Dz.U.UE.L.2018.308.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1883
z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 1 , w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozdział V rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ustanawia procedury identyfikacji statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy ("NNN"), a także procedury sporządzania unijnego wykazu takich statków ("unijny wykaz"). Art. 37 wymienionego rozporządzenia określa działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do przedmiotowego wykazu.

(2) Unijny wykaz ustanowiono rozporządzeniem Komisji (UE) nr 468/2010 2 , zmienionym następnie rozporządzeniami wykonawczymi (UE) nr 724/2011 3 , (UE) nr 1234/2012 4 , (UE) nr 672/2013 5 , (UE) nr 137/2014 6 , (UE) 2015/1296 7 , (UE) 2016/1852 8  oraz (UE) 2017/2178 9 .

(3) Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 statki znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem powinny zostać włączone do unijnego wykazu.

(4) Wszystkie regionalne organizacje ds. rybołówstwa sporządzają i regularnie aktualizują wykaz statków NNN zgodnie ze swymi odnośnymi zasadami 10 .

(5) Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, po otrzymaniu od regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem wykazów statków rybackich, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN, Komisja uaktualnia unijny wykaz. Ponieważ Komisja otrzymała nowe wykazy regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, unijny wykaz powinien zostać obecnie uaktualniony.

(6) Jako że te same statki mogą być umieszczone w wykazach pod różnymi nazwami lub banderami, w zależności od czasu ich wpisania do wykazów regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, uaktualniony unijny wykaz powinien zawierać różne nazwy lub bandery ustalone przez odpowiednie regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.

(7) Statki "Itziar II" 11  i "Tchaw" 12 , które są obecnie wpisane do unijnego wykazu, zostały usunięte z wykazu ustanowionego przez Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki ("CCAMLR"), ponieważ zostały wycofane z eksploatacji. Należy zatem usunąć te statki z unijnego wykazu, mimo że nie zostały one jeszcze usunięte z wykazu ustanowionego przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego ("GFCM").

(8) Statek "Xin Shi Ji 16" 13 , który jest obecnie wpisany do unijnego wykazu, został usunięty z wykazu ustanowionego przez Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego ("IATTC") zgodnie z rezolucją C-15-01 tej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Należy zatem usunąć ten statek z unijnego wykazu, mimo że nie został on jeszcze usunięty z wykazu ustanowionego przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego ("ICCAT").

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 468/2010.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Część B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 468/2010 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny statku wg IMO (1) /numer referencyjny wg RFMONazwa statku (2)Państwo bandery lub terytorium bandery (2)RFMO, która

umieściła statek

w swoim

wykazie (2)

