Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.185.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1325
z dnia 17 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylającą decyzję 2011/137/WPZiB 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 6 lutego 2017 r. Rada stwierdziła, że przemyt imigrantów oraz handel ludźmi przyczyniają się do destabilizacji sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa w Libii.

(2) W dniu 17 lipca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1338 3 , która stosuje ograniczenia wywozowe w odniesieniu do określonych towarów wywożonych do Libii, które mogłyby zostać wykorzystane do przemytu migrantów oraz handlu ludźmi.

(3) Do wdrożenia tych środków konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/44,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) 2016/44 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. w brzmieniu:

"Artykuł 2a

1. Wymagane jest uprzednie zezwolenie na:

a) sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, towarów określonych w załączniku VII - niezależnie od tego, czy te towary pochodzą z Unii - na rzecz osób, podmiotów lub organów w Libii lub do użytku w tym państwie;

b) udzielanie pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa związanych z towarami określonymi w załączniku VII lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem takich towarów, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób, podmiotów lub organów w Libii lub do użytku w tym państwie;

c) zapewnianie, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami określonymi w załączniku VII, w tym w szczególności udzielanie dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, na potrzeby wszelkiej sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby wszelkiego udzielania związanej z tym pomocy technicznej lub świadczenia związanych z tym usług pośrednictwa na rzecz osób, podmiotów lub organów w Libii lub do użytku w tym państwie.

2. W załączniku VII wymienia się towary, które mogłyby zostać wykorzystane do przemytu migrantów oraz handlu ludźmi.

3. Ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów określonych w załączniku VII oraz do świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa, dostarczania finansowania lub pomocy finansowej w odniesieniu do takich towarów przez organy państw członkowskich na rzecz rządu Libii.

4. Właściwy organ, którego to dotyczy, nie udziela zezwoleń, o których mowa w ust. 1, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że towary te zostałyby wykorzystane do celów przemytu migrantów oraz handlu ludźmi.

5. Jeżeli właściwy organ wymieniony w załączniku IV odmawia udzielenia zezwolenia lub unieważnia, zawiesza, znacząco zmienia lub cofa zezwolenie zgodnie z niniejszym artykułem, odnośne państwo członkowskie powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję oraz przekazuje im stosowne informacje.";

2) w art. 20 dodaje się literę w brzmieniu:

"c) zmiany załącznika VII w celu doprecyzowania lub dostosowania wykazu wymienionych towarów, które mogłyby zostać wykorzystane do przemytu migrantów oraz handlu ludźmi, lub do aktualizacji kodów nomenklatury pochodzących z Nomenklatury scalonej określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.".

Artykuł  2

Tekst zawarty w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik VII do rozporządzenia (UE) 2016/44.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK VII

Towary, o których mowa w art. 2a, które mogłyby zostać wykorzystane do przemytu migrantów oraz handlu ludźmi

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej (CN) zdefiniowanej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i są określone w załączniku I do tego rozporządzenia; są to kody obowiązujące w momencie publikacji niniejszego rozporządzenia, odpowiednio zmienione przez kolejne akty prawne.

Kod CNOpis
8407 21spalinowe silniki przyczepne do napędu jednostek pływających (z zapłonem iskrowym)
Ex8408 10spalinowe silniki przyczepne do napędu jednostek pływających (z zapłonem samoczynnym)
Ex8501 31elektryczne silniki przyczepne do napędu jednostek pływających, o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W
Ex8501 32elektryczne silniki przyczepne do napędu jednostek pływających, o mocy wyjściowej przekraczającej 750 W, ale nieprzekraczającej 75 kW
Ex8903 10łodzie nadmuchiwane, wypoczynkowe lub sportowe
Ex8903 99motorówki z silnikiem przyczepnym"
1 Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.
2 Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1.
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1338 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (zob. s. 49 niniejszego Dziennika Urzędowego).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.