Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1998.120.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 843/98
z dnia 22 kwietnia 1998 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/97 w odniesieniu do podziału między Państwa Członkowskie obszarów przeznaczonych pod uprawę jabłoni, grusz, brzoskwiń oraz nektaryn, dla których mogą zostać przyznane premie za karczowanie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/97 roku w sprawie ulepszenia produkcji jabłek, gruszek, brzoskwiń oraz nektaryn we Wspólnocie(1), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/97 rozdziela między Państwa Członkowskie obszar, w odniesieniu do którego mogą być przyznane premie za karczowanie przewidziane w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia; art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia ustala limit i procedurę mającą zastosowanie do zmian tego podziału;

zgodnie z informacją otrzymaną przez Komisję do dnia 1 kwietnia 1998 r. wnioski o premie za karczowanie w niektórych Państwach Członkowskich obejmują obszary mniejsze niż wymienione w art. 1 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia; łączne nadal dostępne obszary wynoszą 630 hektarów w przypadku jabłoni i grusz oraz 1.264 hektary w przypadku drzew brzoskwiniowych i nektaryn; obszary te powinny zostać rozdzielone między Państwa Członkowskie, gdzie obszary objęte wnioskami przekraczają wymienione w art. 1 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia oraz, priorytetowo, między te Państwa Członkowskie, gdzie wycofania stanowią najwyższy odsetek produkcji; jednakże przeniesienia nie powinny obejmować obszarów poniżej 50 hektarów;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/97 tabelę zastępuje się tabelą.

Państwa Członkowskie

Jabłonie i grusze

(ha)

Brzoskwinie i nektaryny

(ha)

"Belgia

118

-

Niemcy

894

3

Dania

-

-

Grecja

599

2.700

Hiszpania

1.412

2.564

Francja

3.181

1.414

Irlandia

-

-

Włochy

2.389

2.994

Luksemburg

-

-

Niderlandy

593

-

Austria

139

19

Portugalia

325

226

Finlandia

5

-

Szwecja

40

-

Zjednoczone Królestwo

305

-"

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 1998 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 303 z 6.11.1997, str. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.