20150046 [według ICCAT]ABUNDANT 1 (poprzednia nazwa według ICCAT: YI HONG 6; poprzednia nazwa według IOTC: YI HONG 06)NieznaneIOTC, ICCAT
20150042 [według ICCAT]ABUNDANT 12 (poprzednia nazwa: YI HONG 106)NieznaneIOTC, ICCAT
20150044 [według ICCAT]ABUNDANT 3 (poprzednia nazwa: YI HONG 16)NieznaneIOTC, ICCAT
20170013 [według ICCAT]ABUNDANT 6 (poprzednia nazwa: YI HONG 86)NieznaneIOTC, ICCAT
20150043 [według ICCAT]ABUNDANT 9 (poprzednia nazwa: YI HONG 116)NieznaneIOTC, ICCAT
20060010 [według ICCAT]ACROS NR 2Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)ICCAT, GFCM
20060009 [według ICCAT]ACROS NR 3Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)ICCAT, GFCM
Nie dotyczyAL'AMIR MUHAMMADEgiptGFCM
7306570ALBORAN II (poprzednie nazwy według NAFO, NEAFC: WHITE ENTERPRISE; poprzednie nazwy według SEAFO, GFCM: WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR)Nieznane [według NAFO, NEAFC, SEAFO], Panama [według GFCM] (ostatnie znane bandery zgodnie z NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama, Saint Kitts i Nevis)NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
7036345AMORINN (poprzednie nazwy według CCAMLR, GFCM: ICEBERG II, LOME, NOEMI)Nieznane [według CCAMLR, GFCM] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Togo, Belize)CCAMLR, SEAFO, GFCM
7236634ANTONY (poprzednie nazwy według CCAMLR: URGORA, ATLANTIC OJI MARU NR 33, OJI MARU Nr 33)Nieznane [według CCAMLR] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Indonezja, Belize, Panama, Honduras, Wenezuela)CCAMLR, SEAFO
2015001 [według ICCAT]ANEKA 228NieznaneIOTC, ICCAT
2015002 [według ICCAT]ANEKA 228; KM.NieznaneIOTC, ICCAT
7322897/20150024 [według ICCAT]ASIAN WARRIOR [według CCAMLR, SEAFO], KUNLUN [według ICCAT, IOTC], HUANG HE 22 [według GFCM] (poprzednie nazwy według CCAMLR: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; poprzednie nazwy według ICCAT, IOTC: TAISHAN; poprzednie nazwy według GFCM: SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS)Saint Vincent i Grenadyny [według CCAMLR, SEAFO], Gwinea Równikowa [według ICCAT, IOTC] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Indonezja, Tanzania, Korea Północna (KRLD), Panama, Sierra Leone, Gwinea Równikowa, Saint Vincent i Grenadyny, Urugwaj)CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT
9042001 [według CCAMLR, SEAFO, GFCM]/90420011 [według IOTC]/20150047 [według ICCAT]ATLANTIC WIND [według CCAMLR, SEAFO], SHAANXI HENAN 33 [według GFCM], YONGDING [według ICCAT, IOTC] (poprzednie nazwy według CCAMLR: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; poprzednie nazwy według GFCM: XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1; poprzednie nazwy według ICCAT, IOTC: JIANGFENG)Nieznane [według CCAMLR], Gwinea Równikowa [według ICCAT, IOTC], Tanzania [według GFCM] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Tanzania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Tanzania, Kambodża, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Republika Korei, Urugwaj)CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT
