary produkcyjne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 660/1999(2), w szczególności jego art. 7, 9 i 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92 przewiduje możliwości przeniesienia części przyznanych progów gwarantowanych na inne grupy odmian; należy ustanowić przepisy zezwalające na wprowadzenie zmian w deklaracjach kwot wydanych producentom indywidualnym niebędącym członkami grup producentów oraz grupom producentów po zezwoleniu na takie przeniesienie;

przez wzgląd na dobre zarządzanie i przejrzystość Państwa Członkowskie powinny ustanowić i opublikować we własnym zakresie obiektywne kryteria rozdziału ilości objętych progami gwarantowanymi przeniesionych na inne grupy odmian; przy ustanawianiu takich kryteriów należy uwzględnić opinie organizacji międzybranżowych uznanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2077/92(3), a Komisja powinna zostać powiadomiona o takich kryteriach;

zgodnie z art. 5 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2075/92, premia przyznawana jest pod warunkiem że liście tytoniu pochodzą z obszaru produkcyjnego określonego dla danej odmiany;

na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2848/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w zakresie systemu premii, określania kwot produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego(4), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 510/1999(5), obszary produkcyjne ustanowione są w załączniku II do tego rozporządzenia;

na skutek decyzji o ustaleniu premii i progów gwarantowanych dla liści tytoniu dla zbiorów z lat 1999, 2000 i 2001 według grup odmian i Państwo Członkowskie oraz wniosku Włoch z dnia 12 marca 1999 r. obszary produkcyjne dla Katerini i podobnych odmian w tym Państwie Członkowskim powinny zostać ustalone poprzez zmianę załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 2848/98;

przewidziane środki muszą być stosowane możliwie szybko;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 2848/98 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 22 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4. W terminie 15 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich rozporządzenia przewidującego przeniesienie ilości objętych progami gwarantowanymi z jednej grupy odmian do drugiej, zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92, ilości umieszczone w deklaracjach kwot produkcyjnych na skutek tych przesunięć są sprawiedliwie rozdzielane między producentów indywidualnych niebędących członkami grup producentów i grupy producentów, którym wydane zostały deklaracje kwot produkcyjnych przez właściwe organy Państw Członkowskich. Ilości rozdzielane są na podstawie opublikowanych obiektywnych kryteriów, ustalonych przez Państwa Członkowskie po uwzględnieniu opinii organizacji międzybranżowych uznanych zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2077/92. Właściwe organy Państw Członkowskich skorygują ilości umieszczone w deklaracji kwot produkcyjnych, jeśli w terminie określonym w ust. 3 producentom indywidualnym niebędącym członkami grup producentów i zainteresowanym grupom producentów wydane zostaną deklaracje kwot produkcyjnych.".

2) W art. 54 dodaje się literę w brzmieniu:

"m) obiektywnych kryteriach ustalonych przez Państwo Członkowskie w celu przyznania progów gwarantowanych przesuniętych do innej grupy odmian zgodnie z art. 22 ust. 4.".

3) Część VII ("Katerini i podobne odmiany") załącznika II zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od zbiorów w 1999 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70.

(2) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 10.

(3) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 80.

(4) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17.

(5) Dz.U. L 60 z 9.3.1999, str. 54.

ZAŁĄCZNIK

Grupa odmian zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia (EWG) nr 2075/92Państwo CzłonkowskieObszary produkcyjne
"VII. Katerini i podobne

odmiany

GrecjaMacedonia Wschodnia, Macedonia Środkowa, Macedonia Zachodnia, Tesalia, Epir, Grecja Wschodnia, Grecja Zachodnia
WłochyLacjum, Abruzja, Kampania, Basilicata, Apulia"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.