Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.165.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/697
z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/352 w celu umożliwienia podmiotowi zarządzającemu portem lub właściwemu organowi wprowadzenia elastyczności w zakresie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w kontekście epidemii COVID-19
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Epidemia COVID-19 ma poważny i negatywny wpływ na sektor transportu morskiego. Poważne skutki dla usług transportu morskiego i korzystania z infrastruktury portowej mają charakter powszechny od początku marca 2020 r. i prawdopodobnie utrzymają się przez cały rok 2020. Zwolnienie z opłat za korzystanie z infrastruktury portowej, ich zawieszenie, obniżenie lub odroczenie terminu ich zapłaty mogłoby przyczynić się do utrzymania zdolności finansowej operatorów statków w tych wyjątkowych okolicznościach.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 2  nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia poboru opłat za korzystanie z infrastruktury portowej. W rozporządzeniu (UE) 2017/352 nie przewidziano wyjątku od obowiązku pobierania opłat.

(3) W związku z dotkliwością skutków epidemii COVID-19 należy umożliwić podmiotowi zarządzającemu portem lub właściwemu organowi zdecydowanie o zwolnieniu z opłat za korzystanie z infrastruktury portowej należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., o ich zawieszeniu obniżeniu lub odroczeniu terminu ich zapłaty. Niniejsze rozporządzenie nie powinno jednak ingerować w organizację portów przez państwa członkowskie. Z tego powodu państwa członkowskie powinny móc zachować uprawnienia w zakresie regulowania przyjmowania takich decyzji przez podmiot zarządzający portem lub właściwy organ. Takie zwolnienie z opłat za korzystanie z infrastruktury portowej, ich zawieszenie, obniżenie lub odroczenie terminu ich zapłaty powinno być przyznawane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.

(4) Z uwagi na pilną potrzebę należy również umożliwić podmiotowi zarządzającemu portem lub właściwemu organowi odstąpienie od ustanowionego w rozporządzeniu (UE) 2017/352 obowiązku dotyczącego informowania użytkowników infrastruktury portowej o wszelkich zmianach w charakterze lub poziomie opłat za korzystanie z infrastruktury portowej z przynajmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, zanim zmiany te staną się skuteczne.

(5) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zmiana rozporządzenia (UE) 2017/352 w celu pilnego zaradzenia sytuacji wynikłej na skutek epidemii COVID-19, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki proponowanych działań możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(6) Z uwagi na pilną potrzebą związaną z wyjątkowymi okolicznościami spowodowanymi przez epidemię COVID-19, uzasadniającymi proponowane środki, a w szczególności aby szybko przyjąć niezbędne środki w celu wsparcia zdolności finansowej operatorów statków, uznano za właściwe przewidzieć wyjątek od ośmiotygodniowego terminu, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do TUE, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(7) Nieprzewidywalny i gwałtowny wybuch epidemii COVID-19 oraz procedury ustawodawcze wymagane do przyjęcia odpowiednich środków sprawiły, że przyjęcie takich środków we właściwym terminie było niemożliwe. Dlatego też przepisy niniejszego rozporządzenia powinny również być stosowane do opłat za korzystanie z infrastruktury portowej należnych za okres przed jego wejściem w życie. Biorąc pod uwagę charakter tych przepisów, takie podejście nie skutkuje naruszeniem uzasadnionych oczekiwań osób zainteresowanych.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2017/352.

(9) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 21 rozporządzenia (UE) 2017/352 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Niezależnie od art. 13 ust. 1, 3 i 4 podmiot zarządzający portem lub właściwy organ może zdecydować o zwolnieniu z opłat za korzystanie z infrastruktury portowej należnej za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., o ich zawieszeniu, obniżeniu lub odroczeniu terminu ich zapłaty. Państwa członkowskie mogą postanowić, że decyzje takie mają być zgodne z wymogami ustanowionymi w tym zakresie w prawie krajowym. Zwolnienie z opłat za korzystanie z infrastruktury portowej, ich zawieszenie, obniżenie lub odroczenie terminu ich zapłaty przyznaje się w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.

Podmiot zarządzający portem lub właściwy organ zapewnia, by użytkownicy portu oraz przedstawiciele lub stowarzyszenia użytkowników portu zostali odpowiednio poinformowani. Termin dwóch miesięcy, o którym mowa w art. 13 ust. 5, nie ma zastosowania.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2020 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
D. M. SASSOLIA. METELKO-ZGOMBIĆ
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 20 maja 2020 r.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiające ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów (Dz.U. L 57 z 3.3.2017, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.