9037537BAROON [według CCAMLR, SEAFO], LANA [według GFCM] (poprzednie nazwy według CCAMLR: LANA, ZEUS, TRITON I; poprzednie nazwy według GFCM: ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU NR 18)Tanzania [według CCAMLR, SEAFO], Nieznane [według GFCM] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone)CCAMLR, SEAFO, GFCM
2017003 [według ICCAT]BENAIAHIndieIOTC, ICCAT
2017004 [według ICCAT]BEO HINGISIndieIOTC, ICCAT
12290 [według IATTC]/ 20110011 [według ICCAT]BHASKARA NR 10Nieznane (ostatnie znane bandery według IATTC, ICCAT: Indonezja)IATTC, ICCAT, GFCM
12291 [według IATTC]/ 20110012 [według ICCAT]BHASKARA NR 9Nieznane (ostatnie znane bandery według IATTC, ICCAT: Indonezja)IATTC, ICCAT, GFCM
20060001 [według ICCAT]BIGEYENieznaneICCAT, GFCM
20040005 [według ICCAT]BRAVONieznaneICCAT, GFCM
9407 [według IATTC]/ 20110013 [według ICCAT]CAMELOTNieznane (ostatnia znana bandera według IATTC: Belize)IATTC, ICCAT, GFCM
7330399CAPE FLOWER (poprzednie nazwy według NEAFC, SEAFO: CAPE WRATH II)Boliwia (ostatnie znane bandery według NEAFC, SEAFO: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Republika Południowej Afryki, Panama, Kanada)NEAFC, SEAFO
2017005 [według ICCAT]CARMAL MATHAIndieIOTC, ICCAT
71 [według IOTC]CHAICHANACHOKE 8Nieznane (ostatnie znane bandery: Dżibuti, Tajlandia)IOTC
72 [według IOTC]CHAINAVEE 54Nieznane (ostatnie znane bandery: Dżibuti, Tajlandia)IOTC
73 [według IOTC]CHAINAVEE 55Nieznane (ostatnie znane bandery: Dżibuti, Tajlandia)IOTC
6622642CHALLENGE (poprzednie nazwy według CCAMLR: PERSEVERANCE, MILA; poprzednie nazwy według GFCM: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)Nieznane [według CCAMLR], Panama [według GFCM] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Panama, Gwinea Równikowa, Zjednoczone Królestwo)CCAMLR, SEAFO, GFCM
20150003 [według ICCAT]CHI TONGNieznaneIOTC, ICCAT
125 [według IATTC]/ 20110014 [według ICCAT]CHIA HAO NR 66Nieznane (ostatnia znana bandera według IATTC: Belize; ostatnie znane bandery według ICCAT: Belize/Gwinea Równikowa)IATTC, ICCAT, GFCM
7913622DAMANZAIHAO (poprzednia nazwa: LAFAYETTE)Peru (ostatnia znana bandera: Rosja)SPRFMO
20080001 [według ICCAT]DANIAA (poprzednia nazwa: CARLOS)Nieznane [według ICCAT], Gwinea [według GFCM] (ostatnie znane bandery według ICCAT: Gwinea)ICCAT, GFCM
2017006 [według ICCAT]DIGNAMOL 1IndieIOTC, ICCAT
6163 [według IATTC]/ 20130005 [według ICCAT]DRAGON IIINieznane (ostatnia znana bandera według IATTC: Kambodża)IATTC, ICCAT, GFCM
2017007 [według ICCAT]EPHRAEEMIndieIOTC, ICCAT
8604668EROS DOS (poprzednia nazwa: FURABOLOS)Nieznane [według NAFO, NEAFC, SEAFO], Panama [według GFCM] (ostatnie znane bandery zgodnie z NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama, Seszele)NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
20150004 [według ICCAT]FU HSIANG FA 18NieznaneIOTC, ICCAT
20150005 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 01NieznaneIOTC, ICCAT
20150006 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 02NieznaneIOTC, ICCAT
20150007 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 06NieznaneIOTC, ICCAT
20150008 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 08NieznaneIOTC, ICCAT
20150009 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 09NieznaneIOTC, ICCAT
20150010 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 11NieznaneIOTC, ICCAT
