Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.185.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1328
z dnia 17 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 642/2010 w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 178 w związku z art. 180,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 642/2010 2  ustanowiono przepisy dotyczące obliczania i ustalania należności celnych przywozowych na niektóre produkty. W przypadku pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum i kukurydzy należność celna przywozowa może zależeć od różnicy między rzeczywistą jakością produktu przywożonego a jakością produktu wskazanego w pozwoleniu na przywóz. W tym celu urząd celny przeprowadza analizę jakościową w oparciu o reprezentatywne próbki oraz składane są zabezpieczenia dodatkowe.

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 3  określa przypadki, w których wymagane jest pozwolenie na przywóz. Pozwolenie nie jest już wymagane dla produktów sektora zbóż, gdy są one zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu na warunkach innych niż dla kontyngentów taryfowych. W związku z tym wymóg dotyczący zabezpieczenia, jakie należy złożyć w odniesieniu do pozwolenia na przywóz produktów, o których mowa w art. 12 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 4 , został skreślony.

(3) Art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 642/2010 przewiduje zmniejszenie należności celnej przywozowej dla niektórych portów wyładunku, w odniesieniu do których organy celne wydają świadectwo zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku I do tego rozporządzenia. Wzór ten w dalszym ciągu zawiera odniesienie do numeru pozwolenia na przywóz jako dodatkowej informacji dotyczącej samego pozwolenia na przywóz. Ponadto w celu uniknięcia niejasności należy zastąpić termin "świadectwo" terminem "dokument".

(4) Art. 3 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010 przewidują zabezpieczenie dodatkowe, chyba że do pozwolenia na przywóz dołączone są określone świadectwa zgodności. W artykułach tych oraz w art. 7 ust. 4 odniesienia do wyrażenia "pozwolenie na przywóz" lub do zabezpieczenia z nim związanego powinny zostać skreślone lub zastąpione odniesieniami do zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu. Jednocześnie należy zastąpić wyrażenie "zabezpieczenie dodatkowe" bardziej odpowiednim terminem.

(5) W interesie jasności i pewności prawa należy zastąpić odniesienia do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 5 , rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 6  oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 7  odniesieniami do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 8  i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 9 .

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 642/2010.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 642/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stawki należności celnych taryfy celnej, o których mowa w ust. 1, to stawki obowiązujące w chwili określonej w art. 172 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 * .

2) art. 2 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Organy celne w porcie wyładunku wydają dokument zgodnie ze wzorem podanym w załączniku I, poświadczający ilość każdego wyładowanego towaru. W celu przyznania obniżki należności określonej w akapicie pierwszym dokument ten towarzyszy towarom do czasu zakończenia formalności celnych przywozowych.";

3) art. 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Przepisy art. 254 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 dotyczące przeznaczenia towarów mają zastosowanie.

4. Niezależnie od przepisów art. 211 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013 importer składa u właściwych organów szczególne zabezpieczenie w wysokości 24 EUR za tonę, w przypadku kukurydzy rogowatej, chyba że do zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu dołączone jest świadectwo zgodności wydane przez argentyńską Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) niniejszego rozporządzenia.

Jednakże jeżeli należność mająca zastosowanie w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu jest niższa niż 24 EUR za tonę kukurydzy, zabezpieczenie jest równe wysokości kwoty należności.";

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. W przypadku pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości importer składa u właściwych organów szczególne zabezpieczenie w wysokości 95 EUR za tonę w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu, chyba że do tego zgłoszenia dołączone jest świadectwo zgodności wydane przez Federal Grain Inspection Service (FGIS) lub przez Canadian Grain Commission (CGC), zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) lub c).

W przypadku zawieszenia należności celnych przywozowych w odniesieniu do wszystkich kategorii jakości pszenicy zwykłej na podstawie art. 219 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 * nie wymaga się, aby szczególne zabezpieczenie obejmowało cały okres, na jaki należności są zawieszone.

2. W przypadku pszenicy durum importer składa u właściwych organów szczególne zabezpieczenie w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu, chyba że do tego zgłoszenia dołączone jest świadectwo zgodności wydane przez Federal Grain Inspection Service (FGIS) lub przez Canadian Grain Commission (CGC), zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) lub c).

Kwota szczególnego zabezpieczenia stanowi różnicę według stanu w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu między najwyższą należnością celną przywozową a tą, którą stosuje się do wskazanej klasy jakości, powiększoną o dodatek w wysokości 5 EUR za tonę. Jeżeli jednak należność celna przywozowa stosowana dla różnych klas jakości pszenicy durum wynosi zero, szczególne zabezpieczenie nie jest wymagane.

5) art. 7 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"2. Następujące świadectwa zgodności są oficjalnie uznawane przez Komisję zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 58 i 59 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 * :

a) świadectwa wydane przez Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) z Argentyny dla kukurydzy rogowatej;

b) świadectwa wydane przez Federal Grains Inspection Service (FGIS) ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dla pszenicy zwykłej wysokiej jakości i pszenicy durum wysokiej jakości;

c) świadectwa wydane przez Canadian Grain Commission (CGC) z Kanady dla pszenicy zwykłej wysokiej jakości i pszenicy durum wysokiej jakości.

6) art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli wyniki analizy wykażą, że przywożona pszenica zwykła wysokiej jakości, pszenica durum i kukurydza rogowata należą do niższego standardu jakości niż podany w zgłoszeniu o dopuszczenie do swobodnego obrotu, importer płaci różnicę między należnością celną przywozową stosowaną w odniesieniu do produktu wskazanego w zgłoszeniu, a tą stosowaną w odniesieniu do produktu faktycznie przywożonego. W takim przypadku szczególne zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 i 2, jest zwolnione, z wyjątkiem uzupełnienia w wysokości 5 EUR przewidzianego w art. 6 ust. 2 akapit drugi.

Jeżeli różnica określona w pierwszym akapicie nie zostanie wpłacona w okresie jednego miesiąca, szczególne zabezpieczenie przewidziane w art. 3 ust. 4 oraz w art. 6 ust. 1 i 2 ulega przepadkowi.";

7) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

Wzór, o którym mowa w art. 2 ust. 4

Towar wyładowany (kod CN oraz, dla pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum i kukurydzy, jakość zgłoszona zgodnie z art. 5): ........................................................................................

Ilość wyładowana (w kilogramach): ..................................................................................... "

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008 (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12).
5 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1).
7 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
9 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.