Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.149.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/993
z dnia 12 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wymienione są osoby, podmioty i organy niewymienione w załączniku IV, których dotyczy, po ich wskazaniu przez Radę, zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2) W dniu 12 czerwca 2017 r. Rada przyjęła decyzję o wykreśleniu jednej osoby fizycznej i jednego podmiotu z wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 2 . Pozostałe wpisy zostały zaktualizowane. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik V tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik V rozporządzenia (WE) nr 329/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK V

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 ust. 2

a) Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a):

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)Informacje identyfikacyjneUzasadnienie
1.CHON Chi Bu

(alias CHON Chi-bu)

Członek Generalnego Urzędu Energii Atomowej, b. dyrektor ds. technicznych ośrodka w Yongbyon. Fotografie wskazują na jego powiązanie z reaktorem jądrowym w Syrii zanim reaktor ten został zbombardowany przez Izrael w 2007 r.
2.CHU Kyu-Chang

(alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang)

Data urodzenia:

25.11.1928 r.

Miejsce urodzenia: Prowincja Południowy Hamgyong, KRLD

Były członek Narodowej Komisji Obrony, która była kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych. Były dyrektor Departamentu Uzbrojenia w Komitecie Centralnym Partii Robotniczej Korei. Według doniesień przebywał z KIM Dzong Unem na okręcie wojennym w 2013 r. Dyrektor Departamentu Przemysłu Maszynowego Partii Robotniczej Korei. Wybrany na zastępcę członka Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
3.HYON Chol-hae

(alias HYON Chol Hae)

Data urodzenia: 1934 r.

Miejsce urodzenia: Mandżuria, Chiny

Marszałek Koreańskiej Armii Ludowej od kwietnia 2016 r. Wicedyrektor Departamentu Ogólnej Polityki Koreańskiej Armii Ludowej (doradca wojskowy Kim Dzong-Ila). Wybrany na członka Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD.
4.KIM Yong-chun

(alias Young-chun; KIM Yong Chun)

Data urodzenia:

4.3.1935 r.

Nr paszportu: 554410660

Marszałek Koreańskiej Armii Ludowej. Były wiceprzewodniczący Narodowej Komisji Obrony, która była kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych. Były minister ds. Ludowych Sił Zbrojnych, specjalny doradca Kim Dzong-Ila ds. strategii nuklearnej. Wybrany na członka Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD.
5.O Kuk-Ryol

(alias O Kuk Ryol)

Data urodzenia: 1931 r.

Miejsce urodzenia: prowincja Jilin, Chiny

Były wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; nadzorował zagraniczne zakupy zaawansowanych technologii przeznaczonych do programów jądrowych i balistycznych. Wybrany na członka Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD.
6.PAEK Se-bong

(alias PAEK Se Bong)

Data urodzenia: 1946 r.Były Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego (odpowiedzialny za program balistyczny) Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei. Członek Narodowej Komisji Obrony, która była kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych. Awansowany na generała dywizji.
7.PAK Jae-gyong

(alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Data urodzenia: 1933 r.

Nr paszportu: 554410661

Wicedyrektor Departamentu Ogólnej Polityki Ludowych Sił Zbrojnych i wicedyrektor Biura Logistyki Ludowych Sił Zbrojnych (doradca wojskowy Kim Dzong-Ila). Obecny przy przeprowadzanej przez KIM Dzong Una inspekcji dowództwa strategicznych sił rakietowych.
8.RYOM YongDyrektor Generalnego Urzędu Energii Atomowej (podmiot wskazany przez ONZ), odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe.
9.SO Sang-kuk

(alias SO Sang Kuk)

Data urodzenia: między 1932 a 1938 r.Szef Wydziału Fizyki Nuklearnej Uniwersytetu Kim Il Sunga.
10.Lieutenant General KIM Yong Chol

(alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)

Data urodzenia: 1946 r.

Miejsce urodzenia: Pyongan-Pukto, KRLD

Wybrany na członka Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i członka komitetu centralnego tej partii; wiceprzewodniczący ds. stosunków między Koreą Północną a Południową. Były dowódca Generalnego Biura Zwiadowczego. Na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. awansowany na dyrektora departamentu zjednoczonego frontu.
11.PAK To-Chun

(alias PAK To Chun)

Data urodzenia:

9.3.1944 r.

Miejsce urodzenia: Rangrim, prowincja Jagang, KRLD

Członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy. Według doniesień kieruje biurem ds. energii jądrowej. Instytucja ta ma kluczowe znaczenie dla programu jądrowego i programu wyrzutni rakietowych KRLD. Sfotografowany w towarzystwie osób zajmującymi się testowaniem bomby wodorowej i wystrzeliwaniem satelitów.
12.CHOE Kyong-song

(alias CHOE Kyong song)

Generał pułkownik Koreańskiej Armii Ludowej Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
13.CHOE Yong-ho

(alias CHOE Yong Ho)

Generał pułkownik w Koreańskiej Armii Ludowej / generał lotnictwa w Koreańskiej Armii Ludowej. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. Dowódca sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej w Koreańskiej Armii Ludowej. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
14.HONG Sung-Mu

(alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)

Data urodzenia:

1.1.1942 r.