20150011 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 13NieznaneIOTC, ICCAT
20150012 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 17NieznaneIOTC, ICCAT
20150013 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 20NieznaneIOTC, ICCAT
20150014 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 21NieznaneIOTC, ICCAT
20130003 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 21 [według ICCAT, IOTC], FU HSIANG FA [według GFCM]NieznaneIOTC, ICCAT, GFCM
20150015 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 23NieznaneIOTC, ICCAT
20150016 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 26NieznaneIOTC, ICCAT
20150017 [według ICCAT]FU HSIANG FA NR 30NieznaneIOTC, ICCAT
7355662/20130001 [według ICCAT]/M-01432 [według WCPFC]FU LIEN NR 1Nieznane [według WCPFC], Nieznane/Gruzja [według ICCAT], Gruzja [według GFCM] (ostatnia znana bandera według WCPFC, ICCAT: Gruzja)WCPFC, ICCAT, GFCM
20130004 [według ICCAT]FULL RICHNieznane (ostatnie znane bandery według IOTC: Belize)IOTC, ICCAT, GFCM
20080005 [według ICCAT]GALA I (poprzednie nazwy: MANARA II, ROAGAN)Nieznane (ostatnie znane bandery według ICCAT: Libia, Wyspa Man)ICCAT, GFCM
6591 [według IATTC]/ 20130006 [według ICCAT]GOIDAU RUEY NR 1 (poprzednie nazwy według IATTC, ICCAT: GOIDAU RUEY 1)Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)IATTC, ICCAT, GFCM
7020126GOOD HOPE (poprzednia nazwa według CCAMLR: TOTO; poprzednie nazwy według GFCM: TOTO, SEA RANGER V)NigeriaCCAMLR, SEAFO, GFCM
6719419 [według NEAFC, SEAFO]/6714919 [według NAFO]GORILERO (poprzednia nazwa: GRAN SOL)Nieznane (ostatnia znana bandera według GFCM, NAFO, NEAFC: Sierra Leone, Panama)NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
2009003 [według ICCAT]GUNUAR MELYAN 21NieznaneIOTC, ICCAT, GFCM
13 [według NPFC]HAI DA 705NieznaneNPFC
6607666HAI LUNG [według CCAMLR], RAY [według NEAFC, GFCM], RAY/YELE [według SEAFO] (poprzednie nazwy według CCAMLR: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; poprzednie nazwy według NEAFC: KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; poprzednie nazwy według SEAFO: KILLY, TROPICS, ISLA, GRACIOSA, CONSTANT; poprzednie nazwy według GFCM: KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA RACIOSA)Nieznane [według CCAMLR], Belize [według NEAFC], Belize/Sierra Leone [według SEAFO], Belize/Nieznane [według GFCM) (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Sierra Leone, Belize, Gwinea Równikowa, Republika Południowej Afryki; ostatnie znane bandery według NEAFC: Republika Południowej Afryki, Gwinea Równikowa, Mongolia; ostatnie znane bandery według GFCM: Belize, Mongolia, Gwinea Równikowa, Republika Południowej Afryki)CCAMLR, NEAFC, SEAFO, GFCM
7322926HEAVY SEA (poprzednie nazwy według CCAMLR: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO; poprzednie nazwy według GFCM: DUERO, KETA, SHERPA UNO)Nieznane [według CCAMLR], Panama [według GFCM] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Panama, Saint Kitts i Nevis, Belize)CCAMLR, SEAFO, GFCM
20150018 [według ICCAT]HOOM XIANG 101Nieznane (ostatnia znana bandera: Malezja)IOTC, ICCAT
20150019 [według ICCAT]HOOM XIANG 103Nieznane (ostatnia znana bandera: Malezja)IOTC, ICCAT
