Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.149.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/991
z dnia 12 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wielkości unijnego kontyngentu taryfowego na truskawki i poziomki, świeże, pochodzące z Egiptu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją (UE) 2017/768 2  Rada wydała upoważnienie do podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej ("Protokół").

(2) Tekst Protokołu, który załączono do decyzji (UE) 2017/768, przewiduje zwiększenie wielkości unijnego kontyngentu taryfowego mającego zastosowanie do świeżych truskawek i poziomek pochodzących z Egiptu przeznaczonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii.

(3) Konieczna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 747/2001 w celu wdrożenia zwiększenia kontyngentu taryfowego ustanowionego w Protokole.

(4) Zwiększenie kontyngentu taryfowego powinno mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2013 r., kiedy rozpoczyna się tymczasowe stosowanie Protokołu zgodnie z jego art. 8 ust. 3 oraz do czasu jego wejścia w życie.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 wiersz tabeli dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1799 otrzymuje brzmienie:

"09.1799

0810 10 00

Truskawki i poziomki, świeże

Od 1.10.2010 do 30.4.2011

10 000

Zwolnienie"

Od 1.10.2011 do 30.4.2012

10 300

Od 1.10.2012 do 30.4.2013

10 609

Od 1.10.2013 do 30.4.2014

11 021

Od 1.10.2014 do 30.4.2015

Od 1.10.2015 do 30.4.2016 i na każdy kolejny okres od 1.10 do 30.4

11 349

11 687

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 109 z 19.4.2001, s. 2.
2 Dz.U. L 115 z 4.5.2017, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.