Zastępca dyrektora Munitions Industry Department (MID) (Departamentu Dostaw Wojskowych). Odpowiada za rozwój programów dotyczących broni konwencjonalnej i pocisków rakietowych, w tym rakietowych pocisków balistycznych. Uznawany za jedną z głównych osób odpowiedzialnych za programy rozwoju przemysłowego dotyczące broni jądrowej. W związku ze swoją funkcją odpowiedzialny za programy KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego rażenia.
15.JO Kyongchol

(alias JO Kyong Chol)

Generał Koreańskiej Armii Ludowej. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. Dyrektor dowództwa wojskowych sił bezpieczeństwa. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. Towarzyszył Kim Dzong Unowi na największych dotychczas ćwiczeniach artylerii dalekiego zasięgu.
16.KIM Chun-sam

(alias KIM Chun Sam)

Generał broni, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. Dyrektor departamentu operacyjnego sztabu wojskowego Koreańskiej Armii Ludowej i pierwszy zastępca szefa sztabu wojskowego. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
17.KIM Chun-sop

(alias KIM Chun Sop)

Były członek Narodowego Komitetu Obrony, obecnie przekształconego w Komisję Spraw Państwowych, która jest kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. Obecny na sesji zdjęciowej dla osób, które przyczyniły się do udanego testu pocisku balistycznego klasy woda-ziemia w maju 2015 r.
18.KIM Jong-gak

(alias KIM Jong Gak)

Data urodzenia:

20.7.1941 r.

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Wicemarszałek Koreańskiej Armii Ludowej, rektor Uniwersytetu Wojskowego im. Kim Il-Sunga, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która jest kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
19.KIM Rak Kyom

(alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)

Czterogwiazdkowy generał, dowódca sił strategicznych (zwanych też siłami rakietowymi o znaczeniu strategicznym), które, jak się przypuszcza, obecnie dowodzą czterema jednostkami pocisków strategicznych i taktycznych, w tym brygadą KN-08 (międzykontynentalne rakiety balistyczne). UE wskazała siły strategiczne jako uczestniczące w działaniach, które istotnie przyczyniły się do proliferacji broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. Według doniesień mediów w kwietniu 2016 r. KIM uczestniczył wraz z KIM Dzong Unem w testach silnika międzykontynentalnego rakietowego pocisku balistycznego. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. Zarządził ćwiczenia z wystrzeliwania rakiet balistycznych.
20.KIM Won-hong

(alias KIM Won Hong)

Data urodzenia:

7.1.1945 r.

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Nr paszportu: 745310010

Generał, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego. Minister bezpieczeństwa państwowego. Członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei oraz Narodowej Komisji Obrony, która była kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; oba te organy są kluczowymi organami do spraw obrony narodowej w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
21.PAK Jong-chon

(alias PAK Jong Chon)

Generał pułkownik (generał broni) Koreańskiej Armii Ludowej, dowódca Ludowych Sił Zbrojnych Korei, zastępca szefa sztabu i dyrektor Departamentu Dowodzenia Siłą Ognia. Szef dowództwa wojskowego oraz dyrektor departamentu dowództwa artylerii. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
22.RI Jong-su

(alias RI Jong Su)

Wiceadmirał. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD. Głównodowodzący Koreańskiej Marynarki, biorący udział w rozwijaniu programów pocisków balistycznych oraz w rozwijaniu zdolności sił morskich KRLD w zakresie broni jądrowej. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
23.SON Chol-ju

(alais Son Chol Ju)

Generał pułkownik Koreańskiej Armii Ludowej oraz dyrektor polityczny Sił Powietrznych oraz Sił Obrony Przeciwlotniczej, który nadzoruje rozwój zmodernizowanych rakiet przeciwlotniczych. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
24.YUN Jong-rin

(alias YUN Jong Rin)

Generał, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei oraz członek Narodowej Komisji Obrony, która była kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; wszystkie te organy są kluczowymi organami do spraw obrony narodowej w KRLD. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
25.PAK Yong-sik

(alias PAK Yong Sik)

