Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.107.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 365/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 2  ustanawia kryteria mikrobiologiczne dotyczące niektórych mikroorganizmów oraz przepisy wykonawcze obowiązujące podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze przy wdrażaniu ogólnych i szczególnych środków higienicznych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

(2) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 kryteria mikrobiologiczne zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem postępu naukowego, technologicznego i metodologicznego, nowo wykrywanych mikroorganizmów chorobotwórczych w środkach spożywczych oraz informacji pochodzących z analizy ryzyka.

(3) Rozdział 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 ustanawia kryteria bezpieczeństwa dla Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia. Część 1.3 ustanawia limity dla żywności gotowej do spożycia, w której niemożliwy jest wzrost L. monocytogenes, niebędącej żywnością przeznaczoną dla niemowląt ani żywnością specjalnego medycznego przeznaczenia. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze mają obowiązek udowodnić zgodność produktów wprowadzanych do obrotu z tymi kryteriami w ciągu okresu przydatności do spożycia.

(4) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 3  sól spożywcza jest żywnością gotową do spożycia. Zgodnie z dowodami naukowymi obecność i przetrwanie L. monocytogenes w soli są w normalnych warunkach mało prawdopodobne. Sól spożywczą należy zatem dodać do przypisu 4 w rozdziale 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005, w którym ustanowiono rodzaje żywności gotowej do spożycia, dla których regularne badanie na obecność L. monocytogenes nie jest wymagane.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2073/2005 kryterium higieny procesu dotyczy pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych, obejmując referencyjną metodę badania i limity.

(6) Wykazano, że referencyjna metoda badania na obecność pałeczek jelitowych w pasteryzowanym mleku i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych ISO 21528-1 jest trudna do stosowania w rutynowych badaniach podczas kontroli własnych ze względu na jej pracochłonność i czasochłonność. Ze względu na rozwój metodologiczny referencyjna metoda badania na obecność pałeczek jelitowych w pasteryzowanym mleku i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych powinna zostać zmieniona na ISO 21528-2, która to metoda jest szybsza i łatwiejsza w stosowaniu.

(7) Referencyjne metody badania mają wpływ na wyniki badań. Z tego względu należy odpowiednio zmienić limity dla pałeczek jelitowych w pasteryzowanym mleku i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych. Zmiana ta nadal gwarantuje wystarczające limity wykrywania dla higieny procesu, ponieważ ewentualne problemy podczas procesu wytwarzania spowodowałyby znacznie wyższy wzrost pałeczek jelitowych.

(8) Biorąc pod uwagę ostatnią zmianę w taksonomii, nazwa Enterobacter sakazakii w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 powinna zostać zmieniona na Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii).

(9) Niektóre przepisy miały zastosowanie do dnia 1 stycznia 2010 r., a nowe, już ustanowione w tym rozporządzeniu, będą miały zastosowanie po tej dacie. Aby zwiększyć czytelność tych przepisów, należy wykreślić przepisy przestarzałe.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2073/2005.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) 4  pozycja 1.5 otrzymuje brzmienie:
"1.5. Mielone mięso i surowe wyroby mięsne wyprodukowane z mięsa drobiowego przeznaczone do spożycia po obróbce termicznejSalmonella50Nieobecne w 25 gEN/ISO 6579Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia"
b) pozycja 1.9 otrzymuje brzmienie:
"1.9. Produkty z mięsa drobiowego, przeznaczone do spożycia po obróbce termicznejSalmonella50Nieobecne w 25 gEN/ISO 6579Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia"
c) pozycja 1.24 otrzymuje brzmienie:
"1.24. Preparaty w proszku do początkowego żywienia niemowląt i żywność dietetyczna w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt w wieku do 6 miesięcy (14)Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)300Nieobecne w 10 gISO/TS 22964Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia"
2) w przypisie 4 w rozdziale 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

"- sól spożywcza";

3) w części 2.2 rozdziału 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) pozycja 2.2.1 otrzymuje brzmienie:
"2.2.1. Mleko pasteryzowane i inne pasteryzowane płynne produkty mleczne(4)Entero-bacteriaceae5010 cfu/mlISO 21528-2Koniec procesu produkcjiKontrola skuteczności obróbki cieplnej i środków zapobiegających wtórnemu zanieczyszczeniu, a także jakości surowców"
b) przypis 2 otrzymuje brzmienie:

"(2) Dla pkt 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9 i 2.2.10 m = M.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1.
3 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
4 Art. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez sprostowanie z dnia 8 kwietnia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.104.86/1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.