20150020 [według ICCAT]HOOM XIANG 105Nieznane (ostatnia znana bandera: Malezja)IOTC, ICCAT
20100004 [według ICCAT]HOOM XIANG II [według ICCAT, IOTC], HOOM XIANG 11 [według GFCM, ICCAT]Nieznane (ostatnie znane bandery według ICCAT, IOTC: Malezja)IOTC, ICCAT, GFCM
7332218IANNIS 1 [według NEAFC], IANNIS I [według GFCM, NAFO, SEAFO] (poprzednie nazwy według GFCM: MOANA MAR, CANOS DE MECA)Nieznane [według NEAFC, NAFO, SEAFO], Panama/Nieznane [według GFCM] (ostatnia znana bandera zgodnie z NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama)NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
9505 [według IATTC]/ 20130007 [według ICCAT]JYI LIH 88NieznaneIATTC, ICCAT, GFCM
20150021 [według ICCAT]KIM SENG DENG 3Boliwia [według IOTC], Nieznane [według ICCAT] (ostatnia znana bandera według ICCAT: Boliwia)IOTC, ICCAT
2017008 [według ICCAT]KING JEZUSIndieIOTC, ICCAT
7905443KOOSHA 4 (poprzednia nazwa według GFCM: EGUZKIA)IranCCAMLR, SEAFO, GFCM
20150022 [według ICCAT]KUANG HSING 127NieznaneIOTC, ICCAT
20150023 [według ICCAT]KUANG HSING 196NieznaneIOTC, ICCAT
7325746LABIKO [według NAFO, NEAFC, SEAFO], MAINE [według GFCM] (poprzednie nazwy według SEAFO: MAINE, CLAUDE MOINIER, CHEVALIER D'ASSAS; poprzednie nazwy według NAFO, NEAFC: MAINE; poprzednie nazwy według GFCM: MAPOSA NOVENO, GUINESPA I)Nieznane [według NAFO, NEAFC, SEAFO], Gwinea [według GFCM] (ostatnia znana bandera zgodnie z NAFO, NEAFC: Gwinea)NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
1 [według NPFC]LIAO YUAN YU 071NieznaneNPFC
2 [według NPFC]LIAO YUAN YU 072NieznaneNPFC
3 [według NPFC]LIAO YUAN YU 9NieznaneNPFC
20060007 [według ICCAT]LILA NR 10Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)ICCAT, GFCM
7388267LIMPOPO (poprzednie nazwy według CCAMLR: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; poprzednie nazwy według GFCM: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)Nieznane (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Togo, Ghana, Seszele, Francja; ostatnie znane bandery według GFCM: Togo, Ghana, Seszele)CCAMLR, SEAFO, GFCM
14 [według NPFC]LU RONG YU 1189NieznaneNPFC
24 [według NPFC]LU RONG YU 612NieznaneNPFC
17 [według NPFC]LU RONG YUAN YU 101NieznaneNPFC
18 [według NPFC]LU RONG YUAN YU 102NieznaneNPFC
19 [według NPFC]LU RONG YUAN YU 103NieznaneNPFC
20 [według NPFC]LU RONG YUAN YU 105NieznaneNPFC
21 [według NPFC]LU RONG YUAN YU 106NieznaneNPFC
22 [według NPFC]LU RONG YUAN YU 108NieznaneNPFC
23 [według NPFC]LU RONG YUAN YU 109NieznaneNPFC
25 [według NPFC]LU RONG YUAN YU 787NieznaneNPFC
27 [według NPFC]LU RONG YUAN YU 797NieznaneNPFC
26 [według NPFC]LU RONG YUAN YU YUN 958NieznaneNPFC
20150025 [według ICCAT]MAAN YIH HSINGNieznaneIOTC, ICCAT
20040007 [według ICCAT]MADURA 2NieznaneICCAT, GFCM
20040008 [według ICCAT]MADURA 3NieznaneICCAT, GFCM
20060002 [według ICCAT]MARIANieznaneICCAT, GFCM
20060005 [według ICCAT]MELILLA NR 101Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)ICCAT, GFCM
20060004 [według ICCAT]MELILLA NR 103Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)ICCAT, GFCM
7385174MURTOSANieznane (ostatnia znana bandera według NAFO, NEAFC, SEAFO: Togo; ostatnie znane bandery według GFCM: Togo, Portugalia)NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
