Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.302.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2080
z dnia 18 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w odniesieniu do zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz przetworów mlecznych pochodzących z Ukrainy oraz zniesienia kontyngentu taryfowego na przywóz przetworów mlecznych pochodzących z Mołdawii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 187,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Rady 2014/668/UE 2 Rada zezwoliła na podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony. W tytule IV układu oraz w jego załączniku I-A do rozdziału I przewiduje się zniesienie należności celnych w przywozie towarów pochodzących z Ukrainy oraz kontyngenty taryfowe, z których trzy odnoszą się do przetworów mlecznych. Do czasu wejścia w życie układu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 3 , kontyngenty taryfowe na przywóz przetworów mlecznych w odniesieniu do Ukrainy włączono rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 415/2014 4 i (UE) nr 1165/2014 5 do załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 6 do dnia 31 grudnia 2015 r. Układ będzie stosowany tymczasowo od dnia 1 stycznia 2016 r.

(2) Należy zatem uzupełnić część L załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 informacjami na temat stawek kontyngentów taryfowych na przywóz przetworów mlecznych w odniesieniu do Ukrainy na okres obowiązywania kontyngentów od dnia 1 stycznia 2016 r.

(3) Decyzją Rady 2014/492/EU 7 Rada zezwoliła na podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony. Art. 147 wspomnianego układu przewiduje zniesienie należności celnych w przywozie do Unii Europejskiej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 8 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii i przewidujące kontyngent przywozowy na przetwory mleczne, o którym mowa w art. 5 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r. W rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 należy zatem skreślić przepisy dotyczące kontyngentu przywozowego na przetwory mleczne w odniesieniu do Mołdawii.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2535/2001.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 skreśla się lit. j);
2) w art. 19 ust. 1 skreśla się lit. i);
3) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się część J;
b) część L zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od okresu obowiązywania kontyngentów rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"I. L

KONTYNGENTY TARYFOWE, O KTÓRYCH MOWA W DODATKU DO ZAŁĄCZNIKA I-A DO ROZDZIAŁU I UKŁADU O STOWARZYSZENIU Z UKRAINĄ
Numer kontyngentuKod CNOpis (1)Państwo pochodzeniaOkres przywozuIlość objęta kontyngentem (w tonach masy produktu)Ilość objęta kontyngentem

sześciomiesięcznym (w tonach masy produktu)

Cło przywozowe

(EUR/100 kg masy

netto)

09.46000401

0402 91

0402 99

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Mleko i śmietana, nie w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci; jogurt, niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao; sfermentowane lub zakwaszone produkty mleczarskie, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, oraz nie w proszku, granulkach ani w innej stałej postaciUKRAINARok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 i lata następne

8 000

8 400

8 800

9 200

9 600

10 000

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

5 000

0
09.46010402 10

0402 21

0402 29

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Mleko i śmietana, w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci; sfermentowane lub zakwaszone produkty mleczarskie, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneUKRAINARok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 i lata następne

1 500

2 200

2 900

3 600

4 300

5 000

750

1 100

1 450

1 800

2 150

2 500

0
09.46020405 10

0405 20 90

0405 90

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu większej niż 75 %, ale mniejszej niż 80 % masyUKRAINARok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 i lata następne

1 500

1 800

2 100

2 400

2 700

3 000

750

900

1 050

1 200

1 350

1 500

0
(1) Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego została określona przy wykorzystaniu kodów CN."
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Decyzja Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 118 z 22.4.2014, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 415/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 oraz wprowadzające odstępstwo od niego w odniesieniu do zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz przetworów mlecznych pochodzących z Ukrainy (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 49).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1165/2014 z dnia 31 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w odniesieniu do zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz przetworów mlecznych pochodzących z Ukrainy (Dz.U. L 314 z 31.10.2014, s. 7).
6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29).
7 Decyzja Rady 2014/492/UE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 1).
8 Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.