Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.282.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1247/2007
z dnia 22 października 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy krajowej obejmującej nasiona i materiał siewny zbóż

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005(1) Finlandia może, po uzyskaniu zgody Komisji, przyznawać pomoc w odniesieniu do określonych ilości nasion oraz materiału siewnego zbóż wyprodukowanych w Finlandii ze względu na panujące tam szczególne warunki klimatyczne.

(2) Na podstawie informacji przesłanych do Komisji przez Finlandię Komisja przekazała Radzie sprawozdanie, zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1947/2005. Sprawozdanie to wskazuje, że producenci nasion i materiału siewnego zbóż w Finlandii mają dostęp do innych programów pomocy, z których mogą korzystać i w ramach których wypłacane są rekompensaty dla rolników fińskich w związku z warunkami klimatycznymi, w jakich prowadzą działalność.

(3) Sprawozdanie wykazuje również, że w Finlandii nastąpiła tendencja wzrostowa w wielkości produkcji materiału siewnego zbóż i że przywieziona ilość materiału siewnego zbóż jest niewielka w porównaniu z ilością nasion wyprodukowanych w kraju. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono dowody na to, że podczas gdy produkcja nasion w kraju malała, ich przywóz wzrastał i odwrotnie, na podstawie czego można wywnioskować, że możliwe jest zastąpienie nasion produkowanych w kraju nasionami przywożonymi oraz że pomoc krajowa przyznawana przez Finlandię może zakłócić konkurencję ze strony produktów przywożonych.

(4) Nasiona tymotki rozmnażane są w Finlandii w niemalże optymalnych i konkurencyjnych warunkach. Dalsze uzależnienie wsparcia produkcji tymotki od produkcji stanowi zachętę do produkcji nasion tymotki w Finlandii. W związku z tym przyznawanie pomocy krajowej z tytułu produkcji nasion tymotki powinno zostać wstrzymane.

(5) Z powyższych względów i w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego należy znieść możliwość przyznawania przez Finlandię pomocy krajowej w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż. Jednakże aby umożliwić rolnikom w Finlandii dostosowanie do sytuacji, w której pomoc krajowa została zniesiona, należy utrzymać przyznawane wsparcie w odniesieniu do produkcji nasion i materiału siewnego zbóż, z wyjątkiem nasion tymotki, dodatkowo przez ostateczny okres przejściowy, po którym pomoc zostanie zniesiona.

(6) W celu dokonania okresowego przeglądu systemu pomocy krajowej należy zobowiązać Finlandię do przedstawienia szczegółowego sprawozdania w sprawie skutków przyznanej pomocy krajowej.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1947/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1947/2005 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Finlandia może, po uzyskaniu zgody Komisji, przyznawać pomoc w odniesieniu do określonych ilości nasion, z wyjątkiem nasion tymotki (Phleum pratense L.), oraz określonych ilości materiału siewnego zbóż wyprodukowanych wyłącznie w Finlandii do zbiorów w 2010 r. włącznie.

Do dnia 31 grudnia 2008 r. Finlandia przekaże Komisji szczegółowe sprawozdanie w sprawie skutków przyznanej pomocy.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 2007 r.

W imieniu Rady
J. SILVA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.