Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.164.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/706
z dnia 26 maja 2020 r.
zmieniające po raz 314. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al- Kaida 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2) W dniu 21 maja 2020 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o dodaniu wpisu do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 maja 2020 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącą,
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych

ZAŁĄCZNIK 2  

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w tytule »Osoby fizyczne« dodaje się wpis w brzmieniu:

"Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (pisownia oryginalna:)

(potwierdzony alias:

a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi,

b) Hajji Abdallah,

c) Abu 'Umar al-Turkmani,

d) Abdullah Qardash,

e) Abu 'Abdullah Qardash,

f) al-Hajj Abdullah Qardash,

g) Hajji Abdullah Al-Afari,

h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi,

i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla,

j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula;

niepotwierdzony alias:

a) Al-Ustadh,

b) Ustadh Ahmad).

Data urodzenia:

a) 5.10.1976,

b) 1.10.1976.

Miejsce urodzenia:

a) Tall'Afar, Irak,

b) Mosul, Irak.

Obywatelstwo: irackie.

Inne informacje: przywódca Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie, wymienionego w wykazie jako Al-Kaida w Iraku. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 21.5.2020.".

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.
2 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.195.117).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.