9009918MYS MARIIRosjaSPRFMO
M-00545 [według WCPFC]/ 14613 [według IATTC]/ C-00545, 20110003 [według ICCAT]NEPTUNENieznane [według WCPFC], Gruzja [według IATTC, GFCM], Gruzja/Nieznane [według ICCAT] (ostatnia znana bandera według WCPFC, ICCAT: Gruzja)IATTC, ICCAT, WCPFC, GFCM
20160001 [według ICCAT]NEW BAI I NR 168 (poprzednia nazwa: SAMUDERA)Nieznane (ostatnie znane bandery: Liberia, Indonezja)ICCAT
20060003 [według ICCAT]NR 101 GLORIA (poprzednia nazwa: GOLDEN LAKE)Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)ICCAT, GFCM
20060008 [według ICCAT]NR 2 CHOYUNieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)ICCAT, GFCM
20060011 [według ICCAT]NR 3 CHOYUNieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)ICCAT, GFCM
8808903NORTHERN WARRIOR (poprzednie nazwy według CCAMLR: MILLENNIUM, SIP 3)Angola [według CCAMLR, SEAFO] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Curaçao, Antyle Holenderskie, Republika Południowej Afryki, Belize, Maroko)CCAMLR, SEAFO
20040006 [według ICCAT]OCEAN DIAMONDNieznaneICCAT, GFCM
7826233/20090001 [według ICCAT]OCEAN LIONNieznane (ostatnia znana bandera: Gwinea Równikowa)IOTC, ICCAT, GFCM
7816472OKAPI MARTABelizeGFCM
11369 [według IATTC]/ 20130008 [według ICCAT]ORCANieznane (ostatnia znana bandera: Belize)IATTC, ICCAT, GFCM
20060012 [według ICCAT]ORIENTE NR 7Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)ICCAT, GFCM
5062479PERLON (poprzednie nazwy według CCAMLR: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; poprzednie nazwy według GFCM: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA)Nieznane [według CCAMLR, GFCM] (ostatnie znane bandery według CCAMLR, GFCM: Mongolia, Togo, Urugwaj)CCAMLR, SEAFO, GFCM
9319856/20150033 [według ICCAT]PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 [według CCAMLR], ZEMOUR 1 [według SEAFO], SONGHUA [według ICCAT, IOTC], HUIQUAN/WUTAISHAN ANHUI 44 [według GFCM] (poprzednie nazwy według CCAMLR: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; poprzednie nazwy według SEAFO: SONGHUA; poprzednie nazwy według ICCAT, IOTC: YUNNAN; poprzednie nazwy według GFCM: WUTAOSHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V, JIAN YUAN)Nieznane [według CCAMLR, IOTC], Mauretania [według SEAFO], Tanzania/Nieznane [według GFCM], nieznane/Gwinea Równikowa [według ICCAT] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Mauretania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Tanzania, Mongolia, Kambodża, Namibia, Urugwaj; ostatnia znana bandera według ICCAT, IOTC: Gwinea Równikowa)CCAMLR, SEAFO, GFCM, ICCAT, IOTC
95 [według IATTC]/ 20130009 [według ICCAT]REYMAR 6Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)IATTC, ICCAT, GFCM
2017009 [według ICCAT]SACRED HEARTIndieIOTC, ICCAT
20130013 [według ICCAT]SAMUDERA PASIFIK NR 18 (poprzednie nazwy według ICCAT: KAWIL NR 03, LADY VI-T-III)IndonezjaICCAT, GFCM
20150026 [według ICCAT]SAMUDERA PERKASA 11NieznaneIOTC, ICCAT
20150027 [według ICCAT]SAMUDRA PERKASA 12 [według IOTC], SAMUDERA PERKASA 12 [według ICCAT]NieznaneIOTC, ICCAT