Czterogwiazdkowy generał, członek Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego, minister Ludowych Sił Zbrojnych. Członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei oraz Narodowej Komisji Obrony, która była kluczowym organem do spraw obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; wszystkie te organy są kluczowymi organami do spraw obrony narodowej w KRLD. Brał udział w testowaniu rakietowych pocisków balistycznych w marcu 2016 r. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
26.HONG Yong ChilZastępca Dyrektora Munitions Industry Department (MID) (Departamentu Dostaw Wojskowych). Departament Przemysłu Zbrojeniowego - umieszczony w wykazie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w dniu 2 marca 2016 r. - jest zaangażowany w główne aspekty programu rakietowego KRLD. MID nadzoruje rozwój pocisków balistycznych w KRLD, w tym Taepo Dong-2, produkcji broni oraz dotyczących jej programów badań i rozwoju. Drugi Komitet Ekonomiczny i Druga Akademia Nauk Przyrodniczych (Second Academy of Natural Sciences, SANS) - również wskazane w sierpniu 2010 r. - podlegają MID. MID w ostatnich latach prowadził prace nad budową międzykontynentalnej rakiety balistycznej KN08. HONG towarzyszył KIM Dzong Unowi w wielu wydarzeniach związanych z rozwojem programów KRLD w zakresie rakietowych pocisków balistycznych i broni jądrowej oraz uważa się, że odgrywał znaczącą rolę w testach broni jądrowej KRLD w dniu 6 stycznia 2016 r. Wicedyrektor w Komitecie Centralnym Partii Robotniczej Korei. W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. Obecny przy próbie naziemnej nowego silnika napędowego międzykontynentalnej rakiety balistycznej w kwietniu 2016 r.
27.RI Hak Chol

(aliases RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Data urodzenia:

19.1.1963 r. lub 8.5.1966 r.

Nr paszportu: 381320634; PS-563410163

Przewodniczący Green Pine Associated Corporation ("Green Pine"). Według Komitetu Sankcji ONZ Green Pine przejął część działalności Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią i największy eksporter towarów i sprzętu związanego z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną. Green Pine jest też odpowiedzialne za około połowę eksportu broni i powiązanego sprzętu przez KRLD. Green Pine zostało objęte sankcjami w związku z eksportem broni lub powiązanego sprzętu z KRLD. Green Pine specjalizuje się w wytwarzaniu pojazdów morskich i uzbrojenia, takich jak łodzie podwodne, łodzie wojskowe oraz systemy rakietowe, oraz eksportuje torpedy i świadczy pomoc techniczną firmom związanym z irańskim przemysłem obronnym. Green Pine zostało umieszczone w wykazie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
28.YUN Chang HyokData urodzenia:

9.8.1965 r.

Zastępca dyrektora Ośrodka Kontroli Satelitarnej, Krajowe Biuro Rozwoju Lotnictwa i Kosmonautyk ("NADA"). NADA podlega sankcjom na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2270 (2016) w związku z jego zaangażowaniem w prowadzony przez KRLD rozwój naukowy i technologiczny w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, dotyczący między innymi wystrzeliwania satelitów i rakiet nośnych. W rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2270 (2016) potępiono wystrzelenie przez KRLD w dniu 7 lutego 2016 r. satelity z wykorzystaniem technologii rakietowych pocisków balistycznych, co stanowiło poważne naruszenie odnośnych rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i 2094 (2013). W związku ze swoją funkcją odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
29.RI Myong SuData urodzenia: 1937 r.

Miejsce urodzenia: Myongchon, Północny Hamgyong, KRLD

Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i dowódca Ludowych Sił Zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, Ri Myong Su zajmuje kluczową pozycję w zakresie spraw obrony narodowej i jest odpowiedzialny za wspieranie lub promowanie programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego rażenia.
30.SO Hong ChanData urodzenia:

30.12.1957 r.

Miejsce urodzenia: Kangwon, KRLD

Nr paszportu: PD836410105

Data ważności paszportu:

27.11.2021 r.

Pierwszy wiceminister Ludowych Sił Zbrojnych, członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i generał broni Ludowych Sił Zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, So Hong Chan odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
31.WANG Chang UkData urodzenia:

29.5.1960 r.

Minister Przemysłu i Energii Atomowej. Pełniąc tę funkcję, Wang Chang Uk odpowiada za wspieranie lub promowanie programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
32.JANG CholData urodzenia:

31.3.1961 r.

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Nr paszportu: 563310042

Prezes Państwowej Akademii Nauk, organizacji mającej na celu rozwój potencjału naukowego i technologicznego KRLD. Pełniąc tę funkcję, Jang Chol zajmuje strategiczną pozycję w zakresie rozwoju działalności KRLD związanej z bronią jądrową i jest odpowiedzialny za wspieranie lub promowanie programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego rażenia.

b) Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)Informacje identyfikacyjneUzasadnienie
1.Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltdOddział Korea Ryongbong General Corporation (podmiot wskazany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, 24.4.2009 r.); zarządza fabrykami proszku aluminiowego, który można wykorzystywać w balistyce.
2.Korean Ryengwang Trading CorporationRakwon-dong, Pothonggang District, Phenian, KRLDOddział Korea Ryongbong General Corporation (podmiot wskazany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, 24.4.2009 r.).
3.Sobaeku United Corp

