Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.84.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/423
z dnia 19 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do porozumień administracyjnych uzgodnionych z państwami trzecimi dotyczących świadectw połowowych dla produktów rybołówstwa morskiego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania 1 , w szczególności jego art. 20 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienia administracyjne uzgodnione z państwami trzecimi dotyczące świadectw połowowych dla produktów rybołówstwa wymieniono w załączniku IX do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 2 . Porozumienia te obejmują wzory świadectw połowowych zatwierdzone przez właściwe organy zainteresowanych państw trzecich.

(2) Stany Zjednoczone dokonały przeglądu wzoru świadectwa połowowego Stanów Zjednoczonych, w szczególności w odniesieniu do nowego narzędzia informatycznego, CATCH, opracowanego przez Komisję na potrzeby unijnego systemu świadectw połowowych.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Sekcja 2

STANY ZJEDNOCZONE

SYSTEM ŚWIADECTW POŁOWOWYCH

Zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 świadectwo połowowe przewidziane w art. 12 i załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 zostaje zastąpione - w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z połowów dokonanych przez statki rybackie pływające pod banderą Stanów Zjednoczonych - przez amerykańskie świadectwo połowowe oparte na systemie świadectw połowowych Stanów Zjednoczonych (opisanym w dodatku 2), który jest elektronicznym systemem sprawozdawczorejestrowym, nad którym nadzór sprawują organy Stanów Zjednoczonych zapewniające taki sam poziom kontroli przez organy, jakiego wymaga system świadectw połowowych Unii Europejskiej.

Wzór amerykańskiego świadectwa połowowego, który zastępuje świadectwo połowowe Unii Europejskiej oraz świadectwo powrotnego wywozu, znajduje się w dodatku 1. To zmienione świadectwo połowowe Stanów Zjednoczonych może obejmować produkty rybołówstwa pochodzące z połowów dokonanych przez pojedyncze statki lub grupę statków, jak opisano w dodatku 2.

WZAJEMNA POMOC

W celu usprawnienia wymiany informacji i współpracy administracyjnej pomiędzy odpowiednimi właściwymi organami w Stanach Zjednoczonych i państwach członkowskich Unii Europejskiej, w oparciu o szczegółowe zasady wzajemnej pomocy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1010/2009, rozwijana będzie wzajemna pomoc, o której mowa w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

Dodatek 1

grafika

Dodatek 2

System dokumentacji połowów Stanów Zjednoczonych, zmieniony w 2019 r., ma na celu wydawanie świadectwa połowowego za pośrednictwem jednego formularza, w odniesieniu do przesyłek wywozowych ze Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej (UE) zawierających produkty rybołówstwa, surowe i przetworzone.

Na wydanym przez Stany Zjednoczone świadectwie połowowym eksporterzy amerykańscy będą musieli 1) wymienić pojedynczy statek odpowiedzialny za złowienie ryb lub produkty rybołówstwa wchodzące w skład odpowiedniej przesyłki wraz ze wszystkimi mającymi zastosowanie informacjami wymaganymi na poświadczeniu Stanów Zjednoczonych dotyczącym legalnego połowu; lub 2) podać nazwę grupy statków odpowiedzialnej za złowienie ryb lub produkty rybołówstwa wchodzące w skład odpowiedniej przesyłki wraz ze wszystkimi mającymi zastosowanie informacjami wymaganymi na poświadczeniu Stanów Zjednoczonych dotyczącym legalnego połowu.

Możliwość łączenia się w grupę będzie wykorzystywana w odniesieniu do połowów poddanych znacznemu przemieszaniu na morzu lub na lądzie (w tym na przykład połowy (ale nie wyłącznie): w przypadku których początkowe połowy dzieli się według wielkości przed dalszą wysyłką, np. homary; lub połowy, w przypadku których kilka statków poławiających dostarcza ryby na statki towarzyszące na morzu).

Grupy będą zarządzane przez amerykańskiego producenta lub przetwórcę ubiegającego się o świadectwo i mogą podlegać kontroli. Odpowiada to obecnym praktykom Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którymi amerykański producent lub przetwórca będzie odpowiedzialny za przechowywanie wszystkich informacji dotyczących statków lub wykazu statków, które miały swój udział w przesyłce, i za dostarczenie, na żądanie, tych informacji właściwemu organowi rządowemu Stanów Zjednoczonych.

Możliwość występowania jako pojedynczy statek lub grupa umożliwi Stanom Zjednoczonym wydanie jednego świadectwa na przesyłkę, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do kompletnych informacji o statku w odniesieniu do każdej przesyłki.

Informacje te będą dostępne dla organów państw członkowskich przywozu na ich wniosek złożony do właściwego organu rządowego USA.".

1 Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (Dz.U. L 280 z 27.10.2009, s. 5).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.