7424891SEA URCHIN [według CCAMLR], ALDABRA [według GFCM, SEAFO] (poprzednie nazwy według CCAMLR: ALDABRA, OMOA I; poprzednia nazwa według GFCM: OMOA I)Gambia [według CCAMLR], Tanzania [według GFCM] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Tanzania, Honduras)CCAMLR, SEAFO, GFCM
20170010 [według ICCAT]SHALOMIndieIOTC, ICCAT
20080004 [według ICCAT]SHARON 1 (poprzednie nazwy według GFCM: MANARA I, POSEIDON; poprzednie nazwy według ICCAT: MANARA 1, POSEIDON)Nieznane (ostatnie znane bandery według GFCM: Libia; ostatnie znane bandery według ICCAT: Libia, Zjednoczone Królestwo)ICCAT, GFCM
20170014 [według ICCAT]SHENG JI QUN 3NieznaneIOTC, ICCAT
20150028 [według ICCAT]SHUEN SIANGNieznaneIOTC, ICCAT
20170015 [według ICCAT]SHUN LAI (poprzednia nazwa: HSIN JYI WANG NR 6)NieznaneIOTC, ICCAT
20150029 [według ICCAT]SIN SHUN FA 6NieznaneIOTC, ICCAT
20150030 [według ICCAT]SIN SHUN FA 67NieznaneIOTC, ICCAT
20150031 [według ICCAT]SIN SHUN FA 8NieznaneIOTC, ICCAT
20150032 [według ICCAT]SIN SHUN FA 9NieznaneIOTC, ICCAT
20050001 [według ICCAT]SOUTHERN STAR 136 (poprzednia nazwa: HSIANG CHANG)Nieznane (ostatnia znana bandera: Saint Vincent i Grenadyny)ICCAT, GFCM
20150034 [według ICCAT]SRI FU FA 168NieznaneIOTC, ICCAT
20150035 [według ICCAT]SRI FU FA 18NieznaneIOTC, ICCAT
20150036 [według ICCAT]SRI FU FA 188NieznaneIOTC, ICCAT
20150037 [według ICCAT]SRI FU FA 189NieznaneIOTC, ICCAT
20150038 [według ICCAT]SRI FU FA 286NieznaneIOTC, ICCAT
20150039 [według ICCAT]SRI FU FA 67NieznaneIOTC, ICCAT
20150040 [według ICCAT]SRI FU FA 888NieznaneIOTC, ICCAT
8514772STS-50 [według CCAMLR], AYADA [według SEAFO] (poprzednie nazwy według CCAMLR: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD NR 2, SUN TAI NR 2, SHINSEI MARU NR 2)Togo [według CCAMLR, SEAFO] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Kambodża, Republika Korei, Filipiny, Japonia, Namibia)CCAMLR, SEAFO
74 [według IOTC]SUPPHERMNAVEE 21Nieznane (ostatnie znane bandery: Dżibuti, Tajlandia)IOTC
9405 [według IATTC]/ 20130010 [według ICCAT]TA FU 1Nieznane (ostatnia znana bandera według IATTC: Belize)IATTC, ICCAT, GFCM
9179359TAVRIDA (poprzednie nazwy: AURORA, PACIFIC CONQUEROR)Rosja (ostatnia znana bandera: Peru)SPRFMO
13568 [według IATTC]/ 20130011 [według ICCAT]TCHING YE Nr 6 (poprzednia nazwa według ICCAT, GFCM: EL DIRIA I)Nieznane (ostatnia znana bandera według IATTC, GFCM: Belize; ostatnie znane bandery według ICCAT: Belize, Kostaryka)IATTC, ICCAT, GFCM
20150041 [według ICCAT]TIAN LUNG NR 12NieznaneIOTC, ICCAT
7321374TRINITY [według NEAFC, NAFO, SEAFO], TRINITY/YUCATAN BASIN [według GFCM] (poprzednie nazwy według NAFO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; poprzednie nazwy według NEAFC: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA; poprzednie nazwy według SEAFO: YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA; poprzednie nazwy według GFCM: YUCATAN BASIN, EXEMBRE/ENXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA)Nieznane [według NAFO, NEAFC], Ghana [według GFCM, SEAFO] (ostatnie znane bandery zgodnie z NAFO: Ghana, Panama; ostatnie znane bandery według NEAFC: Ghana, Panama, Maroko)NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
20170011 [według ICCAT]VACHANAMIndieIOTC, ICCAT