(alias Sobaeksu United Corp)

Przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się badaniami dotyczącymi produktów i sprzętu szczególnej wagi oraz ich nabywaniem. W jego posiadaniu znajdują się liczne złoża grafitu naturalnego zaopatrujące w surowiec dwie fabryki wytwarzające w szczególności bloki grafitowe, które można wykorzystywać w balistyce.
4.Ośrodek Badań Jądrowych w YongbyonOśrodek badawczy, który brał udział w produkcji plutonu dla wojska. Ośrodek podlega Generalnemu Urzędowi Energii Atomowej (podmiot wskazany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, 16.7.2009 r.).
6.Strategic Rocket Forces (Strategiczne Siły Rakietowe)W ramach narodowych sił zbrojnych KRLD podmiot ten bierze udział w rozwijaniu i operacyjnym wdrażaniu programów dotyczących rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia

c) Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. b)

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)Informacje identyfikacyjneUzasadnienie
1.JON Il-chun

(alias JON Il Chun)

Data urodzenia:

24.8.1941 r.

W lutym 2010 r. KIM Tong-un został zwolniony z funkcji dyrektora Biura 39 (ang. Office 39), które, między innymi, odpowiada za nabywanie towarów za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatycznych KDRL z obejściem sankcji. Zastąpił go JON Il-chun. Przedstawiciel Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem KRLD do spraw obrony narodowej zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; wybrany na stanowiska dyrektora generalnego Państwowego Banku Rozwoju w marcu 2010 r. Wybrany na zastępcę członka Komitetu Centralnego Koreańskiej Partii Robotniczej w maju 2016 r. na 7. zjeździe Koreańskiej Partii Robotniczej, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD.
2.KIM Tong-un

(alias KIM Tong Un)

Były dyrektor Biura 39 Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei uczestniczącego w finansowaniu proliferacji. Według doniesień w 2011 r. stał na czele Biura 38 w celu pozyskiwania funduszy dla przywódców i elit.
3.KIM Il-Su

(alias Kim Il Su)

Data urodzenia:

2.9.1965 r.

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Kierownik departamentu reasekuracji koreańskiego przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjong-jangu, były autoryzowany główny przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający w imieniu KNIC lub na jego polecenie.
4.KANG Song-Sam

(alias KANG Song Sam)

Data urodzenia:

5.7.1972 r.

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Były autoryzowany przedstawiciel koreańskiego przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC) w Hamburgu, nadal działający dla lub w imieniu KNIC lub na jego polecenie.
5.CHOE Chun-Sik

(alias CHOE Chun Sik)

Data urodzenia:

23.12.1963 r.

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Nr paszportu: 745132109

Data ważności paszportu:

12.2.2020 r.

Dyrektor departamentu reasekuracji koreańskiego przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjong-jangu, działający w imieniu KNIC lub na jego polecenie.
6.SIN Kyu-Nam

(alias SIN Kyu Nam)

Data urodzenia:

12.9.1972 r.

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Nr paszportu: PO472132950

Dyrektor departamentu reasekuracji koreańskiego przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjong-jangu, były autoryzowany przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający w imieniu KNIC lub na jego polecenie.
7.PAK Chun-San

(alias PAK Chun San)

Data urodzenia:

18.12.1953 r.

Miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

Nr paszportu: PS472220097

Dyrektor departamentu reasekuracji koreańskiego przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjong-jangu, co najmniej do grudnia 2015 r., były autoryzowany główny przedstawiciel KNIC w Hamburgu, nadal działający dla lub w imieniu KNIC lub na jego polecenie.
8.SO Tong MyongData urodzenia:

10.9.1956 r.

Prezes przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC); przewodniczący naczelnego komitetu zarządzającego KNIC (czerwiec 2012 r.); kierownik naczelny Korea National Insurance Corporation (KNIC) od września 2013 r.; działający na rzecz lub w imieniu KNIC, lub pod jego kierunkiem.

d) Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. b)

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)Informacje identyfikacyjneUzasadnienie
1.Koreańskie przedsiębiorstwo Korea National Insurance

Corporation (KNIC) i jego filie (znane również jako Korea Foreign Insurance Company)

Haebangsan-dong, Central District, Pjongjang, KRLD

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, London SE30LW

Korea National Insurance Corporation (KNIC) - przedsiębiorstwo będące własnością państwa i kontrolowane przez państwo - generuje znaczne przychody, m.in. z wymiany walutowej, które mogą wspomagać prowadzone przez KRLD programy dotyczące broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.

Ponadto główna siedziba KNIC w Pjongjang ma powiązania z Biurem 39 Koreańskiej Partii Robotniczej, która jest jednostką wskazaną przez UE."

1 Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylająca decyzję 2013/183/WPZiB (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.