8994295/129 [według IATTC]/20130012 [według ICCAT]Wen TENG NR 688/MAHKOIA ABADI NR 196 [według IATTC, GFCM], WEN TENG NR 688 [według ICCAT] (poprzednia nazwa według ICCAT: MAHKOIA ABADI NR 196)Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)IATTC, ICCAT, GFCM
20170012 [według ICCAT]WISDOMIndieIOTC, ICCAT
7637527WISDOM SEA REEFERHondurasIOTC
20150045 [według ICCAT]YI HONG 3NieznaneIOTC, ICCAT
20130002 [według ICCAT]YU FONG 168Tajwan [według GFCM, ICCAT] Nieznane [według WCPFC] (ostatnia znana bandera według WCPFC: TajwanWCPFC, ICCAT, GFCM
20150048 [według ICCAT]YU FONG 168NieznaneIOTC, ICCAT
2009002 [według ICCAT]YU MAAN WONNieznane (ostatnia znana bandera: Gruzja)IOTC, ICCAT, GFCM
20170016 [według ICCAT]YUTUNA 3 (poprzednia nazwa: HUNG SHENG NR 166)NieznaneIOTC, ICCAT
20170017 [według ICCAT]YUTUNA NR 1NieznaneIOTC, ICCAT
15 [według NPFC]ZHE LING YU LENG 90055NieznaneNPFC
16 [według NPFC]ZHE LING YU LENG 905NieznaneNPFC
4 [według NPFC]ZHOU YU 651NieznaneNPFC
5 [według NPFC]ZHOU YU 652NieznaneNPFC
6 [według NPFC]ZHOU YU 653NieznaneNPFC
7 [według NPFC]ZHOU YU 656NieznaneNPFC
8 [według NPFC]ZHOU YU 657NieznaneNPFC
9 [według NPFC]ZHOU YU 658NieznaneNPFC
10 [według NPFC]ZHOU YU 659NieznaneNPFC
11 [według NPFC]ZHOU YU 660NieznaneNPFC
12 [według NPFC]ZHOU YU 661NieznaneNPFC
(1) Międzynarodowa Organizacja Morska.
(2) Dodatkowych informacji należy szukać na stronach internetowych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.
1 Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.
2 Dz.U. L 131 z 29.5.2010, s. 22.
3 Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 14.
4 Dz.U. L 350 z 20.12.2012, s. 38.
5 Dz.U. L 193 z 16.7.2013, s. 6.
6 Dz.U. L 43 z 13.2.2014, s. 47.
7 Dz.U. L 199 z 29.7.2015, s. 12.
8 Dz.U. L 284 z 20.10.2016, s. 5.
9 Dz.U. L 307 z 23.11.2017, s. 14.
10 Ostatnie aktualizacje: CCAMLR: wykaz NCP statków NNN, przyjęty na 37. corocznym posiedzeniu CCAMLR-XXXVII w dniach 22 października-2 listopada 2018 r.; GFCM: wykaz statków NNN przyjęty na 41. sesji w dniach 16-20 października 2017 r.; IATTC: wykaz na 2017 r., przyjęty na 93. posiedzeniu IATTC w dniach 24 i 27-30 sierpnia 2018 r.; ICCAT: wykaz statków NNN na 2017 r., przyjęty na 25. specjalnym posiedzeniu Komisji w dniach 14-21 listopada 2017 r.; IOTC: wykaz IOTC statków NNN na 2018 r., przyjęty na 22. posiedzeniu IOTC w dniach 21-25 maja 2018 r.; NAFO: wykaz NAFO statków NNN, przyjęty na 40. corocznym posiedzeniu w dniach 17-21 września 2018 r.; NEAFC: wykaz B AM statków NNN na lata 2017-18, przyjęty na 36. corocznym posiedzeniu w dniach 13-17 listopada 2017 r.; NPFC: wykaz NPFC statków NNN, przyjęty na 4. posiedzeniu Komisji w dniach 3-5 lipca 2018 r.; SEAFO: wykaz SEAFO statków NNN, przyjęty na 14. corocznym posiedzeniu Komisji w dniach 27-30 listopada 2017 r.; SIOFA: wykaz SIOFA statków NNN, przyjęty na 5. spotkaniu stron w dniach 25-29 czerwca 2018 r.; SPRFMO: wykaz statków NNN na 2018 r., przyjęty na 6. posiedzeniu Komisji w dniach 30 stycznia-3 lutego 2018 r.; WCPFC: wykaz WCPFC statków NNN na 2018 r., ważny od dnia 7 lutego 2018 r., przyjęty na 14. sesji zwyczajnej Komisji w dniach 3-7 grudnia 2017 r.
11 Numer IMO: 6803961.
12 Numer IMO: 6818930.
13 Numery referencyjne według RFMO: 20140001 [według ICCAT] i 15579 [według IATTC].